Liosta dhaoine à Alba

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

An liosta seo air mapa

Chaidh an liosta seo a chruthachadh le dàta bho Wikidata agus thèid ùrachadh bho àm gu àm le bot.
Thèid muthaichean a rinn thu am broinn an liosta a thoirt air falbh leis an ath-ùraich!

# dealbh ainm Rugadh Bàs àite breith
1
SaintNinian.jpg
Naomh Ninian 0360 0432 Alba
2
Merlin and St Kentigern, Stobo Kirk.JPG
Naomh Mungan 0518 0612-01-13 Glaschu
3
Constantine II of Scotland.jpg
Còiseam II na h-Alba 0801s 0952 Alba
4
History-kenneth.jpg
Coinneach I na h-Alba 0810 0858-02-08 Ì Chaluim Chille
5
Donald MacAlpin.jpg
Dòmhnall I na h-Alba 0812 0862-04-13 Ì Chaluim Chille
6
Donnchad I.jpg
Donnchadh I na h-Alba 1001 1040-08-14 Alba
7
David Seal (ob).JPG
Daibhidh I na h-Alba 1084 1153-05-24 Alba
8
Alexander II (Alba) ii.JPG
Alasdair II na h-Alba 1198-08-24 1249-07-06 Baile Adainn
9
Alexander III and Ollamh Rígh.JPG
Alasdair III na h-Alba 1241-09-11
1241-09-04
1286-03-26
1286-03-19
Rosbrog
10
William Wallace.jpg
Uilleam Uallas 1270-04-03
1270
1305-08-23 Ach na Feàrna
11
King Robert I of Scotland.jpg
Raibeart I na h-Alba 1274-07-11 1329-06-07 Q4590136
12
St Bride's Church Douglas - The Good Sir James.jpg
Seumas Dùghlas, Tighearna Dhùghlais 1289 1330-08-25 Dùghlas
13
Robert II (Alba) i.JPG
Raibeart II, Rìgh na h-Alba 1316-03-02 1390-04-19 Abaid Phàislig
14
David II of Scotland by Sylvester Harding 1797.jpg
Daibhidh II, Rìgh Alba 1324-03-05 1371-02-22 Lùchairt Dhùn Phàrlain
15
Robert III, King of Scotland.png
Raibeart III, Rìgh Alba 1330s 1406-04-04 Lùchairt Sgàin
16
King James I of Scotland.jpg
Seumas I, Rìgh na h-Alba 1394-07-25 1437-02-21 Lùchairt Dhùn Phàrlain
17
JamesKennedySeal.JPG
Seumas Ceanadach 1408 1465-05-24 A' Charraig
18
James II Portrait.jpg
Seumas II na h-Alba 1430-10-16 1460-08-03 Abaid Taigh an Ròid
19
James III, King of Scotland.png
Seumas III Alba 1451-07-10 1488-06-11 Caisteal Sruighlea
20
Statue of William Dunbar, Scottish National Portrait Gallery.jpg
William Dunbar 1460 1520 Comhairle Lodainn an Ear
21
HectorBoece.jpg
Hector Boece 1465 1536 Dùn Dèagh
22
John Mair.jpg
Iain Major 1467
1469
1550 Bearaig a Tuath
23
James IV of Scotland.jpg
Seumas IV Alba 1473-03-17 1513-09-09 Abaid Taigh an Ròid
24
Seal of Gavin Douglas.jpg
Gavin Douglas 1474 1522 Caisteal Tantallon
25 Fionnuala Nic Dhomhnaill 1500 Alba
26
George Buchanan by Arnold van Brounckhorst.jpg
Seòras Bochanan 1506-02-01 1582-09-28 Cill Earnain
27
Portrait of James V of Scotland (1512 - 1542).jpg
Seumas V Alba 1512-04-10 1542-12-14 Lùchairt Ghleann Iucha
28
John Knox woodcut.jpg
Iain Knox 1514 1572-11-24 Baile Adainn
Q5559953
29
Mary Queen of Scots Blairs Museum.jpg
Màiri I, Bànrigh na h-Alba 1542-12-08 1587-02-08 Gleann Iucha
30
James I of England by Daniel Mytens.jpg
Seumas VI na h-Alba is Seumas I Shasainn 1566-06-19 1625-03-27 Dùn Èideann
31
King Charles I after original by van Dyck.jpg
Teàrlach I 1600-11-19 1649-01-30 Lùchairt Dhùn Phàrlain
32 Alasdair mac Colla 1610 1647-11-16 Colbhasa
33 Màiri nighean Alasdair Ruaidh 1615 1707 Ròghadal
34 Iain Lom 1624 1710 Dama an Lagain
35 Ruairidh MacMhuirich 1646 1713 Bràgar
36 Seòras MacCoinnich 1655 1735 Gruinneart
37 Sìleas na Ceapaich 1660 1729 Loch Abar
38 Maighread nighean Lachlainn 1660 Muile
39 Lachlann mac Theàrlaich Òig 1665 1734 An Srath
40 Iain MacCodrum 1693 1779 Àird an Rùnair
41
Georgemurray.jpg
Am Morair Seòras Moireach 1694-10-04 1760-10-11 Alba
42 Alasdair mac Mhaighstir Alasdair 1698 1770 Àird nam Murchan
43 Coinneach Odhar 1700s Ùig
44 Iain Ruadh Stiùbhart 1700 1752 Ceann Chàrdainn
45
4thEarlOfLoudoun.jpg
Am Morair Loudoun 1705-05-05 1782-04-27 Q1871345
46
Allan Ramsay - David Hume, 1711 - 1776. Historian and philosopher - Google Art Project.jpg
David Hume 1711-04-26 1776-08-25 Dùn Èideann
47
3rd Earl of Bute by Sir Joshua Reynolds.jpg
Iain Stiùbhart, 3as Iarla Bhoid 1713-05-25 1792-03-10 Ceàrnag na Pàrlamaid, Dùn Èideann
48 Rob Donn MacAoidh 1714 1778 Allt na Caillich
49 Dùghall Bochanan 1716 1768 Both Chuidir
50
Floramacdonald2.jpg
Fionnghal NicDhòmhnaill 1722 1790-03-04 Gearra Bhailteas
51 Lachlan Mac a’ Phearsain 1723 1780 Srath Mathaisidh
52 Francis Peacock 1723 1807-06-26 Dùn Èideann
53
AdamSmith.jpg
Adam Smith 1723-06-05 1790-07-17 Cathair Challdainn
54
ProfAdamFerguson.jpg
Adhamh MacFhearghais 1723-06-20 1816-02-22 Lag an Ràtha
55 Raghnall Dubh 1728 1808 Àird nam Murchan
56 Seumas MacLathagain 1728-09-08 1805-05-03 Baile Eachainn
57
James Watt by Henry Howard.jpg
James Watt 1736-01-19 1819-08-25 Grianaig
58
James Macpherson by George Romney.jpg
Seumas Mac a' Phearsain 1736-10-27 1796-02-17 Ruadhainn
59
Rutherford Daniel.jpg
Daniel Rutherford 1749-11-03 1819-11-15 Dùn Èideann
60
The 4th Duke of Atholl and his game keeper John Crerar.jpg
Iain Criathrar 1750 1840 Siorrachd Pheairt
61
Alan Cameron of Erracht.jpg
Sir Ailean Camshron 1753 1828-03-09 Earrachd
62
ThomasTelford.jpg
Thomas Telford 1757-08-09 1834-09-02 Gleann an Dùin Fhinn
63
Robert Burns 1.jpg
Raibeart Burns 1759-01-25 1796-07-21 Allmhaigh
64 Uilleam Ros 1762 1791 An t-Àth Leathann
65
Ln-Governor-Lachlan macquarie.jpg
Lachlann MacGuaire 1762-01-31 1824-07-01 Ulbha
66 An t-Urramach Dr Alasdair Stiùbhairt 1764 1821 Blàr Athall
67
Alexander MacKenzie by Thomas Lawrence (c.1800).jpg
Alasdair MacCoinnich 1764 1820-03-12 Steòrnabhagh
68 Eòghann MacEachainn 1769 Àrasaig
69 Alasdair MacFhionghain 1770 1814 Mòrar
70
Sir John Watson Gordon - James Hogg, 1770 - 1835. Poet; 'The Ettrick Shepherd' - Google Art Project.jpg
Seumas Hogg 1770-12-09 1835-11-21 Eadaraig
71
Sir Henry Raeburn - Portrait of Sir Walter Scott.jpg
Walter Scott 1771-08-15 1832-09-21 Dùn Èideann
72
Robert Stevenson (lighthouse engineer) - Google Book Search - Biographical Sketch of the Late Robert Stevenson.jpg
Robert Stevenson 1772-06-08 1850-07-12 Glaschu
73 Alexander Irvine 1773-11-01 1824-07-31 Fartairchill
74
Robert Tannahill.jpg
Robert Tannahill 1774-06-03 1810-05-17 Pàislig
75 Eòghan MacLachlainn 1775
1773
1822 Loch Abar
76 Padruig Dubh 1780-12-05 1851-10-20 Siorrachd Mhoireibh
77
Mary Somerville.jpg
Mary Somerville 1780-12-26 1872-11-28 Deadard
78 Pàdraig Grannd 1783 1867 Baile an Tuaigh
79
4th Earl of Aberdeen.jpg
George Hamilton-Gordon 1784-01-28 1860-12-14 Dùn Èideann
80 Gilleasbuig Grannda 1785 Gleann Mhoireastan
81 Niall MacAilpein 1786 1867 Ìle
82 Iain MacGilleEathain 1787-01-08 1848-01-26 Q39997715
83 Iain Gobha na Hearadh 1790 1852-12-06 Ròghadal
84 Lachlan MacIlleathain 1798 1848 Colla
85 Dòmhnall Caimbeul 1798 1875-01-01 Dail na Spideil
86 An t-Urramach Gilleasbuig Farcharson 1800 1878 Maoilinn
87 Iain MacLachlainn 1804 1874 Rathuaithe
88
Thomas Graham.jpg
Thomas Graham 1805-12-21
1805-12-20
1869-09-16
1869-09-11
Glaschu
89 Alasdair MacGriogair 1806 1881 Gleann Gharthain
90 Iain MacCoinnich 1806 1848
1843
Geàrrloch
91 Eòghann MacColla 1808-09-21 1898-07-24 A' Cheannmhor, Earra-Ghàidheal
92
William Forbes Skene.jpg
William Forbes Skene 1809-06-07 1892-08-29 Q7376161
93
David Livingstone -1.jpg
Daibhidh MacDhùnleibh 1813-03-19 1873-05-01 Baile an t-Saoir
94
JaMAC.jpg
Iain MacDhòmhnaill 1815-01-11 1891-06-06 Glaschu
95 Helen MacFarlane 1818-09-25 1860-03-29 Ceann a' Bhàirr
96 Màiri Mhòr nan Òran 1821 1898 Sgeitheabost
97
Bronze Bust of Iain Og Ile - geograph.org.uk - 1502318.jpg
Iain Frangan Caimbeul 1821-12-29
1822-12-29
1885-02-17
1884
Ìle
98 Iain Caimbeul 1823 Latharna
99
William McGonagall.jpg
Uilleam Mac Congáil 1825 1902-09-29 Dùn Èideann
100
Alexander Carmichael.jpg
Alasdair Gilleasbaig MacGilleMhìcheil 1832-12-01 1912-06-06 Lios Mòr
101
GlaDOS (9650842618).jpg
Andrew Carnegie 1835-11-25 1919-08-11 Dùn Phàrlain
102
Sir Archibald Geikie.jpg
Archibald Geikie 1835-12-28 1924-11-10 Dùn Èideann
103
Campbell-bannerman.jpg
Eanraig Caimbeul-MacGille-na-Brataich 1836-09-07 1908-04-22 Glaschu
104
John Muir 1912.jpg
John Muir 1838-04-21 1914-12-24 Dùn Barra
105
Donald-Mackinnon-Celtic Review10-p97(Jun-1915).jpg
Dòmhnall MacFhionghain 1839-04-18 1914-12-25 Colbhasa
106 Frances Tolmie 1840-10-13 1926-12-31 Diùirnis, An t-Eilean Sgitheanach
107
James Dewar.jpg
Seumas Mac an Deòir 1842-09-20 1923-03-27 Ceann Chàrdainn
108 Catrìona NicGilleBhàin Grannd 1845-04-11 1928-08 Bun Obha
109
Alexander Graham Bell (cropped).jpg
Alexander Graham Bell 1847-03-03 1922-08-02 Dùn Èideann
110 Iain Mac a' Ghobhainn 1848 1881 Iarsiadar
111
Horne (cropped) at Inchnadamph Inn, 1912.jpg
John Horne 1848-01-01 1928-05-30 Sruighlea
112
Arthur James Balfour00.jpg
Arthur Balfour 1848-07-25 1930-03-19 Q7996886
113 Iain MacPhàidein 1850 1935 Muile
114
Robert Louis Stevenson Knox Series.jpg
Robert Louis Stevenson 1850-11-13 1894-12-03 Dùn Èideann
115 Henry Whyte 1852 1913 Eilean Èisdeal
116
William Ramsay.jpg
Sir William Ramsay 1852-10-02 1916-07-23 Glaschu
117
HectorAMacdonald.jpg
Eachann MacDhòmhnaill 1853-03-04 1903-03-25 Q37988982
118 Calum MacPhàrlain 1853-11-30 1931-02-22 Dail Abhaich
119
Alexander Macbain photo, from An Etymological Dictionary of the Gaelic Language.jpg
Alasdair MacGilleBhàin 1855-07-22 1907-04-04 Baile a' Ghiuthais
120
James Keir Hardie by John Furley Lewis, 1902.jpg
Keir Hardie 1856-08-15 1915-09-26 Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath
121
Williamina Paton Stevens Fleming circa 1890s.jpg
Williamina Fleming 1857-05-15 1911-05-21 Dùn Dèagh
122
Marjory Kennedy-Fraser.png
Marsaili NicUalraig Fhriseal 1857-10-01 1930-11-22 Peairt
123
Conan doyle.jpg
Arthur Conan Doyle 1859-05-22 1930-07-07 Dùn Èideann
124
Allan MacDonald (poet).jpg
Maighstir Ailean 1859-10-25 1905-10-08 An Gearasdan
125
John Scott Haldane 1910.jpg
John Haldane 1860-05-03 1936-03-15 Dùn Èideann
126 Bàrd Bharbhais 1861 1916-12-02 Gabhsann a Tuath
127
Général Douglas Haig.jpg
Douglas Haig 1861-06-19 1928-01-29 Q5086152
128
Cropped photograph of William Adamson.jpg
William Adamson 1863-04-02 1936-02-23 Dùn Phàrlain
129
1910 Arthur Henderson.jpg
Arthur Henderson 1863-09-13 1935-10-20 Glaschu
130
William J Watson.PNG
Uilleam MacBhatair 1865 1948-03-09 Baile Mhuilinn Anndra
131
J. Ramsay MacDonald LCCN2014715885 (cropped).jpg
Ramsaigh MacDhòmhnaill 1866-10-12 1937-11-09 Inbhir Losaidh
132
Connolly.james.jpg
Seumas Ó Conghaile 1868-06-05 1916-05-12 Dùn Èideann
133
Charles-Rennie-Mackintosh.jpg
Charles Rennie Mackintosh 1868-06-07 1928-12-10 Q7830118
134 Aonghas MacIllFhialain 1869 Uibhist a Deas
135
CTR Wilson.jpg
Charles Thomson Rees Wilson 1869-02-14 1959-11-15 Q24197253
136
Harry Lauder.png
Harry Lauder 1870-08-04 1950-02-26 Portobello
137 Coinneach MacLeòid 1871 1955-07-09 Eige
138 An t-Urramach Niall Ros 1873 1943-12-17 Gleann Dail
139 Donnchadh MacDhunlèibhe 1877-03-30 1964-05-25 Muile
140 Iain N. MacLeòid 1880 1954-11-21 Cille Mhoire
141 Seumas MacLeòid 1880 1947 Sgalpaigh na Hearadh
142 Eachann MacDhùghaill 1880-03-28 1954-03-27 Colla
143 Niall MacFhionghain 1881 1954 Na Torran
144
Synthetic Production of Penicillin TR1468 crop.jpg
Alexander Fleming 1881-08-06 1955-03-11 Darbhail
145 Alasdair MacNeacail 1884 1966-12-12 Tròndairnis
146 Iain 'Kaid' MacIlleathain 1885-05-14 1932-01-14 Port Rìgh
147
Portrait of James Maxton.jpg
James Maxton 1885-06-22 1946-07-23 Pollag
148 Dòmhnall Mac na Ceàrdaich 1885-12-05 1932 Barraigh
149 Donnchadh Peutan 1886 1954 An Ùig
150 Anna Arnott 1887 1978 Lìonacro
151 Edwin Muir 1887-05-15 1959-01-03 Q5250977
152 Dòmhnall Ruadh Chorùna 1887-07-09 1967-08-13 Am Baile Sear
153 Seumas MacThòmais 1888 Tunga
154
John Logie Baird in 1917.jpg
John Logie Baird 1888-08-13 1946-06-14 Baile Eilidh
155 Niall Peutan 1888-09-07 1972 Heireaseadar
156 Iain Rothach 1889 1918 Suardail
157 Dòmhnall Ruadh Phàislig 1889-10-01 1964-01-07 Snaoiseabhal
158 Willa Muir 1890-03-13 1970-05-22 Monadh Rois
159
Hugh MacDiarmid - geograph.org.uk - 1518563.jpg
Ùisdean MacDhiarmaid 1892-08-11 1978-09-09 Langaim
160 Catrìona Dhùghlas 1893 1965 Cille Mhoire
161 Nan Shepherd 1893-02-11 1981-02-23 Cultair
162 Eàirdsidh Dòmhnallach 1895 Dùn Bheagain
163 Aonghas Fleidsear 1896 1983 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
164 Sheina Marshall 1896-04-20 1977-04-07 Baile Bhòid
165 Seonaidh MacGillÌosa 1897 1971 Stafainn
166 Ùisdean MacRath 1897 1988 Ceileabost
167 Iain Eairdsidh MacAsgaill 1898-02-19 1934-06-04 Beàrnaraigh
168 An Dotair Ailean Dòmhnallach 1899 1965 An t-Eilean Sgitheanach
169 Seumas MacNeacail 1901 1971 Ach na h-Annaid
170 Bàrd Mhealaboist 1901-02-15 1982-11-07 Mealabost
171 Calum 'Ruadh' MacNeacail 1902-03-19 1978-02-28 Q2409023
172 Eàirdsidh Grannd 1902-07-06 1991-01-17 Lèanaidh
173
Domhnall Grannd 1903-1970.jpg
Dòmhnall Grannd 1903-01-25 1970-02-01 Slèite
174 Aonghas Caimbeul 1903-10-09 1982-01-28 Nis
175 Iain MacNeacail 1903-10-30 1999-05-17 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
176 An t-Urr Tormod Dòmhnallach 1904 1978 Bhaltos
177 Cailleach an Deucoin 1904-01-04 1983 Grabhair
178 Tormod MacLeòid 1904-06-15 1968-09-14 Rubha
179 Ceitidh Anna NicNeacail 1906-06-29 1995-12-22 Q2178875
180 Iain Latharna Caimbeul 1906-10-01 1996-04-25 Earra-Ghàidheal
181 Murchadh Mac a' Phearsain 1907 1971 Leathallt
182
Alexander Todd Nobel.jpg
Lord Alexander R. Todd 1907-10-02 1997-01-10 Glaschu
183 Gabrielle Keiller 1908-08-10 1995-12-23 Bearaig a Tuath
184 Aonghas Caimbeul 1908-09-03 1949 Nis
185 Iain MacIllEathain 1909 1969
1970-09-21
Ratharsair
186 Robert Garioch 1909-05-09 1981-04-26 Dùn Èideann
187 Màiri A. Chaimbeul 1910 Baile a' Mhuilinn
188 Coinneach Fionnlasdan 1910 A' Chomraich
189 Uilleam MacMhathain 1910-08-25 1995-11-30 Malacleit
190
Somhairlemacgilleain2.png
Somhairle MacGill-Eain 1911-10-26 1996-11-24 Ratharsair
191 Calum MacLeòid 1911-11-15 1988-01-26 Glaschu
192
George Davie 1.jpg
George Elder Davie 1912-03-18 2007-03-20 Dùn Dèagh
193 Aonghas MacMhathain 1912-07-01 1962-11-02 Na Hearadh
194 Douglas Young 1913-06-05 1973-10-23 Port na Creige
195 Gavin Maxwell 1914-07-15 1969-09-07 An Eilreig
196 Deòrsa Mac Iain Dheòrsa 1915 1984
1984-03-25
Ach na Feàrna
197 Calum Iain MacGillEathain 1915-09-06 1960-08-17 Ratharsair
198 Cailein T. MacCoinnich 1917 1994 Tarasaigh
199 Muriel Spark 1918-02-01 2006-04-13 Dùn Èideann
200 Dòmhnall Alasdair Dòmhnallach 1919 2003 Garrabost
201 Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill 1919-02-07 1986-10-02 Peighinn nan Aoireann
202 Iain A. MacDhòmhnaill 1920 1980 Camas Tianabhaig
203
Edwin Morgan by Alex Boyd.jpg
Edwin Morgan 1920-04-27 2010-08-17 Glaschu
204 Seonag NicLeòid 1920-09-26 2004-07-19 Diùrinis
205 Màiri Mairead Nic Gill-Eathain 1921 Cnoc Cuidhein
206 Ruaraidh MacThòmais 1921-08-05 2012-03-21 Steòrnabhagh
207
Deborah Kerr in colour Allan Warren.jpg
Deborah Kerr 1921-09-30 2007-10-16 Baile Eilidh
208
GEORGE MACKAY BROWN IN STROMNESS LIBRARY (9275790292).jpg
George Mackay Brown 1921-10-17 1996-04-13 Stromness
209 Alistair MacLean 1922-04-21 1987-02-02 Baile Nighean Sheadna
210
Alasdair Iain MacAsgaill.jpg
Alasdair Iain MacAsgaill 1922-11-22 Am Bac
211 Dòmhnall MacAonghais 1923 1993-09-01 An t-Eilean Sgitheanach
212 Pòl Mac a' Bhreatunnaich 1923-06-28 2011-12-03 Eòlaigearraidh
213
James Black (pharmacologist).jpg
James W. Black 1924-06-14 2010-03-21 Baile Udain
214 Iain Dòmhnallach 1925 2007-05-04 Pabail
215 Bobby MacLeod 1925-05-08 1991-01-26 Tobar Mhoire
216 Fionnlagh J MacDhòmhnaill 1925-07-04 1987-10-14 Scarasta
217 Dòmhnall Aonghais Bhàin 1926-12-12 2000-03-05 Loch Baghasdail
218 Tormod Calum Dòmhnallach 1927 2000 Tunga
219 Iain Mac a' Ghobhainn 1928-01-01 1998-10-15 Glaschu
220 An t-Urramach Ailean Iain MacArtair 1928-05 2016-11-30 Grabhair
221
Flora Macneil.jpg
Flòraidh NicNèill 1928-12-06 2015-05-16 Leideag
222 Calum MacFhearghuis 1929 Rubha
223 Winnie Ewing 1929-07-10 Glaschu
224 Dòmhnall Eairdsidh Dòmhnallach 1929-09-08 1999-07-22 Solas
225 Iain MacAonghais 1930 2019-05-11 Timsgearraidh
226 Dòmhnall MacAmhlaigh 1930-05-21 2017-02-28 Beàrnaraigh Mòr
227
SeanConneryJune08.jpg
Sean Connery 1930-08-25 Dùn Èideann
228 Jimmy Reid 1932-07-09 2010-08-10 Baile a' Ghobhainn
229 Canon Kenyon Wright 1932-08-31 2017-01-11 Pàislig
230 Ailean Dòmhnallach 1933 Dùn Bheagain
231 Ailig Dòmhnallach 1933 2017 Scarasta
232 Iain MacLeòid 1933 Glaschu
233 Calum Ros 1934-01-21 Partaig
234
Iain Fearchar Rothach aig SMO.jpg
Iain Fearchar Rothach 1934-08-26 2014-01-26 Gleann Seile
235
DavidThouless 1995 UW.jpg
David Thouless 1934-09-21 2019-04-06 Bearsden
236
Alasdair Gray (1994) by Guenter Prust.jpg
Alasdair Gray 1934-12-28 2019-12-29 Glaschu
237 Lisa Storey 1935 Bhatarsaigh
238
Official portrait of Lord Maclennan of Rogart crop 2.jpg
Raibeart MacGilleFhinnein, BP 1936-06-26 2020-01-18 Glaschu
239 James Mirrlees 1936-07-05 2018-08-29 Muine Gobha
240 Tormod MacGill-Eain 1936-12-26 2017-08-31 Glaschu
241 Màrtainn Dòmhnallach 1937 2016
2016-02-02
Achadh a' Choirce
242 Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain 1937 2017-08-31 An Tòb
243
Sir Teddy Taylor.jpg
Teddy Taylor 1937-04-18 2017-09-20 Glaschu
244 Jim MacGilleEathain 1937-04-21 Largall
245
Ceana Chaimbeul aig SMO air 2016-04-21.jpg
Ceana Chaimbeul 1937-07-21 An Grìob
246
Donald Dewar.jpg
Dòmhnall Mac an Deòir 1937-08-21 2000-10-11 Glaschu
247
Fergie Dòmhnallach aig SMO.jpg
Fergie Dòmhnallach 1938 Glaschu
248 Iain Moireach 1938 2018-11-17 Barabhas
249 An t-Urramach Jack MacArtair 1938 2002-12-09 Marbhaig
250 Seonaidh Beag Mac a' Mhaoilein 1939-09-07 Leumrabhagh
251 Eddie MacThòmais 1940-07-16 2008-10-15 Glaschu
252 Robin Harper 1940-08-04 Inbhir Theòrsa
253 Donnchadh MacGillÌosa 1941 Nis
254 Ruairidh MacLeòid nan Duilleagan Gàidhlig 1941 Loch nam Madadh
255 Alasdair Caimbeul 1941-05-27 Nis
256
Alex Ferguson.jpg
Alex MacFhearghais 1941-12-31 Baile a' Ghobhainn
257 Dòmhnall Iain MacÌomhair 1942 2015-03-01 Lacasdal
258
John Purser at SMO.jpg
Iain Mac an Sporain 1942 Glaschu
259
Nobel Laureates 0953 (31117136180).jpg
Fraser Stoddart 1942-05-24 Dùn Èideann
260
Aonghas MacNeacail at Feile na Greine, Tech Amergin, Waterville, Co Kerry.JPG
Aonghas Dubh MacNeacail 1942-06-07 An Ùig
261
Official portrait of Lord Selkirk of Douglas crop 2.jpg
Seumas Dùbhghlas-Hamalton 1942-07-31 Srath Athainn
262 Eideard Brocklebank 1942-09-24 Cill Rìmhinn
263 Tormod Caimbeul 1942-10-07 2015-05-02 Dail bho Dheas
264
GilPatersonMSP20110510.JPG
Gil Paterson 1942-11-11 Glaschu
265 Dòmhnall Iain MacLeòid 1943 Àird Àsaig
266
Jkosterl.jpg
Michael Kosterlitz 1943-06-22 Obar Dheathain
267 Norma NicLeòid 1944 Ùig
268
Maoileas Caimbeul aig SMO 2007.jpg
Maoilios Caimbeul 1944-03-23 Stafainn
269 Anndra Ardbuckle 1944-04-12 Fìobha
270
Jimmy Johnstone.jpg
Jimmy Johnstone 1944-09-30 2006-03-13 Baile Udain
271
Anne Lorne Gillies 9-5-2012.jpg
Anna Latharna NicGillÌosa 1944-10-21 Sruighlea
272
Seumas agus Ceana Chaimbeul aig SMO air 2016-04-21.jpg
Seumas Caimbeul 1945 An Grìob
273
Richard Henderson D81 4486 (38005042695).jpg
Richard Henderson 1945-07-19 Dùn Èideann
274 Mairead Ewing 1945-09-01 2006-03-21 Lannraig, Lannraig a Deas
275
RobGibsonMSP20110510.JPG
Rob MacGiobain 1945-10-10 Glaschu
276
Donovan Washington 2007.jpg
Donovan 1946-05-10
1946-05-20
Glaschu
277
Malcolm Rifkind.jpg
Malcolm Rifkind 1946-06-21 Dùn Èideann
278 Stuart Christie 1946-07-10 Glaschu
279
StewartStevensonMSP20110510.JPG
Stewart Stevenson 1946-10-15 Dùn Èideann
280
Margaret Bennett (writer).JPG
Mairead Bennett 1946-10-27 Port Rìgh
281 Tormod MacGillÌosa 1947 Tròndairnis
282
HelenEadieMSPPortrait.jpg
Eilidh Eadie 1947-03-07 2013-11-09 Stenhousemuir
283 Catrìona NicGumaraid 1947-03-22 Dùn Bheagain
284 Uilleam Aitken 1947-04-15 Glaschu
285
Gerry Rafferty.jpg
Gerry Rafferty 1947-04-16 2011-01-04 Pàislig
286 Liz Lochhead 1947-12-26 Tobar na Màthar
287 Ailean Caimbeul 1948 Ceileabost
288
JimHoodMPPortrait.jpg
Jimmy Hood 1948-05-16 2017-12-04 Lios MoFhèige
289
Henry Mcleish.jpg
Eanraig MacGillÌosa 1948-06-15 Maothchoille
290 Brian MacUilleim 1948-12-13 Dùn Omhain
291 An t-Ollamh Dòmhnall Meek 1949 Tiriodh
292
AlexFergussonMSP20110511.jpg
Ailig MacFhearghais 1949-04-08 2018-07-31 Lios Uillt
293
JeanUrquhartMSP20110510.JPG
Jean Urchardan 1949-05-17 Lodainn an Iar
294 Ruaraidh Dòmhnallach 1949-07-27 Dòrnach
295 Sim MacCoinnich 1949-12-04 2008-04 An Tòb
296
GailRossMSP-May2016.jpg
Gail Ros 1950s Rèis
297
RuthMaguireMSP-Nov2016.jpg
Ruth Maguire 1950s Q106652
298 Coinneach MacIomhair 1950 Col Uarach
299
Rhona Brankin.jpg
Rhona Brankin 1950-01-19 Glaschu
300
ChristinePrimrose1a.jpg
Christine Primrose 1950-02-17 Càrlabhagh
301
AnnabelGoldieMSP20110510.JPG
Annabel Goldie 1950-02-27 Glaschu
302 Jocky Wilson 1950-03-22 2012-03-24 Cathair Challdainn
303
Bowman MSP.jpg
Bill Bowman 1950-05-30 Glaschu
304 Seumas Grannd 1950-10-26 Baile Ùr nan Granndach
305
Gordon Brown official.jpg
Gòrdan Mac a' Bhriuthainn 1951-02-20 Giofnag
306
JohnScottMSP20110509.JPG
John Scott 1951-06-07 Inbhir Àir
307
MaureenWatt20110507.JPG
Maureen Watt 1951-06-23 Obar Dheathain
308 Eleanor Scott 1951-07-23 Inbhir Nis
309
Roseanna Cunningham, Minister for Environment (1).jpg
Ròsanna Choineagan 1951-07-27 Glaschu
310
SandraWhiteMSP20110510.JPG
Sandra White 1951-08-17 Glaschu
311
Alex Neil, Minister for Housing and Communities (2).jpg
Ailig Neil 1951-08-22 Ospadal Meadhanach Shiorrachd Àir
312
Colin Beattie.JPG
Colin Beattie 1951-10-17 Baile Fharfair
313 Aonghas Pàdraig Caimbeul 1952 An Leth Mheadhanach
314 Crìsdean Dillon 1952 2000 Irbhinn
315 Coinneach MacGuaire 1952 Tobar Mhoire
316
Christopher Whyte.jpg
Crìsdean Whyte 1952 Glaschu
317
Michaelmarra.pk (3).jpg
Michael Marra 1952-02-17 2012-10-23 Dùn Dèagh
318
Oliver knussen.jpg
Oliver Knussen 1952-06-12 2018-07-08 Glaschu
319
MargaretMitchellMSP20120529.jpg
Margaret Mitchell 1952-11-15 Coatbridge
320 Magaidh Dhòmhnallach 1952-11-17 2016-07-26 Glaschu
321
JeaneFreemanMSP.jpg
Jeane Freeman 1953 Inbhir Àir
322 Ruaraidh Iain MacLeòid 1953 Port nan Long
323
JamesDornanMSP20110507.JPG
Seumas Ó Dornáin 1953-03-17 Glaschu
324
Tony Blair (2010).jpg
Tony Blair 1953-05-06 Dùn Èideann
325
Donnie Munro.jpg
Donaidh Rothach 1953-08-02 An Ùig
326 Calum Dòmhnallach 1953-11-12 Loch nam Madadh
327
IainBanks2009.jpg
Iain Banks 1954-02-16 2013-06-09 Dùn Phàrlain
328
MaryFeeMSP20110510.JPG
Mary Fee 1954-03-23 Dùn Èideann
329
Cathy Craigie.jpg
Cathie Craigie 1954-04-14 Sruighlea
330
Official portrait of Lord Wallace of Tankerness crop 2.jpg
Seumas Uallas 1954-08-25 Anainn
331
Dougie MacLean September 2011.jpg
Dougie MacLean 1954-09-27 Dùn Bhlàthain
332
Alex Salmond (crop).JPG
Ailig Salmond 1954-12-31 Gleann Iucha
333 Beatrice Wishart 1955 Liùrabhaig
334
Bruce Crawford, Minister for Parliamentary Business (1).jpg
Brus Crawford 1955-02-16 Peairt
335 Dòmhnall S Moireach 1956 Hamaltan
336
Bb3-billbutler.jpg
Bill Butler 1956-03-30 Glaschu
337
DaveStewartMSPPortrait.jpg
David Stewart 1956-05-05 Inbhir Nis
338 Calum Domhnallach (neach poileataigs) 1956-05-07 Steòrnabhagh
339
Linda Fabiani.jpg
Linda Fabiani 1956-12-14 Glaschu
340
JohnFinnie261012.jpg
Iain Finnie 1956-12-31 Na Cluainean
341
LewisMacdonaldMSP20110510.JPG
Lewis Dòmhnallach 1957-01-01 Steòrnabhagh
342
JohnMasonMSP20110509.JPG
Iain Mason 1957-05-15 An Ruadh-ghleann
343
IainGrayMSP20110510.JPG
Iain Gray 1957-06-07 Dùn Èideann
344
JohannLamontMSPgreenjacket.jpg
Seonag NicLaomainn 1957-07-11 Glaschu
345
Fergus Ewing, Minister for Community Safety (2).jpg
Fearghas Ewing 1957-09-23 Glaschu
346 Niall Gòrdan 1958-01-22 Inbhir Pheofharain
347
Kenny MacAskill, Cabinet Secretary for Justice (1).jpg
Coinneach MacAsgaill 1958-04-28 Dùn Èideann
348
Irvine Welsh by Kubik.JPG
Irvine Welsh 1958-09-27 Lìte
349
Lesley Laird Official Parliamentary Photo.jpg
Lesley Laird 1958-11-15 Grianaig
350
Alexmcleish2012.jpg
Alex McLeish 1959-01-21 Glaschu
351
JacksonCarlawMSP20110509.JPG
Jackson Carlaw 1959-04-12 Baile Ùr na Maoirne
352
Meg Bateman 191x239.jpg
Meg Bateman 1959-04-13 Dùn Èideann
353
Colin Fox - National co-spokesperson of the SSP - September 2015.jpg
Colin Fox 1959-06-17 Tobar na Màthar
354
Charles kennedy feb 2009.jpg
Teàrlach Ceanadach 1959-11-25 2015-06-01 Inbhir Nis
355
GordonMacDonaldMSP20120529.jpg
Gòrdan Dòmhnallach 1960-01-02 Glaschu
356
ElizabethSmithMSP20110508.JPG
Ealasaid Nic a' Ghobhainn 1960-02-27 Dùn Èideann
357
Nicol Stephen.jpg
Nicol MacSteaphain 1960-03-23 Obar Dheathain
358
P7210286.jpg
Seac MacDhòmhnaill 1960-06-30 Irbhinn
359
AnnabelleEwingMSP20110510.JPG
Annabelle Ewing 1960-08-20 Glaschu
360
DavidTorranceMSP20111207.jpg
Dàibhidh Torrance 1961-03-13 Cathair Challdainn
361 Edward Mountain 1961-03-19 Comhairle Mhoireibh
362
Official portrait of Ian Blackford crop 2.jpg
Ian Blackford 1961-05-14 Dùn Èideann
363
Sarah Boyack MSP.jpg
Sarah Boyack 1961-05-16 Glaschu
364
AlexJohnstoneMSP20110509.JPG
Alex Johnstone 1961-07-31 2016-12-07 Stonehaven
365
KennethGibsonMSP20110507.JPG
Kenneth Gibson 1961-09-08 Pàislig
366
Keith Brown, Minister for Transport and Infrastructure (2).jpg
Keith Brown 1961-12-20 Dùn Èideann
367
Gavin Hastings.jpg
Gavin Hastings 1962-01-03 Dùn Èideann
368
KenMacintoshMSP20110511.jpg
Coinneach Mac an Tòisich 1962-01-15 Inbhir Nis
369
JoanMcAlpineMSP20120529.jpg
Joan McAlpine 1962-01-28 Guireag
370 Scott Barrie 1962-03-10 Cill Rìmhinn
371 Kathleen Jamie 1962-05-13 Dùn Èideann
372
Official portrait of David Mundell crop 2.jpg
Dàibhidh Mundell 1962-05-27 Dùn Phris
373
Ally McCoist 1994.jpg
Ally McCoist 1962-09-24 Bellshill
374
GraemeDeyMSP20110507.jpg
Graeme Dey 1962-10-29 Obar Dheathain
375
James Woffle, Lord Advocate.jpg
James Wolffe 1962-12 Dùn Phris
376 Anna Mhàrtainn 1963 Lìonacro
377
Official portrait of Stewart Hosie crop 2.jpg
Stewart Hosie 1963-01-03 Dùn Dèagh
378
ElaineSmithMSPPortrait.jpg
Elaine Nic a' Ghobhainn 1963-05-07 Coatbridge
379
AndyWightmanMSP.JPG
Andy Wightman 1963-05-29 Dùn Dèagh
380
RhodaGrantMSP20110511.JPG
Rhoda Ghrannd 1963-06-26 Steòrnabhagh
381
Wendy Alexander.jpg
Wendy NicAlasdair 1963-06-27 Glaschu
382
Official portrait of Mr Alister Jack crop 2.jpg
Alister Jack 1963-07-07 Dùn Phris
383
IvanMcKeeMSP-May2016.jpg
Ivan McKee 1963-09 Baile Eilidh
384
AngusMacDonaldMSP20110510.JPG
Aonghas Dòmhnallach 1963-10-11 Steòrnabhagh
385
JamesKellyMSPPortrait.jpg
James Kelly 1963-10-23 Glaschu
386
Scottish Labour candidate for Cowdenbeath signs the pledge (cropped).jpg
Alex Rowley 1963-11-30 Dùn Phàrlain
387
Bryan Gunn in the Gunn Club.jpg
Bryan Gunn 1963-12-22 Inbhir Theòrsa
388
Susan Deacon.jpg
Susan Deacon 1964-02-02 Baile nam Feusgan
389
John Swinney, Cabinet Secretary for Sustainable Growth (1).jpg
Iain MacShuibhne 1964-04-13 Dùn Èideann
390
BrianWhittleMSP.jpg
Brian Whittle 1964-04-26 Inbhir Àir
391
Fiona Hyslop, Minister for Culture and External Affairs (2).jpg
Fiona Hyslop 1964-08-01 Irbhinn
392
CraigLeveinCoachSCO.jpg
Craig Levein 1964-10-22 Dùn Phàrlain
393 Màrtainn Mac an t-Saoir 1965 Lèanaidh
394
Art MacCormaig a' seinn aig SMO air 2016-04-21 (bearradh).jpg
Art MacCormaig 1965 Port Rìgh
395 Michelle Thomson 1965-03-11 Bearsden
396
Official portrait of Mr Alistair Carmichael crop 2.jpg
Alastair MacIlleMhìcheil 1965-07-15 Ìle
397
MurdoFraserMSP20110510.JPG
Murchadh Friseal 1965-09-05 Inbhir Nis
398
Alison Johnstone MSP.jpg
Alison Johnstone 1965-10-11 Dùn Èideann
399
Dougray Scott (8609505278).jpg
Dougray Scott 1965-11-25 Gleann Rathais
400
Tavish Scott MSP at Bournemouth.jpg
Tàmhais Scott 1966-05-06 Inbhir Nis
401
ArtairDonald2015b.JPG
Artair Dòmhnallach 1967 Tiriodh
402
John Barrowman 2.jpg
John Barrowman 1967-03-11 Glaschu
Q15260074
403
Jeremy Balfour MSP.jpg
Jeremy Balfour 1967-03-11 Dùn Èideann
404
JoeFitzPatrickMSP20110511.JPG
Joe Fitzpatrick 1967-04-01 Dùn Dèagh
405 Anna Frater 1967-07-05 Steòrnabhagh
406
ClareAdamsonMSP20110507.JPG
Clare Adamson 1967-08-01 Tobar na Màthar
407
LiamMcArthurMSP20110510.JPG
Liam MacArtair 1967-08-08 Dùn Èideann
408
Jim Murphy, April 2009 cropped.jpg
Jim Murphy 1967-08-23 Glaschu
409 David Adger 1967-09-23 Cathair Challdainn
410
WillieRennieMSP20110510.JPG
Willie Rennie 1967-09-27 Fìobha
411
FinlayCarsonMSP.jpg
Finlay Carson 1967-10-18 Twynholm
412
ChristinaMcKelvieMSP20110510.JPG
Christina McKelvie 1968-03-04 Glaschu
413
KevinStewartMSP20110507.JPG
Kevin Stewart 1968-06-03 Obar Dheathain
414
GillianMartinMSP-May2016.jpg
Gillian Martin 1969 Baile Ùr Fobharain
415
NeilFindlayMSPPortrait.jpg
Neil Findlay 1969-03-06 Srath Bhroc
416
RichardLochhead MSP.jpg
Ridseard Lochhead 1969-05-24 Pàislig
417
George outside Paisley'sTown Hall.JPG
George Adam 1969-06-08 Pàislig
418
Gerard Butler (Berlin Film Festival 2011).jpg
Gerard Butler 1969-11-13 Pàislig
419 Martha Wardrop 1969-12-10 Cill Rìmhinn
420
AngelaConstanceMSP20110510.JPG
Angela Constance 1970-07-15 An Dubh Allt
421
Nicola Sturgeon SNP leader.jpg
Nicola Sturgeon 1970-07-19 Irbhinn
422
Official portrait of Alan Brown crop 2.jpg
Alan Brown 1970-08-12 Cille Mheàrnaig
423
MichaelMathesonMSP20110507.JPG
Mìcheil MacMhathain 1970-09-08 Glaschu
424
ClaireBakerMSPPortrait.jpg
Claire Baker 1971-03-04 Dùn Phàrlain
425
Ewan McGregor (2013 Citroën advertisement).png
Ewan McGregor 1971-03-31 Peairt
426
AlasdairAllanMSP20120530.jpg
Alasdair Allan 1971-05-06 Ashkirk
427
AnnieWellsMSP.jpg
Annie Wells 1972-02-24 Glaschu
428 Tony Kearney 1972-12 Barraigh
429
PatrickHavieMSP2013 (cropped).jpg
Pàdraig Harvie 1973-03-18 Baile Alasdair
430
BobDorisMSP20110507.JPG
Bob Doris 1973-05-11 Am Magh Leamhna
431 Bruce MacGregor 1974 Inbhir Nis
432 Niall Iain Dòmhnallach 1974 Obar Dheathain
433
AshDenhamMSP-May2016.jpg
Ash Denham 1974-03-08 Dùn Èideann
434
Richard Baker MSP.jpg
Ridseard Baker 1974-05-29 Dùn Èideann
435
Minister for Further Education, Higher Education and Science, Shirley Anne Sommerville.png
Shirley-Anne Somerville 1974-09-02 Cathair Challdainn
436
Stephen Gallacher.JPG
Stephen Gallacher 1974-11-01 Deagh Mhonadh
437
Official portrait of John Lamont crop 2.jpg
John Lamont 1976-04-15 Cill D'Fhinnein
438
Official portrait of Ian Murray crop 2.jpg
Ian Murray 1976-08-10 Dùn Èideann
439
Donald cameron msp wiki2.jpg
Dòmhnall Camshron 1976-11-26 Achadh na Càiridh
440
DerekMacKayMSP20110509.JPG
Derek Mackay 1977-07-30 Rinn Friù
441
Jenny Marra MSP.jpg
Jenny Marra 1977-11-06 Dùn Dèagh
442 Maoileas MacAonghais 1978-05-10 An t-Àth Leathann
443
RuthDavidsonMSP20120529.jpg
Ruth Davidson 1978-11-10 Dùn Èideann
Ospadal Màthrachais Cuimhneachan Simpson
444
James McAvoy.jpg
James McAvoy 1979-04-21 Glaschu
445
JamieHepburnMSP20110511.JPG
Jamie Hepburn 1979-05-21 Glaschu
446
Julie Fowlis live in concert.jpg
Julie Fowlis 1979-06-20 Uibhist a Tuath
447
Official portrait of Jo Swinson.jpg
Jo Swinson 1980-02-05 Glaschu
448
JamieGreeneMSP.jpg
Jamie Greene 1980-03-19 Grianaig
449
Aileen Campbell MSP.jpg
Aileen Chaimbeul 1980-05-18 Peairt
450
MarkMcDonaldMSP20110507.JPG
Mark McDonald 1980-06-07 Inbhir Uaraidh
451 Niall O'Gallagher 1981 Dùn Èideann
452
Monica Lennon (25935373444) (1).jpg
Monica Lennon 1981-01 Bellshill
453
Kezia Dugdale MSP - May 2016.JPG
Kezia Dugdale 1981-08-28 Obar Dheathain
454 Morven Christie 1981-09-01 Baile Eilidh
455 Catrìona Lexy Chaimbeul 1982 Nis
456
Official portrait of Alison Thewliss crop 2.jpg
Alison Thewliss 1982-09-13 Lannraig, Lannraig a Deas
457
AnasSarwarMP-crop.jpg
Anas Sarwar 1983-03-14 Glaschu
458
Official portrait of Douglas Ross crop 2.jpg
Dùghlas Ross 1983-04-09 Comhairle Mhoireibh
459
Official portrait of Hannah Bardell crop 3.jpg
Hannah Bardell 1983-06-01 Baile Dhunlèibhe
460
Neil Bibby.JPG
Neil Bibby 1983-09-06 Pàislig
461 Kirsteen NicDhòmhnaill 1983-12-18 Inbhir Nis
462
JennyGilruthMSP-May2016.jpg
Jenny Gilruth 1985s Siaras
463
Tom Arthur.jpg
Tom Arthur 1985 Pàislig
464
HumzaYousafMSP20110507.JPG
Humza Yousaf 1985-04-07 Glaschu
465
Mark-Griffin-MSP-closeup.jpg
Mark Griffin 1985-10-19 Glaschu
466 Chris Pendergast 1986-02-19 Glaschu
467
Official portrait of Kirsty Blackman crop 2.jpg
Kirsty Blackman 1986-03-20 Obar Dheathain
468 Anndra A. Dunn 1987 Leòdhas
469
2015 Australian Open - Andy Murray 12 (cropped).jpg
Andy Moireach 1987-05-15 Glaschu
470
Official portrait of Ross Thomson crop 2.jpg
Ross Thomson 1987-09-21 Obar Dheathain
471 Calum MacLeòid 1988-11-15 Glaschu
472
Official portrait of Danielle Rowley crop 2.jpg
Danielle Rowley 1989-02-25 Dail Chè
473 Oliver Mundell 1989-12-01 Irbhinn
474
KateForbesMSP-May2016.jpg
Ceit Fhoirbeis 1990-04-06 Inbhir Pheofharain
475
RossGreerMSP.JPG
Ross Greer 1994-06-01 Bearsden
476
Mhairi Black MP - official photo 2017.jpg
Mhairi Black 1994-09-12 Pàislig
477 Iain Mac'Illeathain Na Hearadh
478 Cathy NicDhòmhnaill Iarsiadar
479
Derek Pluto Moireach 2015 2.jpg
Derek Moireach Nis
480 Donnchadh nam Pìos 1700 Inbhir Ìonaid
481
Joy Dunlop.jpg
Joy Dunlop A' Choingheal a Tuath
482 Alison Lang Dùn Èideann
483 An Dr Fionnlagh MacLeòid Nis
484 Catrìona NicNèill Barraigh
485 Murchadh MacLeòid Griais
486 Cairistìona NicFhearghais Cunndainn
487 Iain Bàn Òg 1913 Eilean Èisdeal
488 Ailean Boyd Siorrachd Inbhir Àir
489
DaibhidhWalker2015b.JPG
Daibhidh Walker Uibhist a Deas
490 Alasdair MacIlleBhàin An t-Sàilean
491 Calum MacMhaoilein A' Phàirc
492 Seonaidh MacAnndrais Cille Mhoire
493
MairiEvansMSP-May2016.jpg
Mairi Evans Dùn Dèagh
494
EmmaHarperMSP-May2016.jpg
Emma Harper Siorrachd Bhaile na h-Uige
495
Graham Simpson.jpg
Graham Simpson Obar Dheathain
496 Anna Chaimbeul Sgalpaigh na Hearadh
497 Eobhann MacDiarmaid 1801 Baile a' Chlachain
498 Iain MacRàth Na Hearadh
499 Fiona NicCoinnich Leòdhas
End of auto-generated list.