Alasdair MacGriogair

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg

Rugadh an t-urramach Alasdair MacGriogair anns a’ bhliadhna 1806, an Gleann-garthan, ri taobh Uisge Dhé, an Siorrachd Obar-Dheadhain far an robh athair ‘n a mhinisteir. Ghluais athair gu sgìre Chill Mhoire an Tròndairnis ‘s an eilean Sgitheanach, agus an dèidh àireamh bhliadhnachan, shuidhicheadh Alasdair MacGriogair gu bhi ‘n a cho-aoghaire d’a athair. Dh’fhan e an sgìre Chill Mhoire gus a bhliadhna 1850, an uair a chaidh a ghairm do eaglais Ghàidhlig Dhùn Èidinn. Trì bliadhna 'n a dhéidh sin chaidh e do Inbhir Nis, far an do chaochail e anns a’ bhliadhna 1881. Sgrìobh e àireamh mhór phàipearan air iomadh stéidh anns a’Chuairtear, am Fear-tathaich nam Beann, agus anns a’ Ghaidheal, cuid diubh fo’n ainm Sgiathanach, is cuid eile fo’n ainm Alasdair Ruadh. Bha buaidh shònraichte aig an duine fhoghlaimte urramach seo air nochdadh an cainnt shoilleir bhrìoghmhor nithean àrda agus cudthromach nach gabh mìneachadh gu furasda ‘s a’ Ghàidhlig.

Sgrìobhaidhean[deasaich | deasaich an tùs]

  • Mac Griogair, An t-Urramach Alasdair. (1915) 'Air Cruinn-mheallaibh Soillseach nan Speur' Rosg Gàidhlig: Specimens of Gaelic Prose W. J. Watson (deas.) Inverness: An Comunn Gaidhealach, d.8-13.

TOBAR-EOLAIS

1. ROSG GAIDHLIG, An t-Àrd Ollamh William J. Watson, (Fear-deasachaidh), Duilleag 8, An Comunn Gaidhealach, ( 1894 ?).