Deasbaireachd a' chleachdaiche:Sionnach/Tasglann 3

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

Albistur 11:59, 3 an Dùbhlachd 2008 (UTC) Ceist bho Albistur: A Shionnaich Chòir - Tha duilgheadas agam mu na dealbhan. Tha fios agam nach bu chòir dhuinn dealbhan a chur air Wikipedia ma tha sin a' briseadh a-steach air dlìghe-sgrìobhaidh an ughdair. Uime sin dhubh mi a-mach dà dhealbh air uilt a rinn mi, agus nan àite chuir mi a-steach dealbhan às "Wikipedia Commons". Ach nuair a sheall mi orra chunnaic mi gu'n robh na dealbhan iongantach mòr. Cia mar as urrainn dhomh na dealbhan a dhèanamh beag gu leòr (mar eisimpleir "thumbnails") a chum 's gu'm teid iad gu math air an duilleig? Albistur 11:59, 3 an Dùbhlachd 2008 (UTC)Albistur 10:31, 30 an Lùnastal 2008 (UTC)A Shionnaich Chòir - Mòran taing. Tha mi ag aontachadh leis na rinn thu le m' alt air an Duanaire "An Tuil".- "Albistur".Albistur 10:31, 30 an Lùnastal 2008 (UTC)


Archive 'S e Tasglann 1 agus Tasglann 2 a tha seo de sheann chòmhradh agus deasbad bhon duilleig deasbaireachd agam-sa. Na deasaich e.


Fios

Bha mi feuchainn ri fios a chur thugad troimh Skype. Thoir sùil air ach an chì thu na sgrìobh mi dhuit. 'S ann mu dheidhinn cothrom aig a' BhBC a tha e.--Steaphan30 01:23, 28 an t-Òg-mhios 2008 (UTC)

(Teirmean) Gràmair

Thug mi fa-near gum bheil "Teirmean Gràmair" againn aig bonn na duilleig a thaobh "category". Ach tha sin gu tùr ceàrr. Tha "teirm" a' ciallachadh "teirm ùine", 's chan e "grammar term" sa Bheurla. M.e. an seo: Alt (gràmar).

'S e briathar a' Ghàidhlig air term (gràmadach). Mar sin dheth, saoil nuair a bhios an ùine agad, an leig thu fios dhomh ciamar a dh' atharraicheas na "categories" aig bonn nan duilleagan? Mholainn-sa briathran gràmadach air grammatical terms. Bhiodh Briathran Gràmair ceart gu leòr cuideachd. --Steaphan30 00:55, 23 an Giblean 2008 (UTC)


Tha sin furasta, ach 's e obair mhòr a th' ann. Feumaidh tu an h-uile aistean atharrachadh a tha anns an seann "Category: Teirmean gràmair"

Cuir air falbh:(aig deireadh na duilleige)

[[Category:Teirmean gràmair]]

agus cuir ris:

[[category: ainm na category a tha thu ag iarraidh]]

Bidh an category ùr anns an dearg, buail air an fhacal dearg agus sgrìobh air an duilleag seo:

[[Category:Cànain]]
[[Category:Cànanachas]]

An uair sin, ma bhios an seann category falamh, 's urrainn dhut an duilleag seo a chur às ("delete"). --Sionnach 21:27, 23 an Giblean 2008 (UTC)

Samhail Luibhean/Lusan

Tha molaidhean agam a-nis air a' Ghàidhlig air na diofar roinnean bith-eòlasach, bhon a tha mi a' toirt sùil air an aon leabhar Gàidhlig a tha ann air bith-eòlas.

Mar eisimpleir, 's e seòrsa a th' aige air "species", mar sin, mholainn-sa "gnè" air genus agus seòrsa air species. Dè do bharail? Airson phylum, 's e còmhlan a' Ghàidhlig a th' aige air. 'S cinnteach nach eil an leabhar gun mhearachd, agus chaidh fhoillseachadh anns na seachdadan, ach an dèidh sin, 's e fìor dheagh sgoilear a th' anns an fhear a chuir a' Ghàidhlig air an leabhar, Ruairidh MacThòmais.--Steaphan30 13:26, 22 an Giblean 2008 (UTC)

Bha mi lorg an t-samhail air Lusan, ach cha d' fhuair mi e. Càit' a bheil e? --Steaphan30 13:36, 22 an Giblean 2008 (UTC)

Dh'atharraich mi na faclan a-rithist a-rèir na molaidhean agad-sa 's Ruairidh MacThòmais.
Chan eil samhail air lusan ann fhathast, ni mi sin ma bhios beagan uine agam-sa, is dòcha aig deireadh na seachdaine, ach tha mi gu math trang san t-seachdain seo. Bu toil leam os-theaghlach, teaghlach, fo-theaglach amsaa a chur ris an t-samhail cuideachd. Cleachd an samhail airson "beathach" anns an eadar-àm, ma thogras tu. Beannachdan --Sionnach 18:15, 22 an Giblean 2008 (UTC)
Taing mhòr. Tha faclan mar "bhuidheann", "fo-bhuidheann", "fo-rìoghachd" aige cuideachd, ach chan eil mi fhìn a' tuigsinn buileach dè na seorsaichean Beurla dha bheil iad a' co-fhreagairt. --Steaphan30 00:55, 23 an Giblean 2008 (UTC)

Duilleag is Aite agam fhìn

A Shionnach còir, tha mi airson an tionndadh Beurla-Gàidhlig dhen fhaclair bith-eòlais a chur air an duilleag agam fhìn, seach na bhith ga chur air an aon duilleag 's tha an tionndadh Gàidhlig-Beurla. Bhiodh an duilleag sin ro fhada nan dèanainn sin. Ciamar a nì mi sin ann? --Steaphan30 13:57, 16 an Giblean 2008 (UTC)

Ma sgrìobhas tu rudeigin le [[User:Steaphan30/xxxx|teasca a bhios ri fhaicinn]] air an duilleig agad-sa, gheibh thu fo-dhuilleag/ àite cluich agad fhèin. Chuir mi fear air bonn air an duilleig agad-sa airson fhaclair eile, m.e:[[User:Steaphan30/Faclair 1| Faclair Bith-eòlais, Beurla-Gàidhlig]]. Tha e dearg fhathast, ach 's urrainn dhut an darna leth dhen fhaclair a chur ann an seo. Neo buail air deasaich air an duilleag cleachdair agam-sa, chì thu ciamar a rinn mi sin.
'S e deagh bheachd a th' ann, is dòcha gun cuir mi na facail Cruinn-eòlais ann cuideachd, cho fad's a tha iad agam-sa. Beannachdan--Sionnach 18:32, 16 an Giblean 2008 (UTC)

Iarrtas

A Shionnach, bhithinn nad choman nan chuireadh tu bacadh re uine ormsa agus air an IPP?? a leanas re uine. Tha mi a' caitheamh cus uine air Bhicipedia-coltach nam doigh ri na clann glaiste ri Bebo.Innleadair 22:04, 14 am Màrt 2008 (UTC). Bacadh re Tri miosan mas e do thoil e.

Peace Agreement

Bho làrach a' BhBC - aonta-shìthe: peace agreement--Steaphan30 02:10, 12 am Màrt 2008 (UTC)

Mòran taing a rithist! Dh'atharraich mi e. Beannachdan --Sionnach 22:54, 12 am Màrt 2008 (UTC)

Gròt

Facal Beurla air Gròt: mar eisimpleir, Iain Gròt - John O' Groats--Steaphan30 13:51, 11 am Màrt 2008 (UTC)

Portugal/Portagail

A Shionnach choir, Feumaidh sinn a dheanamh beagan co-obraicheadh air taobh litreachadh ceangailte ri Impireachd na Portugail &c. Air taobh ainmean Portugach tha mi feuchainn a chuir feum air litreachadh Phortugach ach chan eil sin a'ciallachadh gum bi mi ceart fad an t-siubhal (faodaidh nach eil mo bhun-reafrainean ceart uaireanan). Cha robh fios agam gu robh riamh Impireachd aig Portugal sios gu mios air ais, ach a nis tha mi air lorg gur e rannsachairean Phortugach a lorg an darna leth de oir-thir Afraga, Ameirigea agus na h- Innsean. Tha aistean mu na seoladairen siud ri ceangail leis an obair a tha thu ris air taobh bailtean is duthchanan. Anns an fharsuinneachd leanaidh mi an cleachdadh Gaidhealach abhaisteach a riochdas na litrichean Roimheanach V le Bh agus Z le S. mar sin Bhasco da Gama Feumaidh mi falbh agus deagh seanns nach gheibh mi cothrom adheanamh cail airson an seachdainn neo dha a tha roimhinn. BeannachdanInnleadair 22:24, 9 am Màrt 2008 (UTC)

Innleadair, a charaid, seo an ceangal far an do lorg mi a’ Phortagail. Tha am faclair math airson ainmean ceangailte ri cruinn-eòlais cuideachd.
‘S e seo liosta den uile dùthaich air feadh an t-Saoghail: Dùthchannan an t-Saoghail neo sa Beurla: List of countries. Tha fios agam gu bheil mòran doighean eadar-dhealaichte ann airson ainmean nan dùthchannan a sgrìobhadh. Ach bha Steaphan30 ‘s mi fhìn ag aontachadh air an liosta seo. Chaidh na h-ainmean a tharraing às an fhaclair Akerbeltz, air sgàths gur e an t-aonar faclair far a bheil iad uile ann. Bhiodh e math mura atharraicheadh tu an liosta seo, b’ e tòrr obrach a bha ann airson a h-uile ainm a chur ri chèile.
Tha mi cinnteach gu robh- chan eil mi aig amas a dh'atharraich liosd nan duthaich- ach is docha nach dean mi reafrain ris gu tric.

Uill, mu Bhasco da Gama neo Vasco da Gama: Mhòlainn-sa Vasco da Gama (ainm breith), o chionn' s ann às a' Phortagail a tha e agus nach ann à Alba. Ach gu ìre, tha mi coma.

Tha mi a' tuigsinn am puing agad ach chan eil an litir V nar aibideil, tha fuaim co-ionnan againn, ach theid a cruthachadh le bh- neo mh- is e "bh" an comharra abhaisteach, tha a h-aon rud aig na Cuimreaich ach gu bheil F a' riochdadh an "V" Roimheanach an aibideil nan Cuimreaich agus ff a riochdadh "F" Roimheanach Innleadair

Ach tha ceist agam-sa cuideachd: Dè am facal Beurla a tha air Gròt agus air Linne Iar-Thuath (airson Interwikis)? Beannachdan --Sionnach 22:43, 10 am Màrt 2008 (UTC)

A Shionnach choir, Is e Groat agus North West Passage a tha thu ag iarraidh, ach b'fhearr leam nach robh feum againn h-uile sian a cheangail ri Wikipedia na B. Tha mi ag iarraidh a ghabhail suas nuair a choimheadas mi ris a'Bhicipedia beag tursach againn an comheas leis an ti mhor aig luchd na Beurla.
Tha mi duilich ach 's e pròiseict eadar-nàiseanta a th' ann an Wikipedia, mar sin feumaidh ceanglaichean a bhith ann. Agus air an làimh eile, na mo bheachdsa, tha e math a' sealltainn gu bheil Cànan mar Gàidhlig ann! Beannachdan --Sionnach 17:32, 16 am Màrt 2008 (UTC)

Teamplaid: cogadh

A Shionnaich, thug mi suil agus de mu dheidhinn "neo-riatanach" a chur air "optional"? Agus "atharrachadh chrìochan" an aite "territorial changes"? "Casus belli" a-nise - hmmm - "adhbhar cogaidh"? Le meas, A' chachaileith 00:00, 6 am Màrt 2008 (UTC)

Mòran taing, a charaid! A bheil beachd sam bith agad airson: peace agreement ? Aontachadh sìth? Le meas --Sionnach 21:15, 6 am Màrt 2008 (UTC)

Yerevan

A Shionnach choir, na gabh dràgh, tha do h-aistean comhnaidh so-thuigste agus is e sin an nì bu chudthromaich. (ach b' e a' chiad trup a thachair mi [le tuigse] air an cleachdadh a tha mi a' moladh aig Gleann Eilge an 1995, nuair a chunnaic mi seann sanas (da chanach) ri taobh geata na sgoil "Glenelg Primary School/Bun Sgoil Ghlinne Eilge". As deidh sin lorg mi a h-aon cleachdadh air feadh Sgire An t-Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse - ged nach faca mi riamh an leabhar e!  :) Innleadair 21:57, 2 am Màrt 2008 (UTC)

Betawiki

Hallo lieber Fuchs, ich möchte Dich ebenfalls herzlich nach Betawiki einladen. Uebersetzungen sollten deshalb nur dort vorgenommen werden, da diese dann in allen gd.Projekten sowie im den Spracheinstellungen der Special:Preferences aller WMF-Projekte verfuegbar werden.
Um den Uebersetzungsvorgang zu erleichtern empfehle ich in MediaWiki:Editinginterface einen Link zur korrelierenden Nachricht im Betawiki einzufuegen, der Kode dazu könnte z.B. so aussehen (vgl. wikt:fo:MidiaWiki:Editinginterface):
<span class="plainlinks">'''[http://translatewiki.net/wiki/MediaWiki:{{PAGENAMEE}}/gd This message] [http://translatewiki.net/w/index.php?title=MediaWiki:{{PAGENAMEE}}/gd&action=edit >>>]''' at [http://translatewiki.net/wiki/Main_Page Betawiki]</span>
Vielen Dank fuer Deine Muehe, solltest Du fragen haben, kannst Du mich gerne jederzeit ueber Special:Emailuser/Spacebirdy oder meine Diskussionsseite auf Meta erreichen, bzw. möchte ich Dich auch gerne in den internationalen Adminchat einladen, liebe Gruesze von --eun (:> )=| 15:34, 22 an Gearran 2008 (UTC)

Bocsa-cogaidh

Halò a Shionnaich, tha mi air am bocsa-cogaidh agad a chur an sàs a thaobh "Blàr Ghleann Sheile" le na facail Gearmailteach fhathast ann. Mhol mi a' Ghàidhlig a chuirinn orra air an duilleig-cluiche agad. Le meas, A' chachaileith 23:58, 23 an Gearran 2008 (UTC)

Hello

Hi Sionnach, I wanted to ask if you could help me translate a few sentences of dialog into Scots Gaelic for a story I'm writing.

The first is "Are you still working in the fields?" (so far I have "Tha thu fhathast ag obair anns an achadhan?") The second is "Maybe I could rent a boat and go fishing in the sea." (so far I have "_____ ghabhainn bàta air mhàl agus __________ anns a' mhuir.") The thirds is "Is there a dust storm."

Thanks, Alexanderr 23:44, 24 an Gearran 2008 (UTC)

Hi Alexanderr, it is great that you are learning Scottish Gaelic, but I’m sorry, this is Wikipedia and not a place for private translations. You might try it here or here (go to Bòrd-Brath). Beannachdan --Sionnach 21:32, 25 an Gearran 2008 (UTC)

Cuiltheann

Chuir mi suas e mu dheireadh thall. Chjan eil mi cinnteach an do chuir mi e san àite cheart. An toir thu sùil air mas e do thoil e? Mìle taing airson a' chlàr-innse. Tha sin a' coimhead glè spaideil. Tha mi gu math toilichte leis. Nì mi barrachd mu dheidhinn a chuiltheinn, ach ciamar a chuireas mi fo-roinnean ann? Mar eisimpleir Ainmean àite, geolas, beanntan as àrde, rathaidean coiseachd... Bidh e a' toirt fada air sgàth 's nach urrainn dhomh stuth mar sin a dhèanamh aig an taigh. Ach tha planaichean agam.

Each uisge

Fuchs

Hallo lieber Fuchs, bitte kannst Du auch User:24.199.221.107 blocken, es ist ein Open Proxy (=> Hardblock (=erstes Kaestchen deaktivieren, zweites aktivieren) fuer mind. 1Jahr) Liebe Gruesze, --eun (:> )=| 19:51, 12 am Màrt 2008 (UTC)

Hallo Eun, Erledigt, danke für den Tip! PS.: betr. Translatewiki, ich habe Dich nicht vergessen, nur noch keine Zeit dafür gehabt. Wollte erstmal 5000 Artikel hier haben.:) Liebe Grüße --Sionnach 20:02, 12 am Màrt 2008 (UTC)
Vielen Dank! @betawiki: Keine Sorge, das Zeitproblem kenne ich gut :)) Ich freue mich, dass Du auf dieses Wiki so gut achtest, es ist ein schönes Projekt :) Danke nochmals und liebe Gruesze, --eun (:> )=| 20:07, 12 am Màrt 2008 (UTC)

Taxoboxes

Moran taing airson an "info". Cha do chuir mi na "taxoboxes" air na artagailean air sgath gun robh moran trioplaid agam le teamplaidean mar sin air wikipedia na Gaidhlig. Am faod thu a' cur bogsaichean beaga air na artagailean ura - eala, luch, hamstair 7 lon dubh? Chan eil mi cho eolach air ciamar a tha iad ag obair. Tapadh leibh a-rithist. --Creachadair 12:24, 13 am Màrt 2008 (UTC)

O, rinn cuideigin e, ach chan eil fear air hamstair. Ciamar a chanas mi rodent sa Ghaidhlig? --Creachadair 12:26, 13 am Màrt 2008 (UTC)


Atlas na Gàidhlig

Duilich, cho fad 's as aithne dhomh chan eil an leabhar seo ri fhaotainn ach le sgoiltean. 'S e leth-bhreac a th' agamsa de aon duilleag, agus 's e sin mapa de Bhreatainn a-mhàin. Fhuair mi e nuair a bha mi aig Sabhal Mòr Ostaig. Ma dh' fhaoidte gum bheil e ri fhaotainn aig Abair Books no aig Cànan, ach chan eil fhios agam le cinnt. --Steaphan30 22:12, 17 am Màrt 2008 (UTC)


Nam administrator

A-rèir choltais, tha mi nam rianaire a-nis. Cuin an do thachair sin? Chan eil sian a dh' fhios 'am air dè nì rianaire a bhios eadar-dhealaichte bho neach-cleachdaidh sam bith eile! --Steaphan30 22:12, 17 am Màrt 2008 (UTC)

Tapadh leat, a Shionnaich. Ciamar as urrainn dhomh fios fhaighinn air cleachdadh na h-innealan ùra? An urrainn dhomh Gàidhlig a chur air, mar eisimpleir, am mìneachadh airson rianairean a chuir thu thugam an ceartuair? --Steaphan30 22:38, 17 am Màrt 2008 (UTC)

Deasachadh

A charaid, am faod thu a' cur suil air Rugbaidh‎, mas e do thoil e. Tha mi cinnteach gum biodh mearachdan ann, ach se aiste fada a-nis, agus is docha artagail taghta ri teachd. --Creachadair 22:14, 5 an Giblean 2008 (UTC)

A charaid, faodaidh, gu dearbh, cuiridh mi suil air a dh'aithghearr, ach chan eil mo chuid Gàidhlig cho math. Bidh mi daonnan a' choimhead air na leabhraichean -:) ! Ach bha mi dìreach a' smaoineachadh an aon rud: 'S e deagh artagail airson a' Phrìomh Duilleag a th' ann! Ma bhios tu deiseil, s' urrainn dhut sin a dhèanamh leis an Template:Artagail taghta. Tha an seann aiste ann a-nise airson 3 miosan co-dhiù. Le meas --Sionnach 22:30, 5 an Giblean 2008 (UTC)
The rugby jargon is very hard to translate (conversion or scrum anyone?!), and I'm also having a job trying to think how I can explain the rules in brief (hard enough in English). It will take a few more days, and then I can begin to have something a bit more substantial there. All the best. --Creachadair 22:35, 5 an Giblean 2008 (UTC)

fàilte air ais

Hi sionnach mòran taing airson fàilte--Cait 09:20, 11 an Giblean 2008 (UTC)

ceartachadh

A charaid, mòran taing airson do chuidechadh! Bha mi ann a-rithist ach chan eil mi deiseil fhathast. Chì mi thu.--Cait 17:11, 11 an Giblean 2008 (UTC)

Eilean Mhanainn

Cairt math sa Ghaelg. --Creachadair 17:31, 18 an Giblean 2008 (UTC) p.s. Chan eil Eilean Mhanainn san RA neo AE gu teicneagach - se "crown dependency" a tha ann.

Baljyn Vannin.png

Tha sin ceart gu leòr dhomh-sa. Is toil leam an cairt seo. --Sionnach 22:40, 18 an Giblean 2008 (UTC)

Betawiki

Hi, Sionnach. I saw you are the only translator at Betawiki for Scottish Gaelic. I also saw you have been inactive for approximately 3 months and would like to ask you to visit Betawiki and help us (and your Wiki :)) by contributing with some translations in Scottish Gaelic, and/or even asking some other users who could help. My thanks in advance and keep the good work here at gd.wikipedia! Best regards! Malafaya 21:33, 18 an Giblean 2008 (UTC)


Samhail Luibhean

Math dha-rìreabh, a Shionnach. Agus 's math leam gun do chuir thu an t-àite de ghoireasan sin air dòigh cuideachd. Bidh e nas fhasa dhuinn na samhailean a lorg a-nis. Le deagh dhùrachd.--Steaphan30 01:49, 27 an Giblean 2008 (UTC)

Mòran taing! Ma bhios trioblaid agad-sa an samhail a chleachdadh, cuir fios thugam. Chan eil mi cinnteach idir, idir, dè an dòigh mìneachadh as fheàrr a th' ann airson cur ris na samhailean. Beannachdan --Sionnach 19:23, 27 an Giblean 2008 (UTC)

Special Import

Gle fheumail, moran taing! --Creachadair 09:44, 3 May 2008 (UTC)

'S e do bheatha! Ma bhios beachdan eile agad-sa air stuth teicneolach eile a tha dìth anns an Wiki seo, cuir fios thugam (feuchaidh mi e co-dhiù..). Beannachdan --Sionnach 16:57, 3 May 2008 (UTC)

A little help: Ecser

Hi! I'm a Hungarian Wikipedia editor, my name is Norbert Kiss. I'm very proud of my village and I would like to read about it in a lot of langauges. I translated already it into 10 languages (now it is in 28 languages), but I can't speak Gaidhlig. Could you help me? My village's English page is this: Ecser. Could you translate the page of Ecser into Gaidhlig? Then just link the side into the English version and I will see it, or you could write me, when it is ready. My Hungarian Wikipedia side is: My profile.

Thank you! Norbert

Help

Please, coul you translate this article onto Scottish Gaelic , please? A stub is enough. If you want to translate any article onto Spanish, Catalonian or Galician, tell it to me please. Chabi

Europa

Fàilte. Was die Staatennamen im Europa-Artikel betrifft, gibt es da jetzt eine Art Konsens? Da sich ja einige Namen auf der Karte mittlerweile doch ganz schön von denen im Artikel unterscheiden, würde ich die Karte in diesem Falle mal aktualisieren. Die sorbischen Übersetzungen kommen übrigens in Kürze. Grüße aus der Lausitz, j.budissin 08:24, 10 an t-Iuchar 2008 (UTC)

Danke für dein Angebot! Leider bin ich noch nicht ganz fertig mit der Überarbeitung der Länder und Ländernamen, aber ich würde gerne darauf zurückkommen, wenn ich fertig bin. Gibt es übrigens auch Karten für die anderen Kontinente?
Auf die sorbische Übersetzung bin ich schon sehr gespannt, ich habe deine Disku-Seite in WP:de auch auf Beobachtung. Grüße, (leider nicht aus Schottland) --Sionnach 20:18, 10 an t-Iuchar 2008 (UTC)

The translation request

The translation request
Hi! Could I ask you to translate the article which you can find below into Scottish Gaelic? Please help me to show our language to the world – the article is quite short and has been selected from English and Silesian article and shortened as possible to contain only the basic informations. If you would finish, please, make me know on my Silesian or Polish discussion. Thanks in advance.
PS. If you want me to translate any article into Polish or Silesian, contact me without hesistation.
So, here’s the text to translation:

The Silesian language (Silesian: ślůnsko godka, ślůnski, sometimes also pů našymu) is a language spoken by people in the Upper Silesia region in Poland, but also in Czech Republic and Germany. In 2002 about 56 000 declared Silesian as their native language, but the number of speakers is estimated on 1 250 000.

Silesian is closely related to Polish language, that’s why it is considered as a dialect of Polish by some linguistics.

Alphabet

There’s not one Silesian alphabet. The Silesian speakers are used to write their language with the Polish characters. In 2006 was invented the new Silesian alphabet, based on all of the Silesian scripts (there’s 10 of them). It is widely used on the Internet, as well as in the Silesian Wikipedia.

Aa Bb Cc Ćć Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ńń Oo Pp Rr Řř Ss Śś Šš Tt Uu Ůů Ww Yy Zz Źź Žž

And some digraphs: Ch Dz Dź Dž.

External links

Thank you once again, Timpul 11:03, 18 an t-Iuchar 2008 (UTC)

Done, see here: Cànan Silesianach. Beannachdan --Sionnach 08:28, 22 an t-Iuchar 2008 (UTC)

Conversation example

There is a Silesian translation:

Good morning/ Good afternoon.

 • Haven’t seen you for a while! How are you?
 • Fine. And how are you self?
 • Not bad. I’ ve got a cold.
 • There is a lot going on around here.
 • Would you like to take a cup of coffee?
 • Yes, let’s do that.

In Silesian:

 • Dobry dźyń/ Dobre pouedńe
 • Downo žech će ńy widźou. Jak ći śe daři?
 • Idźe tam jako. A u ćebje?
 • Ńy mo nojgoři. Trocha žech umorz.
 • Sporo sam śe dźeje.
 • Moš ochota na šolka kawy?
 • No toć, napijmy śe.

Regards Lajsikonik 09:00, 22 an t-Iuchar 2008 (UTC) Little corrections made by Timpul 09:59, 22 an t-Iuchar 2008 (UTC)

Silesian/Polish

HI! The article about Scottish Gaelic is now available here: szl:Škocko godka gaelicko. The translation of your dialogue into Polish:

- Dzień dobry.
- Ale dawno się nie widzieliśmy! Jak leci?
- Dobrze. A tobie?
- A, tak sobie. Jestem przeziębion(y/a).
- Dużo rzeczy się tu dzieje naokoło.
- Chcesz może napić się kawy?
- Jasne, zróbmy to.

And here "y" - for a man, "a" - for a woman.

The translation isn't literal. Best regards, Timpul 09:57, 22 an t-Iuchar 2008 (UTC)

Mo leathanach phlé

It would be really nice if you could protect my userpage, please :) I'm kinda busy on other wikis and being a checkuser on enwiki makes me a very popular target indeed! Tapadh leat! - Alison 23:12, 12 an Lùnastal 2008 (UTC)

'S e do bheatha. Added semi-protection for now. --Sionnach 20:09, 13 an Lùnastal 2008 (UTC)
GRMA, a chara ;) - Alison 23:49, 13 an Lùnastal 2008 (UTC) (needs to work on her Gàidhlig na h-Alban)

Halo

Hello there. Tha e nàiseanta Breatannach rèidio le BBC, i mean't it to mean It is a British national radio from the BBC. I'm currently learning Gaelic and i thought i would improve it by writing articles in Gaelic , sorry if some of the things i write doesn't make sense. I am learning (slowly).

Also, I wasn't aware of the copy and paste rule. Sorry for the inconvence caused.

Thanks for your welcome!

Mar sin leat!


Hi again, an malairteach craoladair is mean't to mean Commercial Broadcaster. Thanks for correcting my articles, It really does help with my Gaelic. Mar sin leat! (AMacSteaphain 16:52, 21 an Lùnastal 2008 (UTC))


It would be great if you could do that. I'd quite like to get working on some of the language articles. The templates look great and really easy to use. (AMacSteaphain 19:01, 31 an Lùnastal 2008 (UTC))

That's fine, there's no rush. I'll start tomorrow, cleaning-up some of the language articles. (AMacSteaphain 19:42, 31 an Lùnastal 2008 (UTC))

Gle mhath! Thanks so much for doing that, i will start trying it out. (AMacSteaphain 21:10, 1 an t-Sultain 2008 (UTC))

Great! I'll start using them tomorrow when i have more time. If i have any problems i'll let you know. Thanks (AMacSteaphain 20:48, 8 an t-Sultain 2008 (UTC))


Hello there,I was just wondering if Template:Baile could be used for Scottish Towns like Inbhir Àir or Rinn Friù. I'd quite like to start adding more detail onto Towns in Scotland and maybe other UK ones. I was also interested to see some Gaelic equilivants for English towns like Pìoraid and Poll a' Ghruthain, is there a website or do you know anyothers? Thanks for help. (AMacSteaphain 08:15, 13 an Dàmhair 2008 (UTC))


Moran Taing. I've got a couple of weeks of holiday so i've got lots of time spare! Very useful website. I found a directory on the Scottish parliament website with most of Scotland placenames in gaelic: [1]. So that should keep me busy! (AMacSteaphain 21:48, 13 an Dàmhair 2008 (UTC))

I wasn't too sure on the translation but i got it from a leaflet from the National Trust for Scotland, who own the mountain : "Goatfell: possibly from the Gaelic ‘Gaodabheinn’ or Norse ‘Geita–Fjall’, both meaning ‘Goat hill’ or from the Gaelic ‘Gaoithe Bheinn’ meaning ‘Windy hill’. "

From here: [2] I'll be happy to along with whatever translation. (AMacSteaphain 20:50, 23 an Dàmhair 2008 (UTC))

Yeah, self made. On Wednesday, i went over Arran and climbed Goat Fell. I live in Ayrshire, so i'll add more photographs about the Ayrshire area. Oh and do you mind if i use my own picture for Goat Fell, although it furthur away it is more detailed. (AMacSteaphain 08:38, 24 an Dàmhair 2008 (UTC))

That's a good idea. I tried to use Wiki commons before but i got a bit confused by it. I'll see how i get on adding them. (AMacSteaphain 16:06, 24 an Dàmhair 2008 (UTC))

Success! I've uploaded [3]. Is there any pictures in particular you'd like me to put up? (AMacSteaphain 16:19, 24 an Dàmhair 2008 (UTC))

There you go: [4], should the ones i uploaded be deleted and replaced with the Commons verson? (AMacSteaphain 11:25, 25 an Dàmhair 2008 (UTC))

Hello, do you think it would be a good idea to start creating articles on other American politicians like John McCain, Sarah Palin and Joe Biden and maybe the election as a whole? How do you say: United States Presidential election? I'll start adding more stuff on Obama other presidents over the week. Tapadh leibh. (AMacSteaphain 21:36, 5 an t-Samhain 2008 (UTC))

Hello, tarraing às is meant to mean "opt-out". I got it from here: [5].Tha e tarraing às bho BBC Radio Ulster, a'tòisich aig seachd uairean agus crìochnachadh aig còig uairean ann an Feasgar is meant to mean It opts out from BBC Radio Ulster, starting at 8 o'clock agus finishing at 5 o'clock in the evening. Mòran Taing (AMacSteaphain 01:02, 23 an t-Samhain 2008 (UTC))

Hello, I meant it to mean: It started as David Hutcheson & Co. in 1871, operating in the Firth of Clyde. In 1871, it's founders retired leaving David MacBrayne as owner. He was owner until 1921. Since 1990, it has been under ownership by the Scottish Goverment and Secretary of State for Scotland. Moran Taing (AMacSteaphain 21:22, 23 an t-Samhain 2008 (UTC))

Hello again, of course i'm not discouraged, i really do welcome your feedback and thanks so much for taking time to correct me. I'm feeling more confident using Gaidhlig. I missed a bit out on CalMac: Bha Banca Rìoghail na h-Alba agus CalMac cuideachd dhìoladh, Northlink Orkney and Shetland FerriesI wanted to write: The Royal Bank of Scotland and Calmac jointly was jointly awarded (dìoladh) the Northern isles ferry service: Northlink Orkney and Shetland Ferries

Moran Taing. (AMacSteaphain 22:12, 25 an t-Samhain 2008 (UTC))

That would be good. Thanks again for correcting me. (AMacSteaphain 16:51, 26 an t-Samhain 2008 (UTC))

Oh moran taing, i'll see what i can do with CalMac. (AMacSteaphain 16:25, 6 an Dùbhlachd 2008 (UTC))

Hello, I wanted to say: There are three constituencies in Abereen for both the Scottish Parliament and the House of Commons. Moran Taing. (AMacSteaphain 22:39, 14 an Dùbhlachd 2008 (UTC))

Halo, I did have a good christmas, tapadh leibh, no snow though! In Stornoway it is meant to mean: There are two ferries on the route: a passenger and a freight.

And the STV one is confusing, SMG, the owners of Scottish television (which at the time was seprate from Grampian) bought Grampian television making Scottish and Grampian television the same company.

Moran Taing. (AMacSteaphain 19:57, 27 an Dùbhlachd 2008 (UTC))

Halo, 's ur beatha. I know how to contruct the genitive case but i don't know where to use. I hope you don't mind me adding these random articles like on railway stations but i'd like the Gaelic wikipedia to be as good as the english, at least when it comes to Scottish-related things. And thanks for your help as it must take you sometime.

Moran Taing (AMacSteaphain 15:59, 29 an Dùbhlachd 2008 (UTC))

Halo, Bha mi ag iarraidh abair Guireag is the headquarter of CalMac. (AMacSteaphain 11:42, 31 an Dùbhlachd 2008 (UTC))

Halo, Chan eil. I mainly use Teach yourself Gaelic and Gaelic verbs by Colin Mark. I'm also following the Speaking our language television series (I don't know if your familar with it, it was orginally shown in the 90s but it's being repeated on BBC Alba). Is Cothrom Ionnsachaidh worth buying? (AMacSteaphain 18:20, 31 an Dùbhlachd 2008 (UTC))

Halo, it's funny you should say that, i'm planing to go up to Glasgow on Saturday. I'll definatly have a look, Moran Taing agus Bliadhna Mhath Ùr! (AMacSteaphain 19:06, 31 an Dùbhlachd 2008 (UTC))

Gaelic

Hi, thanks, I use this link. I feel slightly concerned about the so-called "lenition" in Gaelic and the pronunciation in general :/ But there's something about this language, something mysterious ;) If I have enough diligence, I will do the whole Beag air Bheag course :) Thanks for your offer of help, I appreciate it :D Timpul 14:33, 22 an Lùnastal 2008 (UTC)

Sorbisch

Hallo Sionnach. Es hat etwas länger gedauert, ein Urlaub war auch noch dazwischen, aber hier hast du deine Übersetzungen:

 • Dobry dźeń!
 • Dołho so njesmój widźałoj! Kak so tebi wjedźe?
 • Jara derje! A kak so tebi wjedźe?
 • Dźe tak. Sym so nazymnił(a). (a nur, wenn du das sagst (weibliche Form))
 • Dźens pak su tu wjele ludźi! ("Viel los" gibts nicht. Das heißt einfach nur "Heute sind hier aber viele Leute.")
 • Chcemoj zhromadnje kofej pić? (Steht im Dual. Also müsst ihr zu zweit einen Kaffee trinken gehen. Plural ist anders.)
 • Haj, to ćinimoj! (Auch Dual)

Wutrobnje postrow (Schönen Gruß), j.budissin 09:55, 10 an t-Sultain 2008 (UTC)

Artikel Sorbais Uarach

Hallo Sionnach. Oben in der Infobox sollte nur Saxony stehen, wenn du jetzt Obersorbisch und Niedersorbisch trennst. In Brandenburg wird hauptsächlich Niedersorbisch gesprochen. Zentrum ist dort Cottbus. Die Realität ist etwas komplizierter. Wir reden ja hier von den Schriftsprachen. In Wirklichkeit gibt es einen Gürtel mit Übergangsdialekten, die obersorbische und niedersorbische Merkmale haben können. Ich habe auch noch in der dewp ein paar Redewendungen in Obersorbisch und Niedersorbisch. Grüße, --Michawiki 21:30, 16 an t-Sultain 2008 (UTC)
War ich mal wieder zu langsam. Schön, wenn dir die Liste nützlich ist. Vielleicht hast du noch ein paar Wendungen, die du gerne übersetzt hättest? Grüße, --Michawiki 21:34, 16 an t-Sultain 2008 (UTC)

Liosta dùthchannan a-rèir àireamh-shluaigh

Hello again, Just to let you know, i'm currently translating the Gaelic verson of "List of countries by population" into Liosta dùthchannan a-rèir àireamh-shluaigh. It should take about a day to complete. (AMacSteaphain 17:39, 18 an Dàmhair 2008 (UTC))

Hello Sionnach. I thought the Irish verson would be easier to translate than the English one, which is full of templates. I think it will take longer than i thought. I'm going to translate it first but the numbers will be quite inacurate. I'll then update the figures to make them as acurate as possible. Thanks for the list of countries, it's made it a lot easier. I'm doing it in groups eg, translate countries 1-50 to make it more organised.

Just a translation question: is "UN estimate" - "Tuairmse DA ( or Duthchannan Aonaichte)"? (AMacSteaphain 09:30, 19 an Dàmhair 2008 (UTC))

Bautzen

Fàilte. Wärst du so lieb, und würdest für die schottisch-gälische Wikipedia einen kleinen Artikel über meine Heimatstadt schreiben? Wenn du Fragen hast, kannst du dich natürlich gerne an mich wenden. Aber ich denke, Minderheiten müssen zusammenhalten, oder? Viele Grüße, j.budissin 11:33, 14 an t-Samhain 2008 (UTC)

Aber sicher doch! Scheint eine interessante Stadt zu sein und als Zentrum für Sorbisch sicher auch hier relevant. Allerdings wird es ein paar Tage dauern, da ich im Augenblick zu viel um die Ohren habe, um einen "ordentlichen" Artikel zu verfassen:-) Wutrobnje postrow --Sionnach 21:28, 15 an t-Samhain 2008 (UTC)
Hallo Sionnach! Ich habe gerade auf der Diskussionsseite von J budissin, die Anfrage zu Bautzen gelesen. Er hat dir einen Link zum Artikel Hexenhäusel gegeben, aber hier in deinem Artikel siehst du es auch schon: auf dem Bild in der Infobox, dieses kleine Fachwerkhaus im Vordergrund. Grüße, --Michawiki 21:57, 21 an t-Samhain 2008 (UTC)
Hallo Michawiki, danke für den Hinweis, ich habe ihn dementsprechend in den Artikel eingebaut. Ist schon toll, wie einem hier geholfen wird:-) --Sionnach 07:13, 22 an t-Samhain 2008 (UTC)

Done -> Bautzen

A little help

Hi! S'mise Norbert, from Ungair. Unfortunately I don't speak Gaidhlig so well, once I tried to make a translation, but the result was that: Ecser. This is my village, and I'm very proud of it. I would like to have it in every langauges of the wikipedia, especially in minority langauges. They are very important to me, because I would like to get a job, where I can work with minority languages, and the Gaidhlig is one of my favourites. You can read about my village in some Celtic languages, but not so many in your mother tongue. Could you translate all the English version into Gaidhlig? Thank you! --Eino81 11:33, 30 an t-Samhain 2008 (UTC)

Oh, as I saw, you once worked on it... But could you make the whole? --Eino81 11:35, 30 an t-Samhain 2008 (UTC)
Hi Norbert, as I' m not a native speaker my self, this will take quite some time, but right now I'm real busy in RL. I'll see what I can do later on. Tìoraidh an-dràsda--Sionnach 22:25, 1 an Dùbhlachd 2008 (UTC)

An t-Seic

Hi, I've done this edit - as most of the Germans had to leave the then Czechoslovakia after the end of the Second World War, German is now only used in the way of, say, English in most of Western Europe. As regards languages other than Czech spoken by native speakers, only Slovak an Romany are worth mentioning. (I don't have enough Gaelic to manage it myself, though). --Duncan MacCall 12:30, 31 an Dùbhlachd 2008 (UTC)

Uill, feuchaidh mi dè a thèid agam air dèanamh, an toiseach mu Theicis, ach chan eil mi a' gealltainn gum bi sin a dh'aithghearr - gun teagamh cha bhi sin am bliadhna ;-) ! Bliadhna Mhath Ùr, --Duncan MacCall 20:12, 31 an Dùbhlachd 2008 (UTC)