Rìoghachd na h-Alba

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search
Caisteal Shruighlea a bha fada ’na shuidheachan aig rìghrean na h-Alba

Bha Rìoghachd na h-Alba (Beurla Ghallda: Kinrick o Scotland) 'na stàit neo-eisimeileach ann an iar-thuath na Roinn Eòrpa. Thathar ag ràdh a ghnàth gun deach a chur air bhonn ann an 843 agus gun deach aonadh le Rìoghachd Shasainn ann an 1707, a' toirt gu bith Rìoghachd na Breatainne Mòire. Dh'fhàs agus chrìon am fearann aice thairis air na linntean, gu sònraichte, leis gu bheil e suidhichte mu thuath Eileanan Bhreatainn le crìoch ri Sasainn, mu dheas. Bhris na Sasannaich a-steach oirre iomadh turas, gu sònraichte fo rìgh Èideard III agus strì i, gu soirbheachail, airson a neo-eisimeileachd fo rìgh Raibeart I ann an cogaidhean neo-eisimeileachd na h-Alba agus bha i 'na stàit neo-eisimeileach air feadh nam meadhan-aoisean. Ghabh Seumas VI na h-Alba rìgh-chathair Shasainn ann an 1603, a' toirt còmhla Alba agus Sasainn ann an aonadh pearsanta. Cha deach an dà rìoghachd aonadh gu tur gu ruige 1707 nuair a thàinig iad còmhla ann an Achd an Aonaidh 1707, a' toirt gu bith Rìoghachd na Breatainne Mòire. A bharrachd air borgh rìoghail Bearuig le Rìoghachd Shasainn ann an 1482 (dìreach an dèidh glacadh nan Eileanan a Tuath o Rìoghachd Nirribhidh ann an 1472), bha fearann Rìoghachd na h-Alba o shean agus Alba an-diugh cha mhòr co-ionnann, leis a' Chuan a Tuath san ear, an Cuan Siar san iar is san iar-thuath agus Cuan na h-Èireann san iar-dheas.

Rìoghachd na h-Alba, Dàil Riada, Rìoghachd Shrath Chluaidh is msaa mun bhliadhna 802

B' e an crùn am pìos as cudromaiche dhen riaghaltas san linn seo. Mus dàinig Dùn Èideann gu bhith 'na phrìomh bhaile san dàrna leth dhen chòigeamh linn deug, 's e monarcachd siubhail a bh' aig Alba sna meadhan-aoisean. Bha a' chùirt aig teis-mheadhan saoghal poileataigeach na dùthcha agus thàinig e gu bhith 'na àite a thug dìon, taic is cothrom taisbeanaidh dha na h-ealain cuideachd san t-siathamh linn deug gus an deach a leigeil mu sgaoil ann an Aonadh an Dà Chrùn ann an 1603. Thog crùn na h-Alba na h-oifisean a bha cumanta ann an cuairtean taobh an iar na Roinn Eòrpa aig an àm agus stèidhicheadh comhairle dhìomhair agus oifisean na stàite. Dh'èirich a' Phàrlamaid mar bhuidhean reachdais cuideachd is smachd aice air cìsean is poileasaidhean ach 'na àm, cha robh e cho cumhachdach cudromach ann an Alba 's a bha a chèile ann an Sasainn. Bha rìghrean tràth na h-Alba an eisimeil nan tighearnan mòra, na morairean is na toisich, ach a-mach o riaghladh Dhaibhidh I, chaidh siorrachdan a stèidheachadh a thug smachd dìreach dhan rìgh is, mean air mhean, a chuingich cumhachdan nan tighearnasan mòra. Chaidh britheamhan na sìthe agus coimiseanairean an t-solair a stèidheachadh san t-seachdamh linn deug agus rinn iad seo obair an riaghaltais fada nas èifeachdaiche. Ach air an làimh eile, bha barain na cùirte ann fhathast agus dhaingnich na tighearnan ionadail an cuid cumhachd le bhith a' stèidheachadh seiseanan na h-eaglaise.

Ìomhaigh Màiri Bànrigh nan Albannach taobh a-muigh Gailearaidh Nàiseanta na h-Alba

Thàinig an lagh Albannach gu bhith 'na rian fa leth sna meadhan-aoisean is chaidh ath-leasachadh is còdachadh san t-siathamh agus san t-seachdamh linn deug. Fo Sheumas IV, thòisich cùirt rìoghail an t-seisein air coinneachadh gach latha ann an Dùn Èideann agus chaidh Colaiste Rìoghail a' Cheartais a stèidheachadh ann an 1532 agus ri linn sinn fhuair an luchd-lagha Albannach trèanadh nas fhearr.

B' e Daibhidh I a' chiad rìgh Albannach a bhuail a bhuinn-airgid fhèin fhad 's fhios dhuinne. Roimhe sin, bhiodh buinn na h-Alba cha mhòr co-ionnann ris an fheadhainn Shasannach a thaobh na bh' annta de dh'airgead ach a-mach o 1300, chaidh a' chuibhreann de dh'airgead an lughad na bu luaithe na ann an Sasainn. Aig àm Aonadh an Dà Chrùn, bha an dà-dheicheamh uiread a luach sa phunnd Albannach 's a bha sa phunnd Sasannach. Chaidh an t-airgead Albannach à bith aig àm Achd an Aonaidh ach tha na bancaichean Albannach a' clò-bhualadh notaichean Albannach sònraichte fhathast agus is ann aig Banca Rìoghail na h-Alba a tha an aon not luach £1 san Rìoghachd Aonaichte an-diugh.

Foirgheall Obar Bhrothaig 1320 anns an do dhaingnich uaislean na dùthcha neo-eisimeileachd na h-Alba

Tha cladach na h-Alba cho fada 's a tha cladach Shasainn is na Cuimrigh còmhla is paileat mòr eileanan 'na cheann. San iar-thuath, tha na h-eileanan agus a' Ghàidhealtachd bheanntach agus san ear is mu dheas, a' Ghalldachd.

Nuair a bhuail a' phlàigh-dhubh air Alba, bha an sluagh air fàs o leth-mhillean gu millean ach ri linn na plàighe, thuit sinn gu millean. Thòisich e air fàs a-rithist sa chiad phàirt dhen t-siathamh linn deug agus sna 1690, bha mu 1.2 millean duine a' fuireach ann.

Aig toiseach nam meadhan-aoise, b' i a' Ghàidhlig an cànan as cudromaiche ann an Alba ach bha a-riamh Seann-Bheurla (sinnsir na Beurla Ghallda), Lochlannais agus Fraingis a-staigh san àireamh cuideachd. Cha d'fhuair a' Bheurla Ghallda làmh an uachdar ach mu thoiseach na linn nuadh.

Ràinig Crìosdaidheachd Alba san t-siathamh linn. San linn Nòrmannach, dh'atharraich eaglais na h-Alba gu mòr agus dh'èirich ùird mhanach is buidhnean cràbhach ùra ri linn sin. Bhuail ùpraid mhòr air eaglaisean ann an Alba san t-siathamh linn deug, an t-Ath-leasachadh Pròstanach a thoiseach air chàch agus às a sin, dh'èirich Eaglais na h-Alba a bha gu math Calbhanach 'na nàdar. Bha creideamh 'na chuspair connspaideach fad ùine mhòr agus dh'èirich iomadh sgaradh is geur-leanmhainn 'na chois.

Ged a stèidhich crùn na h-Alba feachdan mara aig diofar amannan 'na h-eachdraidh, 's e prìobhadairean a bh' annta gu tric is iad ri guerre de course. Bha an t-arm coitcheann an teis-mheadhan nam feachdan tìre ach ghabhadh ri iomadh rud is gleus ùr cuideachd a nochd san Roinn Eòrpa san t-siathamh linn deug cuideachd. A dh'aindeoin sin, bha iomadh Albannach a' strì san arm Sasannach mar shaighdear-tuarastail.

Bha an dà chuid bratach an leòmhainn agus crois Naomh Anndra 'nam brataichean aig Alba agus chaidh an tè mu dheireadh sin fhilleadh a-staigh do bhratach an Aonaidh ann an 1603.

Eachdraidh[deasaich | deasaich an tùs]

An toiseach: 400–943[deasaich | deasaich an tùs]

Dùn Ada, ràth Dhail Riata

On chòigeamh linn AD a-mach, bha taobh tuath Bhreatainn air a roinn eadar diofar rìoghachdan beaga. ’Nam measg seo, b' e rìoghachd nan Cruithneach san ear-thuath, Albannaich Dhail Riata san iar, Breatannaich Rìoghachd Shrath Chluaidh san iar-dheas agus Bernicia, rìoghachd nan Anglach (a chaidh aontachadh mar rìoghachd Northumbria ann an 653) san ear-dheas, a’ gabhail a-staigh pìos de Shasainn a Tuath. Thàinig an dà latha air an t-suidheachadh seo ann an 793 nuair a thòisich na Lochlannaich air dubh-chreachadh nam manachainn, mar Mhanachainn Ì agus Lindisfarne, rud a dh’adhbharaich eagal is tro chèile am measg rìoghachdan taobh tuath Bhreatainn. Thàinig Arcaibh, Sealtainn agus Innse Gall gu tur fo smachd nan Lochlannach aig a’ cheann thall.[1] Dh’fhaoidte gun do luathaich an cunnart seo Gàidhealachadh rìoghachdan nan Cruithneach a ghabh cànan is gnàthasan nan Gàidheal thar ùine. Thàinig an dà rìoghachd, Dail Riata agus Rìoghachd nan Cruithneach, còmhla aig a’ cheann thall, ged a tha deasbad ann a thaobh cò fhuair làmh an uachdair air cò. Ri linn sin, ghabh Coinneach I na h-Alba (no Cínaed mac Ailpín mar a th’ air sna làmh-sgrìobhainnean), ainm "Rìgh nan Cruithneach sna 840an (mar is trice, ’s e 843 a’ bhliadhna a tha ’ga h-ainmeachadh)[2] agus leis a sin, stèidhich e Sliochd Ailpein.[3] Nuair a chaochail e ann an 900, thàinig Dòmhnall II na h-Alba ’na àite agus b' esan a’ chiad neach air an robh rí Alban (i.e. Rìgh na h-Alba).[4] Dh’fhas Alba agus Scotia cumanta mar ainm air cridhe rìoghachdan nan rìghrean seo tuath air Abhainn Foirthe agus aig a’ cheann thall, bha Scotland aig daoine air an rìoghachd air fad a bha aig rìghrean na h-Alba sa Bheurla Ghallda agus cànain eile.[5] Fhuair Còiseam I na h-Alba an crùn ’na dhèidh, no Constantín mac Cináeda mar a bha air ’na linn agus bha an riaghladh fada aige glè chudromach do stèidheachadh Rìoghachd na h-Alba agus fhuair e cliù mar am fear a thug còmhla an Eaglais Albannach agus an Eaglais Chaitligeach.[6]

Fàs: 943–1513[deasaich | deasaich an tùs]

Blàr na Leargaidh Ghallda

Bha buaidh aig rìghrean na h-Alba air Srath Chluaidh a-mach on 9mh linn ach b’ e Maol Chaluim I (no Máel Coluim mac Domnaill mar a bha air ’na linn, a’ riaghladh eadar 943–954 mu thuaiream) a cheannsaich Srath Chluaidh.[7] Thàinig atharrachadh mòr mòr air Rìoghachd na h-Alba ri linn Daibhidh I (Dabíd mac Maíl Choluim)[8][9] is esan a’ cur toirt a-steach rian fiùdalachd dhan dùthaich, a’ stèidheachadh nan ciad bhuirgh rìoghail, a’ chiad chùinneadh Albannach agus sreath de ath-leasachaidhean creidmheach is laghail.[10] Cha robh a’ chrìoch eadar Alba agus Sasainn seasmhach idir suas gun 13mh linn agus ged a chuir Daibhidh I Northumbria ri Alba, chaill ogha ’s iar-theachdaire Maol Chaluim IV (Máel Coluim mac Eanric) e a-rithist ann an 1157.[11] Chaidh a’ chrìoch a stèidheachadh ann an Cùmhnant Eabhraic ann an 1237, faisg air crìoch ar latha[12] Mu àm riaghladh Alasdair III, bha na h-Albannaich air smachd fhaighinn air cladach an iar na dùthchan an dèidh Blàr na Leargaidh Ghallda ann an Cùmhnant Pheairt ann an 1266.[13] Fhuair Sasainn smachd air Eilean Mhanainn san 14mh linn ged a rinn na h-Albannaich iomadh oidhirp fhaighinn air ais.[14] Cheannsaich na Sasannaich cuid mhòr de dh'Alba fo Èideard I agus chuir iad pìos mòr dhen Ghalldachd ri Sasainn fo Èideard III ach dhaingnich Alba a neo-eisimeileachd aig deireadh na 13mh linn fo stiùireadh dhaoine mar Raibeart Brus agus Uilleam Uallas agus na rìghrean ’na dhèidh san 14mh linn ann an cogaidhean neo-eisimeileachd na h-Alba (1296-1357). Fhuair iad taic o rìghrean na Frainge san oidhirp seo, rud ris an can sinn an Seann-chaidreachas an-diugh, aonta taic a chumail ris a’ chèile an aghaidh Shasainn. Ged a bha an 15mh linn agus toiseach na 16mh linn ’na ùine aimhreiteach buaireasach fo na rìghrean Stiùbhartach, fhuair an crùn barrachd smachd air na tighearnan neo-eisimeileach agus ath-cheannsaich iad fearann a chaill iad roimhe gus an robh an dùthaich cha mhòr cho mòr ’s a tha e an-diugh.[15] Nuair a fhuair crùn na h-Alba Arcaibh agus Sealtainn mar thochradh ann an 1468, b’ e sin am pìos fearainn mòr mu dheireadh a fhuair an rìoghachd.[16] Cheannsaich na Sasannaich Bearaig, gearastan-crìche agus am port as motha ann an Alba mheadhan-aoiseil ann an 1482 agus is ann an Sasainn a tha e air a bhith on àm sin.[15] An cois an t-Seann-chaidreachais leis an Fhraing, dh’fhuiling arm nan Albannach call mòr aig Blàr Flodden ann an 1513 agus ri linn bàs Sheumais IV sa bhlàr ud, lean ùine fhada de chugallachd phoilitigeach.[17]

Daingneachadh is aonadh: 1513–1707[deasaich | deasaich an tùs]

Seumas VI, Rìgh na h-Alba, a fhuair crùn na h-Alba agus crùn Shasainn mar dhìleab ’s a dh’aonaich an dà chrùn mar sin ann an 1603

Fo Sheumas V agus Màiri Bànrigh nan Albannach san 16mh linn, a dh’aindeoin chogaidhean sìobhalta ’s aimhreit nan Sasannach is nam Frangach, thàinig buaidh an ath-nuadhachaidh agus na monarcachd ùr air a’ chrùn is a’ chùirt.[18] Thàinig Alba fo bhuaidh an ath-leasachaidh ann am meadhan na 16mh linn, gu sònraichte luchd Calbhanachais agus dh’adhbharaich seo briseadh ìomhaighean na h-Eaglaise fad is farsaing agus chaidh rian Clèireachais a stèidheachadh aig an robh buaidh mhòr air beatha nan daoine ann an Alba.[19] Bha Sheumas VI ’na eòlaiche cudromach aig deireadh na 16mh linn agus bha ùghdarras mòr aige air an rìoghachd.[20] Fhuair e crùn Shasainn agus crùn na h-Èireann mar dhìleab ann an 1603, rud a stèidhich Aonadh nan Crùn (ged a ghlèidh na trì stàitean an cuid buidhnean is an dearbh-aithne nàiseanta fhèin) agus ghluais e suidheachan na cumhachd rìoghail a Lunnainn.[21] Dh’fheuch a mhac Teàrlach I pìosan de rèite creideimh Shasainn a sparradh air Alba agus dh’adhbharaich seo Cogaidhean nan Easbaig (1637-40), còmhstri a chaill an rìgh agus chaidh stàit Chùmnantaichean Clèireach cha mhòr neo-eisimeileach a stèidheachadh mar thoradh air.[22] Phiobraich seo cogadh ann an Èirinn is Sasainn cuideachd, leis na h-Albannaich a' briseadh a-steach air cùisean gu mòr. An dèidh call Theàrlaich I, chuir na h-Albannaich taic ris an rìgh ann an Dàrna Cogadh Sìobhalta Shasainn agus nuair a chaidh a chur gu bàs, ghairm iad Teàrlach II mar rìgh, rud a dh'adhbharaich Treas Cogadh Sìobhalta Shasainn an aghaidh poblachd òg Shasainn fo Oilibhear Crombalach. Dh'fhuiling na h-Albannaich call an dèidh caill agus ri linn sin, chaidh Alba a ghabhail a-staigh ann an Co-fhlaitheas Shasainn, Alba agus Èireann fad greis (1653–60).[23]

An dèidh aiseag na monarcachd ann an 1660, fhuair Alba air ais a h-inbhe fa leth agus na h-eagrachasan aice ach dh'fhan cridhe na cumhachd ann an Lunnainn.[24] An dèidh an aramaich ghlòrmhoir 1688-89 nuair a chaidh Seumas VII a chur às an rìgh-chathair leis an nighean aice, Màiri agus an duine aice, Uilleam Orains ann an Sasainn, ghabh Alba riutha fo Achd Tagradh Còrach 1689,[24], dh'fhan sliochd fuadaichte nan Stiùbhartach aig teis-meadhan cùis nan Seumasach is inneadh iomadh oidhirp an tilleadh tro aramach is strì, gu sònraichte air a' Ghàidhealtachd.[25] Bha an eaconamaidh tro chèile gu mòr sna 1690an agus dh'adhbharaich seo aonadh poileataigeach le Sasainn mar Rìoghachd na Breatainne Mòire 1ad dhen Chèitean 1707. Chaidh Pàrlamaid na h-Alba agus Pàrlamaid Shasainn a chur còmhla ann am Pàrlamaid Bhreatainn ach leis gun robh e suidhichte ann am Westminster, lean e air cha mhòr mar a bha e roimhe, mar Phàrlamaid Shasainn ach gun deach 45 ball-pàrlamaid Albannach a chur ri 513 ball Taigh nan Cumantan agus 16 Albannaich ri 190 ball Taigh nam Morairean. ’S e làn-aonadh eaconamach a bh’ ann cuideachd agus thàinig airgead, cìsean is laghan malairt na h-Alba gu crìoch mar shiostam fa leth leis a sin.[26]

Riaghaltas[deasaich | deasaich an tùs]

Crùnadh Alasdair III air Tom a' Mhòid, Sgàin, le Morairean Shrath Èireann agus Morair Fhìobha ri thaobh fhad ’s a tha am bàrd rìoghail a’ sloinntearachd freumh Alasdair.

Ghlèidh rìoghachd aonaichte na h-Alba cuid a ghnàthasan a bhiodh aig na Cruithnich roimhe. Chithear seo sna gnàthasan ealanta aig crùnadh Sgàin.[27] Ged a bha monarcachd na h-Alba sna meadhan-aoisean a' siubhal o àite gu àite a ghnàth, bha Sgàin fhathast am measg nan àitichean as cudromaiche agus dh'fhàs caistealan rìoghail mar Chaisteal Shruighlea agus Chaisteal Pheairt cudromach aig deireadh nam meadhan-aoisean mus do dh'fhàs Dùn Èideann 'na cheanna-bhail ann an dàrna leth na còigeamh linn dheug.[28][29] Ged a bha iomadh rìgh ann nach robh aig inbheachd, mhair an crùn ann mar phrìomh-eileamaid an riaghaltais. Aig deireadh nam meadhan-aoisean, thàinig an aon at air a’ chrùn ’s a thàinig air feadhainn eile san Roinn Eòrpa.[30] Theories of limited monarchy and resistance were articulated by Scots, particularly George Buchanan, in the sixteenth century, but James VI advanced the theory of the divine right of kings, and these debates were restated in subsequent reigns and crises. The court remained at the centre of political life and in the sixteenth century emerged as a major centre of display and artistic patronage, until it was effectively dissolved with the Union of Crowns in 1603.[31]

The Scottish crown adopted the conventional offices of western European courts, including steward, chamberlain, constable, marischal and chancellor.[32] The King's Council emerged as a full-time body in the fifteenth century, increasingly dominated by laymen and critical to the administration of justice.[33] The Privy Council, which developed in the mid-sixteenth century,[34] and the great offices of state, including the chancellor, secretary and treasurer remained central to the administration of the government, even after the departure of the Stuart monarchs to rule in England from 1603.[35] However, it was often sidelined and was abolished after the Act of Union of 1707, with rule direct from London.[36] Parliament also emerged as a major legal institution, gaining an oversight of taxation and policy.[37] By the end of the Middle Ages it was sitting almost every year, partly because of the frequent minorities and regencies of the period, which may have prevented it from being sidelined by the monarchy.[38] In the early modern era was also vital to the running of the country, providing laws and taxation, but it had fluctuating fortunes and never achieved the centrality to the national life of its counterpart in England before it was disbanded in 1707.[39]

In the early period the kings of the Scots depended on the great lords of the mormaers (later earls) and Toísechs (later thanes), but from the reign of David I, sheriffdoms were introduced, which allowed more direct control and gradually limited the power of the major lordships.[40] In the seventeenth century the creation of Justices of Peace and Commissioners of Supply helped to increase the effectiveness of local government.[41] The continued existence of courts baron and introduction of kirk sessions helped consolidate the power of local lairds.[42]

Lagh[deasaich | deasaich an tùs]

The Regiam Majestatem is the oldest surviving written digest of Scots law.

Scots law developed into a distinctive system in the Middle Ages and was reformed and codified in the sixteenth and seventeenth centuries. Knowledge of the nature of Scots law before the eleventh century is largely speculative,[43] but it was probably a mixture of legal traditions representing the different cultures inhabiting the land at the time, including Celtic, British, Irish and Anglo-Saxon customs.[44] The legal tract known as Laws of the Brets and Scots, set out a system of compensation for injury and death based on ranks and the solidarity of kin groups.[45] There were popular courts, the comhdhail, indicated by dozens of place names in eastern Scotland.[40] In Scandinavian-held areas, Udal law formed the basis of the legal system and it is known that the Hebrides were taxed using the Ounceland measure.[46] Althings were open-air governmental assemblies that met in the presence of the jarl and the meetings were open to virtually all free men. At these sessions decisions were made, laws passed and complaints adjudicated.[47]

The introduction of feudalism in the reign of David I would have a profound impact on the development of Scots law, establishing feudal land tenure over many parts of the south and east, which eventually spread northward.[48] Sheriffs, originally appointed by the King as royal administrators and tax collectors, developed legal functions.[49] Feudal lords also held courts to adjudicate disputes between their tenants. By the fourteenth century some of these feudal courts had developed into "petty kingdoms" where the King's courts did not have authority, except for cases of treason.[50] Burghs also had their local laws dealing mostly with commercial and trade matters and may have become similar in function to sheriff's courts.[51] Ecclesiastical courts had exclusive jurisdiction over matters such as marriage, contracts made on oath, inheritance and legitimacy.[52] Judices were often royal officials who supervised baronial, abbatial and other lower-ranking "courts".[53] However, the main official of law in the post-Davidian Kingdom of the Scots was the Justiciar who held courts and reported to the king personally. Normally, there were two Justiciarships, organised by linguistic boundaries: the Justiciar of Scotia and the Justiciar of Lothian, but sometimes Galloway also had its own Justiciar.[53] Scottish common law, the ius commune, began to take shape at the end of the period, assimilating Gaelic and Celtic law with practices from Anglo-Norman England and the Continent.[54]

Institution of the Court of Session by James V in 1532, from the Great Window in Parliament House, Edinburgh

During the period of English control over Scotland there is some evidence that King Edward I attempted to abolish Scottish laws that were contrary to English law, as he had done in Wales.[55] Under Robert I in 1318, a parliament at Scone enacted a code of law that drew upon older practices. It codified procedures for criminal trials and protections for vassals from ejection from the land.[56] From the fourteenth century there are surviving examples of early Scottish legal literature, such as the Regiam Majestatem (on procedure at the royal courts) and the Quoniam Attachiamenta (on procedure at the baron courts), which drew on both common and Roman law.[57]

Customary laws, such as the Law of Clan MacDuff, came under attack from the Stewart Dynasty which consequently extended the reach of Scots common law.[58] From the reign of King James I a legal profession began to develop and the administration of criminal and civil justice was centralised.[59] The growing activity of the parliament and the centralisation of administration in Scotland called for the better dissemination of Acts of the parliament to the courts and other enforcers of the law.[60] In the late fifteenth century unsuccessful attempts were made to form commissions of experts to codify, update or define Scots law.[61] The general practice during this period, as evidenced from records of cases, seems to have been to defer to specific Scottish laws on a matter when available and to fill in any gaps with provisions from the common law embodied in Civil and Canon law, which had the advantage of being written.[62]

Under James IV the legal functions of the council were rationalised, with a royal Court of Session meeting daily in Edinburgh to deal with civil cases. In 1514 the office of justice-general was created for the Earl of Argyll (and held by his family until 1628).[63] In 1532 the Royal College of Justice was founded, leading to the training and professionalisation of an emerging group of career lawyers. The Court of Session placed increasing emphasis on its independence from influence, including from the king, and superior jurisdiction over local justice. Its judges were increasingly able to control entry to their own ranks.[64] In 1672 the High Court of Justiciary was founded from the College of Justice as a supreme court of appeal.[65]

Airgead[deasaich | deasaich an tùs]

Penny of David II (1329–71)

David I is the first Scottish king known to have produced his own coinage. There were soon mints at Edinburgh, Berwick and Roxburgh.[66] Early Scottish coins were similar to English ones, but with the king's head in profile instead of full face.[67] The number of coins struck was small and English coins probably remained more significant in this period.[66] The first gold coin was a noble (6s. 8d.) of David II.[68] Under James I pennies and halfpennies of billon (an alloy of silver with a base metal) were introduced, and copper farthings appeared under James III.[68] In James V's reign the bawbee (1½ d) and half-bawbee were issued, and in Mary, Queen of Scot's reign a twopence piece, the hardhead, was issued to help "the common people buy bread, drink, flesh, and fish". The billon coinage was discontinued after 1603, but twopence pieces in copper continued to be issued until the Act of Union in 1707.[66]

A bawbee from the reign of Mary, Queen of Scots

Early Scottish coins were virtually identical in silver content to English ones, but from about 1300 the silver content began to depreciate more rapidly than English. Between then and 1605 they lost value at an average of 12 per cent every ten years, three times the then English rate. The Scottish penny became a base metal coin in about 1484 and virtual disappeared as a separate coin from about 1513.[67] In 1423 the English government banned the circulation of Scottish coins. At the union of the crowns in 1603 the Scottish pound was fixed at only one-twelfth that of the English pound.[66] The Parliament of Scotland of 1695 enacted proposals to set up the Bank of Scotland.[69] The bank issued pound notes from 1704, which had the face value of £12 Scots. Scottish currency was abolished at the Act of Union, the Scottish coin in circulation was drawn in to be re-minted according to the English standard.[70]

Cruinn-eòlas[deasaich | deasaich an tùs]

The topography of Scotland.

At its borders in 1707, the Kingdom of Scotland was half the size of England and Wales in area, but with its many inlets, islands and inland lochs, it had roughly the same amount of coastline at 4,000 miles.[71] Scotland has over 790 offshore islands, most of which are to be found in four main groups: Shetland, Orkney, and the Hebrides, sub-divided into the Inner Hebrides and Outer Hebrides.[72] Only a fifth of Scotland is less than 60 metres above sea level.[71] The defining factor in the geography of Scotland is the distinction between the Highlands and Islands in the north and west and the Lowlands in the south and east. The highlands are further divided into the Northwest Highlands and the Grampian Mountains by the fault line of the Great Glen. The Lowlands are divided into the fertile belt of the Central Lowlands and the higher terrain of the Southern Uplands, which included the Cheviot hills, over which the border with England ran.[73] The Central Lowland belt averages about 50 miles in width[74] and, because it contains most of the good quality agricultural land and has easier communications, could support most of the urbanisation and elements of conventional government.[75] However, the Southern Uplands, and particularly the Highlands were economically less productive and much more difficult to govern.[76]

Its east Atlantic position means that Scotland has very heavy rainfall: today about 700 mm per year in the east and over 1,000 mm in the west. This encouraged the spread of blanket peat bog, the acidity of which, combined with high level of wind and salt spray, made most of the islands treeless. The existence of hills, mountains, quicksands and marshes made internal communication and conquest extremely difficult and may have contributed to the fragmented nature of political power.[71] The Uplands and Highlands had a relatively short growing season, in the extreme case of the upper Grampians an ice free season of four months or less and for much of the Highlands and Uplands of seven months or less. The early modern era also saw the impact of the Little Ice Age, with 1564 seeing thirty-three days of continual frost, where rivers and lochs froze, leading to a series of subsistence crises until the 1690s.[77]

Sluagh[deasaich | deasaich an tùs]

Plan of Edinburgh in 1764, the largest city in Scotland in the early modern era

From the formation of the kingdom of Alba in the tenth century, to before the Black Death reached the country in 1349, estimates based on the amount of farmable land, suggest that population may have grown from half a million to a million.[78] Although there is no reliable documentation on the impact of the plague, there are many anecdotal references to abandoned land in the following decades. If the pattern followed that in England, then the population may have fallen to as low as half a million by the end of the fifteenth century.[79] Compared with the situation after the redistribution of population in the later clearances and the industrial revolution, these numbers would have been relatively evenly spread over the kingdom, with roughly half living north of the Tay.[80] Perhaps ten per cent of the population lived in one of many burghs that grew up in the later medieval period, mainly in the east and south. They would have had a mean population of about 2,000, but many would be much smaller than 1,000 and the largest, Edinburgh, probably had a population of over 10,000 by the end of the Medieval era.[81]

Price inflation, which generally reflects growing demand for food, suggests that the population probably expanded in the first half of the sixteenth century, levelling off after the famine of 1595, as prices were relatively stable in the early seventeenth century.[82] Calculations based on Hearth Tax returns for 1691 indicate a population of 1,234,575, but this figure may have been seriously effected by the subsequent famines of the late 1690s.[83] By 1750, with its suburbs, Edinburgh would reached 57,000. The only other towns above 10,000 by the same were Glasgow with 32,000, Aberdeen with around 16,000 and Dundee with 12,000.[84]

Cànain[deasaich | deasaich an tùs]

The linguistic divide c. 1400, based on place-name evidence. Blue is Gaelic, yellow is Scots and orange is Norn.

Historical sources, as well as place name evidence, indicate the ways in which the Pictish language in the north and Cumbric languages in the south were overlaid and replaced by Gaelic, Old English and later Norse in the Early Middle Ages.[85] By the High Middle Ages the majority of people within Scotland spoke the Gaelic language, then simply called Scottish, or in Latin, lingua Scotica.[86] In the Northern Isles the Norse language brought by Scandinavian occupiers and settlers evolved into the local Norn, which lingered until the end of the eighteenth century[87] and Norse may also have survived as a spoken language until the sixteenth century in the Outer Hebrides.[88] French, Flemish and particularly English became the main language of Scottish burghs, most of which were located in the south and east, an area to which Anglian settlers had already brought a form of Old English. In the later part of the twelfth century, the writer Adam of Dryburgh described lowland Lothian as "the Land of the English in the Kingdom of the Scots".[89] At least from the accession of David I, Gaelic ceased to be the main language of the royal court and was probably replaced by French, as evidenced by reports from contemporary chronicles, literature and translations of administrative documents into the French language.[90][91]

In the Late Middle Ages, Middle Scots, often simply called English, became the dominant language of the kingdom. It was derived largely from Old English, with the addition of elements from Gaelic and French. Although resembling the language spoken in northern England, it became a distinct dialect from the late fourteenth century onwards.[92] It began to be adopted by the ruling elite as they gradually abandoned French. By the fifteenth century it was the language of government, with acts of parliament, council records and treasurer's accounts almost all using it from the reign of James I onwards. As a result, Gaelic, once dominant north of the Tay, began a steady decline.[92] Lowland writers began to treat Gaelic as a second class, rustic and even amusing language, helping to frame attitudes towards the Highlands and to create a cultural gulf with the Lowlands.[92]

From the mid sixteenth century, written Scots was increasingly influenced by the developing Standard English of Southern England due to developments in royal and political interactions with England.[93] With the increasing influence and availability of books printed in England, most writing in Scotland came to be done in the English fashion.[94] Unlike many of his predecessors, James VI generally despised Gaelic culture.[95] Having extolled the virtues of Scots "poesie", after his accession to the English throne, he increasingly favoured the language of southern England. In 1611 the Kirk adopted the 1611 Authorized King James Version of the Bible. In 1617 interpreters were declared no longer necessary in the port of London because as Scots and Englishmen were now "not so far different bot ane understandeth ane uther". Jenny Wormald, describes James as creating a "three-tier system, with Gaelic at the bottom and English at the top".[96]

Creideamh[deasaich | deasaich an tùs]

Dundrennan Abbey, one the many royal foundations of the twelfth century.

The Pictish and Scottish kingdoms that would form the basis of the Kingdom of Alba were largely converted by Irish-Scots missions associated with figures such as St Columba, from the fifth to the seventh centuries. These missions tended to found monastic institutions and collegiate churches that served large areas.[97] Partly as a result of these factors, some scholars have identified a distinctive form of Celtic Christianity, in which abbots were more significant than bishops, attitudes to clerical celibacy were more relaxed and there were some significant differences in practice with Roman Christianity, particularly the form of tonsure and the method of calculating Easter. Most of these issues had been resolved by the mid-seventh century.[98][99] After the reconversion of Scandinavian Scotland from the tenth century, Christianity under papal authority was the dominant religion of the kingdom.[100]

In the Norman period the Scottish church underwent a series of reforms and transformations. With royal and lay patronage, a clearer parochial structure based around local churches was developed.[101] Large numbers of new foundations, which followed continental forms of reformed monasticism, began to predominate and the Scottish church established its independence from England, developed a clearer diocesan structure, becoming a "special daughter of the see of Rome", but lacking leadership in the form of Archbishops.[102] In the late Middle Ages the problems of schism in the Catholic Church allowed the Scottish Crown to gain greater influence over senior appointments and two archbishoprics had been established by the end of the fifteenth century.[103] While some historians have discerned a decline of monasticism in the late Middle Ages, the mendicant orders of friars grew, particularly in the expanding burghs, to meet the spiritual needs of the population. New saints and cults of devotion also proliferated. Despite problems over the number and quality of clergy after the Black Death in the fourteenth century, and some evidence of heresy in this period, the Church in Scotland remained relatively stable before the sixteenth century.[103]

John Knox, one of the key figures in the Scottish Reformation.

During the sixteenth century, Scotland underwent a Protestant Reformation that created a predominately Calvinist national kirk, which was strongly Presbyterian in outlook, severely reducing the powers of bishops, although not abolishing them. The teachings of first Martin Luther and then John Calvin began to influence Scotland, particularly through Scottish scholars who had visited continental and English universities. Particularly important was the work of the Lutheran Scot Patrick Hamilton.[104] His execution with other Protestant preachers in 1528, and of the Zwingli-influenced George Wishart in 1546, who was burnt at the stake in St. Andrews, did nothing to stem the growth of these ideas. Wishart's supporters seized St. Andrews Castle, which they held for a year before they were defeated with the help of French forces. The survivors, including chaplain John Knox, were condemned to be galley slaves, helping to create resentment of the French and martyrs for the Protestant cause.[105] Limited toleration and the influence of exiled Scots and Protestants in other countries, led to the expansion of Protestantism, with a group of lairds declaring themselves Lords of the Congregation in 1557. By 1560 a relatively small group of Protestants were in a position to impose reform on the Scottish church. A confession of faith, rejecting papal jurisdiction and the mass, was adopted by Parliament in 1560.[106] The Calvinism of the reformers led by Knox resulted in a settlement that adopted a Presbyterian system and rejected most of the elaborate trappings of the Medieval church. This gave considerable power within the new Kirk to local lairds, who often had control over the appointment of the clergy, and resulting in widespread, but generally orderly, iconoclasm. At this point the majority of the population was probably still Catholic in persuasion and the Kirk would find it difficult to penetrate the Highlands and Islands, but began a gradual process of conversion and consolidation that, compared with reformations elsewhere, was conducted with relatively little persecution.[107]

The riots set off by Jenny Geddes in St Giles Cathedral that sparked off the Bishops' Wars.

In 1635, Charles I authorised a book of canons that made him head of the Church, ordained an unpopular ritual and enforced the use of a new liturgy. When the liturgy emerged in 1637 it was seen as an English-style Prayer Book, resulting in anger and widespread rioting.[108] Representatives of various sections of Scottish society drew up the National Covenant on 28 February 1638, objecting to the King's liturgical innovations.[109] The king's supporters were unable to suppress the rebellion and the king refused to compromise. In December of the same year matters were taken even further, when at a meeting of the General Assembly in Glasgow the Scottish bishops were formally expelled from the Church, which was then established on a full Presbyterian basis. Victory in the resulting Bishops' Wars secured the Presbyterian Kirk and precipitated the outbreak of the civil wars of the 1640s.[110] Disagreements over collaboration with Royalism created a major conflict between Protesters and Resolutioners, which became a long term divide in the Kirk.[111]

At the Restoration of the monarchy in 1660, legislation was revoked back to 1633, removing the Covenanter gains of the Bishops' Wars, but the discipline of kirk sessions, presbyteries and synods were renewed.[112] The reintroduction of episcopacy was a source of particular trouble in the south-west of the country, an area with strong Presbyterian sympathies. Abandoning the official church, many of the people here began to attend illegal field assemblies led by excluded ministers, known as conventicles.[113] In the early 1680s a more intense phase of persecution began, in what was later to be known in Protestant historiography as "the Killing Time".[114] After the Glorious Revolution, Presbyterianism was restored and the bishops, who had generally supported James VII, abolished,. However, William, who was more tolerant than the kirk tended to be, passed acts restoring the Episcopalian clergy excluded after the Revolution. The result was a Kirk divided between factions, with significant minorities, particularly in the west and north, of Episcopalians and Catholics.[115]

Foghlam[deasaich | deasaich an tùs]

Tower of St Salvator's College, St Andrews, one of the three universities founded in the fifteenth century

The establishment of Christianity brought Latin to Scotland as a scholarly and written language. Monasteries served as repositories of knowledge and education, often running schools and providing a small educated elite, who were essential to create and read documents in a largely illiterate society.[116] In the High Middle Ages new sources of education arose, with song and grammar schools. These were usually attached to cathedrals or a collegiate church and were most common in the developing burghs. By the end of the Middle Ages grammar schools could be found in all the main burghs and some small towns.[117] There were also petty schools, more common in rural areas and providing an elementary education.[118] Some monasteries, like the Cistercian abbey at Kinloss, opened their doors to a wider range of students.[118] The number and size of these schools seems to have expanded rapidly from the 1380s. They were almost exclusively aimed at boys, but by the end of the fifteenth century, Edinburgh also had schools for girls, sometimes described as "sewing schools", and probably taught by lay women or nuns.[117][118] There was also the development of private tuition in the families of lords and wealthy burghers.[117] The growing emphasis on education cumulated with the passing of the Education Act 1496, which decreed that all sons of barons and freeholders of substance should attend grammar schools to learn "perfyct Latyne". All this resulted in an increase in literacy, but which was largely concentrated among a male and wealthy elite,[117] with perhaps 60 per cent of the nobility being literate by the end of the period.[119]

Until the fifteenth century, those who wished to attend university had to travel to England or the continent, and just over a 1,000 have been identified as doing so between the twelfth century and 1410.[120] Among these the most important intellectual figure was John Duns Scotus, who studied at Oxford, Cambridge and Paris and probably died at Cologne in 1308, becoming a major influence on late medieval religious thought.[121] The Wars of Independence largely closed English universities to Scots, and consequently continental universities became more significant.[120] This situation was transformed by the founding of the University of St Andrews in 1413, the University of Glasgow in 1450 and the University of Aberdeen in 1495.[117] Initially these institutions were designed for the training of clerics, but they were increasingly used by laymen who would begin to challenge the clerical monopoly of administrative posts in the government and law. Those wanting to study for second degrees still needed to go abroad.[120] The continued movement to other universities produced a school of Scottish nominalists at Paris in the early sixteenth century, of which John Mair was probably the most important figure. By 1497 the humanist and historian Hector Boece, born in Dundee, returned from Paris to became the first principal at the new university of Aberdeen.[120] These international contacts helped integrate Scotland into a wider European scholarly world and would be one of the most important ways in which the new ideas of humanism were brought into Scottish intellectual life.[119]

A woodcut showing John Mair, one of the most successful products of the Scottish educational system in the late fifteenth century

The humanist concern with widening education was shared by the Protestant reformers, with a desire for a godly people replacing the aim of having educated citizens. In 1560, the First Book of Discipline set out a plan for a school in every parish, but this proved financially impossible.[122] In the burghs the old schools were maintained, with the song schools and a number of new foundations becoming reformed grammar schools or ordinary parish schools. Schools were supported by a combination of kirk funds, contributions from local heritors or burgh councils and parents that could pay. They were inspected by kirk sessions, who checked for the quality of teaching and doctrinal purity. There were also large number of unregulated Teamplaid:Anchor "adventure schools", which sometimes fulfilled a local needs and sometimes took pupils away from the official schools. Outside of the established burgh schools, masters often combined their position with other employment, particularly minor posts within the kirk, such as clerk.[123] At their best, the curriculum included catechism, Latin, French, Classical literature and sports.[124]

In 1616 an act in Privy council commanded every parish to establish a school "where convenient means may be had", and when the Parliament of Scotland ratified this with the Education Act of 1633, a tax on local landowners was introduced to provide the necessary endowment. A loophole which allowed evasion of this tax was closed in the Education Act of 1646, which established a solid institutional foundation for schools on Covenanter principles. Although the Restoration brought a reversion to the 1633 position, in 1696 new legislation restored the provisions of 1646. An act of the Scottish parliament in 1696 underlined the aim of having a school in every parish. In rural communities these obliged local landowners (heritors) to provide a schoolhouse and pay a schoolmaster, while ministers and local presbyteries oversaw the quality of the education. In many Scottish towns, burgh schools were operated by local councils.[125] By the late seventeenth century there was a largely complete network of parish schools in the Lowlands, but in the Highlands basic education was still lacking in many areas.[126]

Andrew Melville, credited with major reforms in Scottish Universities in the sixteenth century.

The widespread belief in the limited intellectual and moral capacity of women, vied with a desire, intensified after the Reformation, for women to take personal moral responsibility, particularly as wives and mothers. In Protestantism this necessitated an ability to learn and understand the catechism and even to be able to independently read the Bible, but most commentators, even those that tended to encourage the education of girls, thought they should not receive the same academic education as boys. In the lower ranks of society, they benefited from the expansion of the parish schools system that took place after the Reformation, but were usually outnumbered by boys, often taught separately, for a shorter time and to a lower level. They were frequently taught reading, sewing and knitting, but not writing. Female illiteracy rates based on signatures among female servants were around 90 percent, from the late seventeenth to the early eighteenth centuries and perhaps 85 percent for women of all ranks by 1750, compared with 35 per cent for men.[127] Among the nobility there were many educated and cultured women, of which Mary, Queen of Scots is the most obvious example.[128]

After the Reformation, Scotland's universities underwent a series of reforms associated with Andrew Melville, who returned from Geneva to become principal of the University of Glasgow in 1574. He placed an emphasis on simplified logic and elevated languages and sciences to the same status as philosophy, allowing accepted ideas in all areas to be challenged.[129] He introduced new specialist teaching staff, replacing the system of "regenting", where one tutor took the students through the entire arts curriculum.[130] Metaphysics were abandoned and Greek became compulsory in the first year followed by Aramaic, Syriac and Hebrew, launching a new fashion for ancient and biblical languages. Glasgow had probably been declining as a university before his arrival, but students now began to arrive in large numbers. He assisted in the reconstruction of Marischal College, Aberdeen, and in order to do for St Andrews what he had done for Glasgow, he was appointed Principal of St Mary's College, St Andrews, in 1580. The University of Edinburgh developed out of public lectures were established in the town 1440s on law, Greek, Latin and philosophy, under the patronage of Mary of Guise. These evolved into the "Tounis College", which would become the University of Edinburgh in 1582.[131] The results were a revitalisation of all Scottish universities, which were now producing a quality of education the equal of that offered anywhere in Europe.[129] Under the Commonwealth, the universities saw an improvement in their funding, as they were given income from deaneries, defunct bishoprics and the excise, allowing the completion of buildings including the college in the High Street in Glasgow. They were still largely seen as a training school for clergy, and came under the control of the hard line Protestors.[132] After the Restoration there was a purge of the universities, but much of the intellectual advances of the preceding period was preserved.[133] The universities recovered from the upheavals of the mid-century with a lecture-based curriculum that was able to embrace economics and science, offering a high quality liberal education to the sons of the nobility and gentry.[126]

An t-arm[deasaich | deasaich an tùs]

An cabhlach[deasaich | deasaich an tùs]

A carving of a birlinn from a sixteenth-century tombstone in MacDufie's Chapel, Oronsay, as engraved in 1772

There are mentions in Medieval records of fleets commanded by Scottish kings including William the Lion[134] and Alexander II. The latter took personal command of a large naval force which sailed from the Firth of Clyde and anchored off the island of Kerrera in 1249, intended to transport his army in a campaign against the Kingdom of the Isles, but he died before the campaign could begin.[135][136] Records indicate that Alexander had several large oared ships built at Ayr, but he avoided a sea battle.[134] Defeat on land at the Battle of Largs and winter storms forced the Norwegian fleet to return home, leaving the Scottish crown as the major power in the region and leading to the ceding of the Western Isles to Alexander in 1266.[13]

Part of the reason for Robert I's success in the Wars of Independence was his ability to call on naval forces from the Islands. As a result of the expulsion of the Flemings from England in 1303, he gained the support of a major naval power in the North Sea.[137] The development of naval power allowed Robert to successfully defeat English attempts to capture him in the Highlands and Islands and to blockade major English controlled fortresses at Perth and Stirling, the last forcing Edward II to attempt the relief that resulted in English defeat at Bannockburn in 1314.[137] Scottish naval forces allowed invasions of the Isle of Man in 1313 and 1317 and Ireland in 1315. They were also crucial in the blockade of Berwick, which led to its fall in 1318.[137] After the establishment of Scottish independence, Robert I turned his attention to building up a Scottish naval capacity. This was largely focused on the west coast, with the Exchequer Rolls of 1326 recording the feudal duties of his vassals in that region to aid him with their vessels and crews. Towards the end of his reign he supervised the building of at least one royal man-of-war near his palace at Cardross on the River Clyde. In the late fourteenth century naval warfare with England was conducted largely by hired Scots, Flemish and French merchantmen and privateers.[138] James I took a greater interest in naval power. After his return to Scotland in 1424, he established a shipbuilding yard at Leith, a house for marine stores, and a workshop. King's ships were built and equipped there to be used for trade as well as war, one of which accompanied him on his expedition to the Islands in 1429. The office of Lord High Admiral was probably founded in this period. In his struggles with his nobles in 1488 James III received assistance from his two warships the Flower and the King's Carvel also known as the Yellow Carvel.[138]

A model of the Great Michael in the Royal Museum

There were various attempts to create royal naval forces in the fifteenth century. James IV put the enterprise on a new footing, founding a harbour at Newhaven and a dockyard at the Pools of Airth.[139] He acquired a total of 38 ships including the Great Michael,[140] at that time, the largest ship in Europe.[140][141] Scottish ships had some success against privateers, accompanied the king on his expeditions in the islands and intervened in conflicts in Scandinavia and the Baltic,[138] but were sold after the Flodden campaign and after 1516 Scottish naval efforts would rely on privateering captains and hired merchantmen.[138] James V did not share his father's interest in developing a navy and shipbuilding fell behind that of the Low Countries.[142] Despite truces between England and Scotland there were periodic outbreaks of a guerre de course.[143] James V built a new harbour at Burntisland in 1542.[144] The chief use of naval power in his reign was a series of expeditions to the Isles and France.[145] After the Union of Crowns in 1603 conflict between Scotland and England ended, but Scotland found itself involved in England's foreign policy, opening up Scottish shipping to attack. In 1626 a squadron of three ships was bought and equipped.[141] There were also several marque fleets of privateers.[146] In 1627, the Royal Scots Navy and accompanying contingents of burgh privateers participated in the major expedition to Biscay.[147] The Scots also returned to the West Indies[148] and in 1629 took part in the capture of Quebec.[149]

During the Bishop's Wars the king attempted to blockade Scotland and planned amphibious assaults from England on the East coast and from Ireland to the West.[150] Scottish privateers took a number of English prizes.[151] After the Covenanters allied with the English Parliament they established two patrol squadrons for the Atlantic and North Sea coasts, known collectively as the "Scotch Guard".[152] The Scottish navy was unable to withstand the English fleet that accompanied the army led by Cromwell that conquered Scotland in 1649-51 and the Scottish ships and crews were split up among the Commonwealth fleet.[153] Scottish seamen received protection against arbitrary impressment by English men of war, but a fixed quota of conscripts for the Royal Navy was levied from the sea-coast burghs during the second half of the seventeenth century.[154] Royal Navy patrols were now found in Scottish waters even in peacetime.[155] In the Second (1665–67) and Third Anglo-Dutch Wars (1672–74) between 80 and 120 captains, took Scottish letters of marque and privateers played a major part in the naval conflict.[156] In the 1690s a small fleet of five ships was established by merchants for the Darien Scheme,[157] and a professional navy was established for the protection of commerce in home waters during the Nine Years War, with three purpose-built warships bought from English shipbuilders in 1696. After the Act of Union in 1707, these vessels were transferred to the Royal Navy.[158]

An t-arm[deasaich | deasaich an tùs]

Scottish soldiers in the period of the Hundred Years' War, detail from an edition of Froissart's Chronicles

Before the Wars of the Three Kingdoms in the mid-seventeenth century, there was no standing army in the Kingdom of Scotland. In the Early Middle Ages war in Scotland was characterised by the use of small war-bands of household troops often engaging in raids and low level warfare.[159] By the High Middle Ages, the kings of Scotland could command forces of tens of thousands of men for short periods as part of the "common army", mainly of poorly armoured spear and bowmen. After the "Davidian Revolution" of the twelfth century, which introduced elements of feudalism to Scotland, these forces were augmented by small numbers of mounted and heavily armoured knights. These armies rarely managed to stand up to the usually larger and more professional armies produced by England, but they were used to good effect by Robert I at the Battle of Bannockburn in 1314 to secure Scottish independence.[160] After the Wars of Scottish Independence, the Auld Alliance between Scotland and France played a large part in the country's military activities, especially during the Hundred Years' War. In the Late Middle Ages under the Stewart kings forces were further augmented by specialist troops, particularly men-at-arms and archers, hired by bonds of manrent, similar to English indentures of the same period.[161] Archers became much sought after as mercenaries in French armies of the fifteenth century in order to help counter the English superiority in this arm, becoming a major element of the French royal guards as the Garde Écossaise.[162] The Stewarts also adopted major innovations in continental warfare, such as longer pikes and the extensive use of artillery. However, in the early fifteenth century one of the best armed and largest Scottish armies ever assembled still met with defeat at the hands of an English army at the Battle of Flodden Field in 1513, which saw the destruction of a large number of ordinary troops, a large section of the nobility and the king, James IV.[163] In the sixteenth century the crown took an increasing role in the supply of military equipment.[164] The pike began to replace the spear and the Scots began to convert from the bow to gunpowder firearms.[165] The feudal heavy cavalry had begun to disappear from Scottish armies and the Scots fielded relatively large numbers of light horse, often drawn from the borders.[166] James IV brought in experts from France, Germany and the Netherlands and established a gun foundry in 1511.[145] Gunpowder weaponry fundamentally altered the nature of castle architecture from the mid-fifteenth century.[167]

The earliest image of Scottish soldiers wearing tartan, from a woodcut c. 1631

In the early seventeenth century relatively large numbers of Scots took service in foreign armies involved in the Thirty Years War.[168] As armed conflict with Charles I in the Bishop's Wars became likely, hundreds of Scots mercenaries returned home from foreign service, including experienced leaders like Alexander and David Leslie and these veterans played an important role in training recruits.[150] These systems would form the basis of the Covenanter armies that intervened in the Civil Wars in England and Ireland.[169] Scottish infantry were generally armed, as was almost universal in Western Europe, with a combination of pike and shot. Scottish armies may also have had individuals with a variety of weapons including bows, Lochaber axes, and halberds.[170] Most cavalry were probably equipped with pistols and swords, although there is some evidence that they included lancers.[171] Royalist armies, like those led by James Graham, Marquis of Montrose (1643–44) and in Glencairn's rising (1653–54) were mainly composed of conventionally armed infantry with pike and shot.[172] Montrose's forces were short of heavy artillery suitable for siege warfare and had only a small force of cavalry.[173]

At the Restoration the Privy Council established a force of several infantry regiments and a few troops of horse and there were attempts to found a national militia on the English model. The standing army was mainly employed in the suppression of Covenanter rebellions and the guerilla war undertaken by the Cameronians in the East.[174] Pikemen became less important in the late seventeenth century and after the introduction of the socket bayonet disappeared altogether, while matchlock muskets were replaced by the more reliable flintlock.[174] On the eve of the Glorious Revolution the standing army in Scotland was about 3,000 men in various regiments and another 268 veterans in the major garrison towns.[175] After the Glorious Revolution the Scots were drawn into King William II's continental wars, beginning with the Nine Years' War in Flanders (1689–97).[176] By the time of the Act of Union, the Kingdom of Scotland had a standing army of seven units of infantry, two of horse and one troop of Horse Guards, besides varying levels of fortress artillery in the garrison castles of Edinburgh, Dumbarton, and Stirling, which would be incorporated into the British Army.[177]

Brataichean[deasaich | deasaich an tùs]

Sculpture of Saint Andrew, Freemasons Hall, Edinburgh

The earliest recorded use of the Lion rampant as a royal emblem in Scotland was by Alexander II in 1222.[178] It is recorded with the additional embellishment of a double border set with lilies during the reign of Alexander III (1249–86).[178] This emblem occupied the shield of the royal coat of arms which, together with a royal banner displaying the same, was used by the King of Scots until the Union of the Crowns in 1603.[179] Then it was incorporated into both the royal arms and royal banners of successive Scottish then British monarchs in order to symbolise Scotland; as can be seen today in the Royal Standard of the United Kingdom.[180] Although now officially restricted to use by representatives of the Sovereign and at royal residences, the Royal Standard of Scotland continues to be one of Scotland's most recognisable symbols.[181]

According to legend, the apostle and martyr Saint Andrew, the patron saint of Scotland, was crucified on an X-shaped cross at Patras, (Patrae), in Achaea.[182] Use of the familiar iconography of his martyrdom, showing the apostle bound to an X-shaped cross, first appears in the Kingdom of Scotland in 1180 during the reign of William I. This image was again depicted on seals used during the late thirteenth century; including on one particular example used by the Guardians of Scotland, dated 1286.[182] Use of a simplified symbol associated with Saint Andrew which does not depict his image, namely the saltire, or crux decussata, (from the Latin crux, 'cross', and decussis, 'having the shape of the Roman numeral X'), has its origins in the late fourteenth century; the Parliament of Scotland decreed in 1385 that Scottish soldiers wear a white Saint Andrew's Cross on their person, both in front and behind, for the purpose of identification.[183] The earliest reference to the Saint Andrew's Cross as a flag is to be found in the Vienna Book of Hours, circa 1503, where a white saltire is depicted with a red background.[183] In the case of Scotland, use of a blue background for the Saint Andrew's Cross is said to date from at least the 15th century,[184] with the first certain illustration of a flag depicting such appearing in Sir David Lyndsay of the Mount's Register of Scottish Arms, circa 1542.[185]

Following the Union of the Crowns in 1603, James VI, King of Scots, commissioned new designs for a banner incorporating the flags of the Kingdom of Scotland and Kingdom of England. In 1606, a Union Flag was commissioned, combining the crosses of Saint George, (the Flag of England), with that of Saint Andrew.[186] There was also a Scottish version of this flag, in which the cross of Saint Andrew overlaid the cross of St George. This design may have seen limited, unofficial use in Scotland until 1707, when the English variant of the same, whereby the cross of St George overlaid that of St Andrew, was adopted as the flag of the unified Kingdom of Great Britain.[187][188][189][190]

Faic cuideachd[deasaich | deasaich an tùs]

Notes[deasaich | deasaich an tùs]

References[deasaich | deasaich an tùs]

 1. W. E. Burns, A Brief History of Great Britain (Infobase Publishing, 2009), ISBN 0816077282, pp. 44-5.
 2. B. Webster, Medieval Scotland: the Making of an Identity (St. Martin's Press, 1997), ISBN 0333567617, p. 15.
 3. B. Yorke, The Conversion of Britain: Religion, Politics and Society in Britain c.600-800 (Pearson Education, 2006), ISBN 0582772923, p. 54.
 4. A. O. Anderson, Early Sources of Scottish History, A.D. 500 to 1286 (General Books LLC, 2010), vol. i, ISBN 1152215728, p. 395.
 5. B. Webster, Medieval Scotland: the Making of an Identity (St. Martin's Press, 1997), ISBN 0333567617, pp. 22.
 6. A. Woolf, From Pictland to Alba: 789 - 1070 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), ISBN 0748612343, p. 128.
 7. B. T. Hudson, Kings of Celtic Scotland (Westport: Greenhill 1994), ISBN 0313290873, pp. 95–6.
 8. G. W. S. Barrow, "David I of Scotland: The Balance of New and Old", in G. W. S. Barrow, ed., Scotland and Its Neighbours in the Middle Ages, (London, 1992), pp. 9–11 pp. 9–11.
 9. M. Lynch, Scotland: A New History (Random House, 2011), ISBN 1446475638, p. 80.
 10. B. Webster, Medieval Scotland: the Making of an Identity (St. Martin's Press, 1997), ISBN 0333567617, pp. 29-37.
 11. R. R. Davies, The First English Empire: Power and Identities in the British Isles, 1093-1343 (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0198208499, p. 64.
 12. W. P. L. Thomson, The New History of Orkney (Edinburgh: Birlinn, 2008), ISBN 184158696X, p. 204.
 13. 13.0 13.1 A. Macquarrie, Medieval Scotland: Kinship and Nation (Thrupp: Sutton, 2004), ISBN 0-7509-2977-4, p. 153.
 14. A. Grant and K. J. Stringer, eds, Uniting the Kingdom?: the Making of British History (London: Routledge, 1995), ISBN 0415130417, p. 101.
 15. 15.0 15.1 P. J. Bawcutt and J. H. Williams, A Companion to Medieval Scottish Poetry (Woodbridge: Brewer, 2006), ISBN 1843840960, p. 21.
 16. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, p. 5.
 17. G. Menzies The Scottish Nation (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002), ISBN 190293038X, p. 179.
 18. A. Thomas, "The Renaissance", in T. M. Devine and J. Wormald, The Oxford Handbook of Modern Scottish History (Oxford: Oxford University Press, 2012), ISBN 0191624330, p. 188.
 19. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, pp. 120-33.
 20. A. Thomas, "The Renaissance", in T. M. Devine and J. Wormald, The Oxford Handbook of Modern Scottish History (Oxford: Oxford University Press, 2012), ISBN 0191624330, p. 200.
 21. D. L. Smith, A History of the Modern British Isles, 1603-1707: The Double Crown (Wiley-Blackwell, 1998), ISBN 0631194029, ch. 2.
 22. J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495, pp. 200-6.
 23. J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495, pp. 225-6.
 24. 24.0 24.1 J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495, pp. 241-5.
 25. J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495, pp. 283-4.
 26. R. Mitchison, A History of Scotland (London: Routledge, 3rd edn., 2002), ISBN 0415278805, p. 314.
 27. B. Webster, Medieval Scotland: the Making of an Identity (St. Martin's Press, 1997), ISBN 0333567617, pp. 45-7.
 28. P. G. B. McNeill and Hector L. MacQueen, eds, Atlas of Scottish History to 1707 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996), pp. 159–63.
 29. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470–1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, pp. 14-15.
 30. J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495.
 31. A. Thomas, "The Renaissance", in T. M. Devine and J. Wormald, The Oxford Handbook of Modern Scottish History (Oxford: Oxford University Press, 2012), ISBN 0191624330, pp. 200-2.
 32. G. W. S. Barrow, Robert Bruce (Berkeley CA.: University of California Press, 1965), pp. 11-12.
 33. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470–1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, pp. 22-3.
 34. J. Goodacre, The Government of Scotland, 1560-1625 (Oxford: Oxford University Press, 2004), ISBN 0199243549, pp. 35 and 130.
 35. J. Goodacre, The Government of Scotland, 1560-1625 (Oxford: Oxford University Press, 2004), ISBN 0199243549, pp. 150-1.
 36. J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495, p. 287.
 37. K. M. Brown and R. J. Tanner, The History of the Scottish Parliament volume 1: Parliament and Politics, 1235-1560 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004), pp. 1-28.
 38. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470–1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, p. 21.
 39. R. Mitchison, A History of Scotland (London: Routledge, 3rd edn., 2002), ISBN 0415278805, p. 128.
 40. 40.0 40.1 P. G. B. McNeill and Hector L. MacQueen, eds, Atlas of Scottish History to 1707 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996), pp. 191-4.
 41. R. A. Houston, I. D. Whyte, Scottish Society, 1500-1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), ISBN 0521891671, p. 202.
 42. R. Mitchison, Lordship to Patronage, Scotland 1603-1745 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1983), ISBN 074860233X, pp. 80-1.
 43. D. E. Thornton, "Communities and kinship", in P. Stafford, ed., A Companion to the Early Middle Ages: Britain and Ireland, c.500-c.1100 (Chichester: Wiley-Blackwell, 2009), ISBN 140510628X, pp. 98.
 44. Scottish Legal History: A Research Guide, Georgetown Law Library, retrieved 2011-10-22.
 45. A. Grant, "Thanes and Thanages, from the eleventh to the fourteenth centuries" in A. Grant and K. Stringer, eds., Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community, Essays Presented to G. W. S. Barrow (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1993), ISBN 074861110X, p. 42.
 46. N. Sharples and R. Smith, "Norse settlement in the Western Isles" in A. Woolf, ed., Scandinavian Scotland – Twenty Years After (St Andrews: St Andrews University Press), ISBN 978-0-9512573-7-1, pp. 104, 109 and 124.
 47. "Laws and legal procedures", hurstwic.org, retrieved 15 August 2010.
 48. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, p. 20.
 49. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, p. 23.
 50. Stair, vol. 22, para. 509 (Online) Retrieved 2011-10-26
 51. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, p. 24.
 52. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, p. 30.
 53. 53.0 53.1 G. W. S. Barrow, The Kingdom of the Scots (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003). pp. 69–82.
 54. D. H. S. Sellar, "Gaelic Laws and Institutions", in M. Lynch, ed., The Oxford Companion to Scottish History (New York, 2001), pp. 381–82.
 55. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, p. 36.
 56. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, p. 41.
 57. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, pp. 42 and 46.
 58. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, p. 56.
 59. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, p. 52.
 60. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, p. 65.
 61. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, p. 66.
 62. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, p. 73.
 63. K. Reid and R. Zimmerman, A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property (Oxford: Oxford University Press, 2000), ISBN 0-19-829941-9, p. 68.
 64. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, pp. 24-5.
 65. Anne-Marie Kilday, Women and Violent Crime in Enlightenment Scotland (Boydell & Brewer, 2007), ISBN 0861932870, p. 29.
 66. 66.0 66.1 66.2 66.3 J. Cannon, The Oxford Companion to British History (Oxford: Oxford University Press, 1997), p. 225.
 67. 67.0 67.1 J. Chown, A History of Money: From AD 800 (London: Routledge, 1996), p. 24.
 68. 68.0 68.1 G. Donaldson and R. S. Morpeth, A Dictionary of Scottish History (Edinburgh, 1999), p. 43.
 69. R. Mitchison, A History of Scotland (London: Routledge, 3rd edn., 2002), ISBN 0415278805, pp. 291-2 and 301-2.
 70. M. Rowlinson, "'The Scots hate gold': British identity and paper money", in E. Gilbert and E. Helleiner, Nation-States and Money: The Past, Present and Future of National Currencies (Routledge, 1999), ISBN 0203450930, p. 51.
 71. 71.0 71.1 71.2 C. Harvie, Scotland: a Short History (Oxford: Oxford University Press, 2002), ISBN 0192100548, pp. 10-11.
 72. H. Haswell-Smith, The Scottish Islands (Edinburgh: Canongate, 2004), ISBN 978-1-84195-454-7.
 73. R. Mitchison, A History of Scotland (London: Routledge, 3rd edn., 2002), ISBN 0415278805, p. 2.
 74. World and Its Peoples (London: Marshall Cavendish), ISBN 0761478833, p. 13.
 75. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, pp. 39-40.
 76. A. G. Ogilvie, Great Britain: Essays in Regional Geography (Cambridge: Cambridge University Press, 1952), p. 421.
 77. J. E. A. Dawson, Scotland Re-Formed, 1488-1587 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), ISBN 0748614559, pp. 8-11.
 78. R. E. Tyson, "Population Patterns", in M. Lynch, ed., The Oxford Companion to Scottish History (New York, 2001), pp. 487–8.
 79. S. H. Rigby, ed., A Companion to Britain in the Later Middle Ages (Oxford: Wiley-Blackwell, 2003), ISBN 0631217851, pp. 109-11.
 80. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, p. 61.
 81. E. Gemmill and N. J. Mayhew, Changing Values in Medieval Scotland: a Study of Prices, Money, and Weights and Measures (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), ISBN 0521473853, pp. 8-10.
 82. R. Mitchison, A History of Scotland (London: Routledge, 3rd edn., 2002), ISBN 0415278805, p. 145.
 83. K. J. Cullen, Famine in Scotland: The 'Ill Years' of The 1690s (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010), ISBN 0748638873, pp. 123-4.
 84. F. M. L. Thompson, The Cambridge Social History of Britain 1750-1950: People and Their Environment (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), ISBN 0521438152, p. 5.
 85. W. O. Frazer and A. Tyrrell, Social Identity in Early Medieval Britain (London: Continuum, 2000), ISBN 0718500849, p. 238.
 86. G. W. S. Barrow, Kingship and Unity: Scotland 1000-1306 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1989), ISBN 074860104X, p. 14.
 87. G. Lamb, "The Orkney Tongue" in D. Omand, ed., The Orkney Book (Edinburgh: Birlinn, 2003), p. 250.
 88. A. Jennings and A. Kruse, "One Coast-Three Peoples: Names and Ethnicity in the Scottish West during the Early Viking period", in A. Woolf, ed., Scandinavian Scotland – Twenty Years After (St Andrews: St Andrews University Press, 2007), ISBN 0951257374, p. 97.
 89. K. J. Stringer, "Reform Monasticism and Celtic Scotland", in E. J. Cowan and R. A. McDonald, eds, Alba: Celtic Scotland in the Middle Ages (East Lothian: Tuckwell Press, 2000), ISBN 1862321515, p. 133.
 90. K. M. Brown, Noble Society in Scotland: Wealth, Family and Culture from the Reformation to the Revolutions (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004), ISBN 0748612998, p. 220.
 91. R. A. Houston, Scottish Literacy and the Scottish Identity: Illiteracy and Society in Scotland and Northern England, 1600-1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), ISBN 0521890888, p. 76.
 92. 92.0 92.1 92.2 J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, pp. 60-7.
 93. J. Corbett, D. McClure and J. Stuart-Smith, "A Brief History of Scots" in J. Corbett, D. McClure and J. Stuart-Smith, eds, The Edinburgh Companion to Scots (Edinburgh, Edinburgh University Press, 2003), ISBN 0-7486-1596-2, p. 10ff.
 94. J. Corbett, D. McClure and J. Stuart-Smith, "A Brief History of Scots" in J. Corbett, D. McClure and J. Stuart-Smith, eds, The Edinburgh Companion to Scots (Edinburgh, Edinburgh University Press, 2003), ISBN 0-7486-1596-2, p. 11.
 95. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, p. 40.
 96. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, pp. 192-3.
 97. O. Clancy, "The Scottish provenance of the ‘Nennian’ recension of Historia Brittonum and the Lebor Bretnach " in: S. Taylor (ed.), Picts, Kings, Saints and Chronicles: A Festschrift for Marjorie O. Anderson (Dublin: Four Courts, 2000), pp. 95–6 and A. P. Smyth, Warlords and Holy Men: Scotland AD 80-1000 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1989), ISBN 0748601007, pp. 82–3.
 98. C. Evans, "The Celtic Church in Anglo-Saxon times", in J. D. Woods, D. A. E. Pelteret, The Anglo-Saxons, synthesis and achievement (Wilfrid Laurier University Press, 1985), ISBN 0889201668, pp. 77-89.
 99. C. Corning, The Celtic and Roman Traditions: Conflict and Consensus in the Early Medieval Church (Macmillan, 2006), ISBN 1403972990.
 100. A. Macquarrie, Medieval Scotland: Kinship and Nation (Thrupp: Sutton, 2004), ISBN 0-7509-2977-4, pp. 67-8.
 101. A. Macquarrie, Medieval Scotland: Kinship and Nation (Thrupp: Sutton, 2004), ISBN 0-7509-2977-4, pp. 109-117.
 102. P. J. Bawcutt and J. H. Williams, A Companion to Medieval Scottish Poetry (Woodbridge: Brewer, 2006), ISBN 1843840960, pp. 26-9.
 103. 103.0 103.1 J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470–1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, pp. 76-87.
 104. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, pp. 102-4.
 105. M. F. Graham, "Scotland", in A. Pettegree, The Reformation World (London: Routledge, 2000), ISBN 0415163579, p. 414.
 106. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, pp. 120-1.
 107. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0748602763, pp. 121-33.
 108. J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495, p. 203.
 109. J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495, p. 204.
 110. J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495, pp. 205-6.
 111. M. Lynch, Scotland: a New History (London: Random House, 1991), ISBN 1446475638, pp. 279-81.
 112. J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495, pp. 231-4.
 113. R. Mitchison, A History of Scotland (London: Routledge, 3rd edn., 2002), ISBN 0415278805, p. 253.
 114. J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495, p. 241.
 115. J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495, pp. 252-3.
 116. A. Macquarrie, Medieval Scotland: Kinship and Nation (Thrupp: Sutton, 2004), ISBN 0-7509-2977-4, p. 128.
 117. 117.0 117.1 117.2 117.3 117.4 P. J. Bawcutt and J. H. Williams, A Companion to Medieval Scottish Poetry (Woodbridge: Brewer, 2006), ISBN 1-84384-096-0, pp. 29-30.
 118. 118.0 118.1 118.2 M. Lynch, Scotland: A New History (Random House, 2011), ISBN 1-4464-7563-8, pp. 104-7.
 119. 119.0 119.1 J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0-7486-0276-3, pp. 68-72.
 120. 120.0 120.1 120.2 120.3 B. Webster, Medieval Scotland: the Making of an Identity (St. Martin's Press, 1997), ISBN 0-333-56761-7, pp. 124-5.
 121. B. Webster, Medieval Scotland: the Making of an Identity (St. Martin's Press, 1997), ISBN 0-333-56761-7, pp. 119.
 122. R. A. Houston, Scottish Literacy and the Scottish Identity: Illiteracy and Society in Scotland and Northern England, 1600-1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), ISBN 0-521-89088-8, p. 5.
 123. M. Todd, The Culture of Protestantism in Early Modern Scotland (Yale University Press, 2002), ISBN 0-300-09234-2, pp. 59-62.
 124. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0-7486-0276-3, pp. 183-3.
 125. Teamplaid:Citation.
 126. 126.0 126.1 R. Anderson, "The history of Scottish Education pre-1980", in T. G. K. Bryce and W. M. Humes, eds, Scottish Education: Post-Devolution (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2nd edn., 2003), ISBN 0-7486-1625-X, pp. 219-28.
 127. R. A. Houston, Scottish Literacy and the Scottish Identity: Illiteracy and Society in Scotland and Northern England, 1600-1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), ISBN 0521890888, pp. 63-8.
 128. K. Brown, Noble Society in Scotland: Wealth, Family and Culture from Reformation to Revolution (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004), ISBN 0748612998, p. 187.
 129. 129.0 129.1 J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0-7486-0276-3, pp. 183-4.
 130. J. Kirk, "'Melvillian reform' and the Scottish universities", in A. A. MacDonald and M. Lynch, eds, The Renaissance in Scotland: Studies in Literature, Religion, History, and Culture Offered to John Durkhan (BRILL, 1994), ISBN 90-04-10097-0, p. 280.
 131. A. Thomas, The Renaissance, in T. M. Devine and J. Wormald, The Oxford Handbook of Modern Scottish History (Oxford: Oxford University Press, 2012), ISBN 0-19-162433-0, pp. 196-7.
 132. J. D. Mackie, B. Lenman and G. Parker, A History of Scotland (London: Penguin, 1991), ISBN 0140136495, pp. 227-8.
 133. M. Lynch, Scotland: A New History (Random House, 2011), ISBN 1-4464-7563-8, p. 262.
 134. 134.0 134.1 P. F. Tytler, History of Scotland, Volume 2 (London: Black, 1829), pp. 309-10.
 135. J. Hunter, Last of the Free: A History of the Highlands and Islands of Scotland (London: Random House, 2011), ISBN 1-78057-006-6, pp. 106–111.
 136. A. Macquarrie, Medieval Scotland: Kinship and Nation (Thrupp: Sutton, 2004), ISBN 0-7509-2977-4, p. 147.
 137. 137.0 137.1 137.2 N. A. M. Rodger, The Safeguard of the Sea: A Naval History of Britain. Volume One 660-1649 (London: Harper, 1997) pp. 74-90.
 138. 138.0 138.1 138.2 138.3 J. Grant, "The Old Scots Navy from 1689 to 1710", Publications of the Navy Records Society, 44 (London: Navy Records Society, 1913-4), pp. i-xii.
 139. N. Macdougall, James IV (Tuckwell, 1997), p. 235.
 140. 140.0 140.1 T. Christopher Smout, Scotland and the Sea (Edinburgh: Rowman and Littlefield, 1992), ISBN 0-85976-338-2, p. 45.
 141. 141.0 141.1 S. Murdoch, The Terror of the Seas?: Scottish Maritime Warfare, 1513-1713 (Leiden: Brill, 2010), ISBN 90-04-18568-2, pp. 33-4.
 142. J. E. A. Dawson, Scotland Re-Formed, 1488-1587 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), ISBN 0748614559, pp. 181-2.
 143. S. Murdoch, The Terror of the Seas?: Scottish Maritime Warfare 1513-1713 (Leiden: Brill, 2010), ISBN 9004185682, p. 39.
 144. T. Andrea, The Princelie Majestie: The Court of James V of Scotland 1528-1542 (Birlinn, 2005), p. 164.
 145. 145.0 145.1 J. E. A. Dawson, Scotland Re-Formed, 1488-1587 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), ISBN 0-7486-1455-9, p. 76.
 146. S. Murdoch, The Terror of the Seas?: Scottish Maritime Warfare, 1513-1713 (Leiden: Brill, 2010), ISBN 90-04-18568-2, p. 169.
 147. R. B. Manning, An Apprenticeship in Arms: The Origins of the British Army 1585-1702 (Oxford: Oxford University Press, 2006), ISBN 0199261490, p. 118.
 148. S. Murdoch, The Terror of the Seas?: Scottish Maritime Warfare, 1513-1713 (Leiden: Brill, 2010), ISBN 90-04-18568-2, p. 172.
 149. S. Murdoch, The Terror of the Seas?: Scottish Maritime Warfare, 1513-1713 (Leiden: Brill, 2010), ISBN 90-04-18568-2, p. 174.
 150. 150.0 150.1 J. S. Wheeler, The Irish and British Wars, 1637-1654: Triumph, Tragedy, and Failure (London: Routledge, 2002), ISBN 0415221315, pp. 19-21.
 151. S. Murdoch, The Terror of the Seas?: Scottish Maritime Warfare, 1513-1713 (Leiden: Brill, 2010), ISBN 90-04-18568-2, p. 198.
 152. S. Murdoch, The Terror of the Seas?: Scottish Maritime Warfare, 1513-1713 (Leiden: Brill, 2010), ISBN 90-04-18568-2, pp. 204-10.
 153. S. Murdoch, The Terror of the Seas?: Scottish Maritime Warfare 1513-1713 (Leiden: Brill, 2010), ISBN 9004185682, p. 239.
 154. D. Brunsman, The Evil Necessity: British Naval Impressment in the Eighteenth-Century Atlantic World (University of Virginia Press, 2013), ISBN 0813933528.
 155. A. Campbell, A History Of Clan Campbell: From The Restoration To The Present Day (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004), ISBN 0748617906, p. 44.
 156. S. Murdoch, The Terror of the Seas?: Scottish Maritime Warfare 1513-1713 (Leiden: Brill, 2010), ISBN 9004185682, pp. 239-41.
 157. A. I. MacInnes and A. H. Williamson, eds., Shaping the Stuart World, 1603-1714: The Atlantic Connection (Brill, 2006), ISBN 900414711X, p. 349.
 158. J. Grant, "The Old Scots Navy from 1689 to 1710", Publications of the Navy Records Society, 44 (London: Navy Records Society, 1913-4), p. 48.
 159. L. Alcock, Kings and Warriors, Craftsmen and Priests in Northern Britain AD 550–850 (Edinburgh: Society of Antiquaries of Scotland), ISBN 0-903903-24-5, p. 56.
 160. M. Brown, Bannockburn: the Scottish War and the British Isles, 1307-1323 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008), ISBN 0-7486-3333-2, pp. 95-9.
 161. M. Brown, The Wars of Scotland, 1214-1371 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004), ISBN 0-7486-1238-6, p. 58.
 162. P. Contamine, "Scottish soldiers in France in the second half of the 15th century: mercenaries, immigrants, or Frenchmen in the making?" in G. G. Simpson, ed., The Scottish Soldier Abroad, 1247-1967 (Edinburgh: Rowman & Littlefield, 1992), ISBN 0-85976-341-2, pp. 16-30.
 163. J. Wormald, Court, Kirk, and Community: Scotland, 1470-1625 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), ISBN 0-7486-0276-3, p. 19.
 164. G. Phillips, The Anglo-Scots Wars, 1513-1550: A Military History (Woodbridge: Boydell Press, 1999), ISBN 0851157467, p. 61.
 165. G. Phillips, The Anglo-Scots Wars, 1513-1550: A Military History (Woodbridge: Boydell Press, 1999), ISBN 0851157467, p. 68.
 166. G. Phillips, The Anglo-Scots Wars, 1513-1550: A Military History (Woodbridge: Boydell Press, 1999), ISBN 0851157467, pp. 69-70.
 167. T. W. West, Discovering Scottish Architecture (Botley: Osprey, 1985), ISBN 0-85263-748-9, p. 27.
 168. R. Mitchison, A History of Scotland (London: Routledge, 3rd edn., 2002), ISBN 0415278805, p. 183.
 169. J. S. Wheeler, The Irish and British Wars, 1637-1654: Triumph, Tragedy, and Failure (London: Routledge, 2002), ISBN 0415221315, p. 48.
 170. P. Edwards, S. Murdoch and A. MacKillop, Fighting for Identity: Scottish Military Experience c. 1550-1900 (Leiden: Brill, 2002), ISBN 9004128239, p. 240.
 171. M. C. Fissel, The Bishops' Wars: Charles I's Campaigns Against Scotland, 1638-1640 (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), ISBN 0521466865, p. 28.
 172. S. Reid, The Campaigns of Montrose: A Military History of the Civil War in Scotland 1639-1646 (Mercat Press, 1990), ISBN 0901824925, p. 51.
 173. J. Barratt, Cavalier Generals: King Charles I and his Commanders in the English Civil War, 1642-46 (Pen & Sword Military, 2004), ISBN 184415128X, p. 169.
 174. 174.0 174.1 E. M. Furgol, "Warfare, weapons and fortifications: 3 1600-1700" in M. Lynch, ed., The Oxford Companion to Scottish History (Oxford: Oxford University Press, 2001), ISBN 0-19-211696-7, pp. 637-8.
 175. J. Young, "Army: 1600-1750" in M. Lynch, ed., The Oxford Companion to Scottish History (Oxford: Oxford University Press, 2001), ISBN 0-19-211696-7, pp. 24-5.
 176. Leask, Anthony (2006): Sword of Scotland: Our Fighting Jocks. Pen and Sword Books Limited, td. 85. ISBN 184415405X. 
 177. D. Grove, and C. Abraham, Fortress Scotland and the Jacobites (Batsford/Historic Scotland, 1995), ISBN 978-0-7134-7484-8, p. 38.
 178. 178.0 178.1 McAndrew, Bruce (2006): Scotland's Historic Heraldry. Boydell Press, td. 24. ISBN 1-84383-261-5. “Most important, the convex shield now displays arms of A lion rampant, without as yet the embellishment of a border of any sort”  At Google Book Search
 179. United Kingdom Monarchs (1603-present)”. The Royal Household. Air a thogail 15mh dhen Dùbhlachd 2009.
 180. Royal Standard”. The Royal Household. Air a thogail 15mh dhen Dùbhlachd 2009.
 181. 'Super regiment' badge under fire”. Ann an: BBC News, British Broadcasting Corporation, 16mh dhen Lùnasdal 2005. Air a thogail 9mh dhen Dùbhlachd 2009. 
 182. 182.0 182.1 Feature: Saint Andrew seals Scotland's independence”. The National Archives of Scotland. Air a thogail 9mh dhen Dùbhlachd 2009.
 183. 183.0 183.1 Teamplaid:Citation
 184. Bartram, Graham (2004): British Flags & Emblems. Tuckwell Press, td. 10. ISBN 1-86232-297-X. “The blue background dates back to at least the 15th century.”  www.flaginstitute.org
 185. National Library of Scotland Plate from the Lindsay Armorial”. Scran. Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland. Air a thogail 9mh dhen Dùbhlachd 2009.
 186. Fox-Davies, Arthur Charles [1986] (1904): The Art of Heraldry: An Encyclopædia of Armory. London: Bloomsbury Books, td. 399. ISBN 0-906223-34-2. 
 187. Perrin, William G (1922): British Flags; Their Early History and their Development at Sea, with an Account of the Origin of the Flag as a National Device. Oxford University Press, td. 207.  Google Books
 188. Bartram, Graham (2005): British Flags & Emblems. Flag Institute/Tuckwell, td. 122.  Google books: "Unofficial 1606 Scottish Union Flag"
 189. Crampton, William (1992): Flags of the World. 
 190. Smith, Whitney (1973): The Flag Bulletin. Flag Research Center. 
Rìoghachd na h-Alba
843–1707
Ga leantainn le:
Rìoghachd na Breatainne Mòire
1707–1801
Ga leantainn le:
Rìoghachd na Breatainne Mòire agus na h-Èireann
1801–1922
Ga leantainn le:
Rìoghachd na Breatainne Mòire agus Èireann a Tuath
since 1922