Deasbaireachd a' chleachdaiche:Sionnach/Tasglann 4

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search
Archive 'S e Tasglann 1 (-10. 2007); Tasglann 2 (10. 2007 - 4. 2008)agus Tasglann 3 (5. 2008 - 12. 2008) a tha seo dhen seann chòmhradh agus deasbad bhon duilleig deasbaireachd agam-sa. Na deasaich iad.

Sgrìobhaibh fon teacsa seo, mar e ur toil e!

A Shionnach choir: By toigh leams a' tharraing d'aire ri meirg a tha a' nochdadh anns a' chuid bu motha de na altaibh mu deidhinn bailtean Albannach: Tha Baile XXX anns a' Comhairle YYY. Chan urrainn do sin a bhi ceart: Is Riaghaltas Ionadail a tha ann an Comhairle, agus tha na comhairlean na h-ughdarrasan ionadail (fo Riaghaltas na h-Alba) airson iomadh goireasan agus seirbhisean pobalachd: m.e. sgoiltean, cladhan, rathaidean agus mar sin air adhart. Tha gach comhairle a' riaghaladh Sgire neo Roinn na duthcha (Tha comhairlean na Gaidhealtachd, na Criochan, Fiobha agus Dumfries is Gallabhagh os cionn Roinnean, chan eil na feadhainn eile ach os cionn Sgirean. Mar sin bu choir do na h-aistean a' radh "Tha XXX an sgire YYY...." , neo " Tha baile XXX and roinn" , neo "Tha XXX air Eilean YYY a tha fo ...." Tha mi an dochas nach cuir an ceartachadh seo dragh ort. Peadar.

A Pheadair, a charaid, tha mi dìreach a' leanntainn an dòigh a tha aig na Wikipedias eile. Cho fad 's a tha fios agam, bha na seann siorrachdan ann eadar 1890 is 1975. Ach bidh mi a' cur na siorrachdan ris na bailtean cuideachd, ma bhios mi obair air na aistean seo. --Sionnach 20:42, 19 an t-Sultain 2009.

A Shionnach choir,

Nollaig Chridheil agus bliadhna mhath ur !

Peadar :)

A Pheadar, tapadh leat. Nollaig Chridheil agus bliadhna mhath ùr dhuit fhèin cuideachd! Is math d'fhaicinn a-rithist:-) --Sionnach 21:29, 27 an Dùbhlachd 2009 (UTC)

UIlleam Uallas

Thug mi suil air ach, tha e a-nis ag radh 13mh linn....mar sin chan eil fhios a'm an e 12mh linn a bha sgriobhte gus nach robh!--Steaphan30 09:00, 23 an Lùnastal 2009 (UTC)

Moran taing bho Rosgadair

Moran taing airson brath a chur thugam, a Shionnaich! Ni mi mo dhicheall tuilleadh fiosrachaidh ceart a chur air na duilleagan. An dochas gu faigh thu am brath seo - chan eil fhios'm a bheil mi a' sgriobhadh san aite ceart. Gabh m'leisgeul mur eil mi a' deanamh sin. Wikipedia - chan eil mi math air fhathast! Feumaidh tu a bhith foghaidineach leam! Moran taing. --Rosgadair22.39, 22 am Màrt 2009 (UTC)

Kappa

Taing a Shionnaich airson an aiste bheag seo a chur san seòrsa "iapan". Saoil ge-tà, an seòrsaicheadh tu e le bhith ga chur anns a' chaiteagoiridh "Miotas-eòlas"? 'S e sin an t-seòrsa as fhreagarraiche nam bharail-sa. Le meas. --Steaphan30 13:29, 5 am Màrt 2009 (UTC)

Gleann Bhraoin

Failte A Shionnach!

Gabh mo leisgeul ach Is Gleann Bhraoin an t-ainm air an sgire ris a chanar "Lochbroom" le luchd na Beurla. Chan eil an t-ainm "Loch Bhraoin" ach air an loch a fhein. Chuir earbs' annam air a' phuing seo. Bha mi greis aig Ard Sgoil Ulabul.

Peadar Ó Donnghaile.

A Pheadair, a charaid, is math d' fhaicinn a-rithist!
Bha mi ag iarraidh an aiste a sgrìobhadh mun loch fhèin. Ach chuir mi ris de na thuirt thu leis an dòchas gu bheil e nas fheàrr a-nis. Mura bi, ceartaich e anns an aiste fhèin, tha mi coma. Agus air taobh na seann siorrachdan tràidiseanta, tha mi duilich, chan eil fiosrachadh gu leòr agam mu an deidhinn. Ma bhios mi a' choimhead air na h-aistean Ros agus Cromba, tha iad dìreach uabhasach. Saoil, nach b' urrainn dhut pìos beag a chur riutha? Beannachdan --Sionnach 22:09, 2 am Màrt 2009 (UTC)

Inbhir Nis

Hello,

I wanted to say: In 2001, Inverness became a city, beating Ayr and Paisley.

Moran Taing (AMacSteaphain 17:35, 18 am Faoilteach 2009 (UTC))


Is e togail

cridhe a th' ann bhith gad fhaicinn fhèin a' cumail a' dol an seo gu dealasach dìleas! Saoil, am faigh sinn air "Log a-steach" agus "Log a-mach" a chur air a' Wikipedia a-nis? AGus airson a bhith gabhail ann mar bhall, a' cleachdadh "Clàraich" airson "Register"? 'S ann mar sin a tha iad ga dhèanamh air an làrach ùr oifigeil Mygaelic.com agus saoilidh mi gum bu chòir briathrachas anns a' chumantas a bhith againn ach nach bi mì-thuigse ann. Dhèanainn fhìn e ach chan eil fhios agam ciamar. --Steaphan30 13:59, 9 an Gearran 2009 (UTC)

Linne Cluaidh

That's fine, it'll make it more organised. I've moved everything to it's new location. To Linne Cluaidh, i wanted to say: It is enclosed between Kintyre and the mainland.

Moran Taing, (AMacSteaphain 08:53, 10 an Gearran 2009 (UTC))

Feysht mychione clowanyn

Hi Sionnach, apologies for not being able to speak in Gaelic. I have a question for you if it is not too much trouble. On this wikipedia I see you have the hide/show facility enabled on some of your templates (eg. Template:Stàitean NSA). My question is how was this community able to enable this function. On the Manx project we have been unable to find out how to do it. If you do not know how it was done, would you possibly advise me as to whom I should contact about it? Thanking you in advance, --MacTire02 16:03, 10 an Gearran 2009 (UTC)

Hi MacTire02, no trouble at all, I think our small communities should help each other where they can. The functions you are looking for are on the MediaWiki:Common.js and the MediaWiki:Common.css.
I tried it out on some subpages of mine. So first steps:
 • copy this page [1], translate: dùin -> close; fosgail -> open
 • copy this text[2]
 • Set up Template:NavHead. Translate DEALBH ->Picture; TIOTAL=ainm a' bhocsa ->title; name of box; TEACSA= text
If you set up a new template, start with {{Template:NavHead ... as you can see in Template:Stàitean NSA.
If everything is working allright, just move it to MediaWiki:Common.js and MediaWiki:Common.css.
I'll hope you understand what I mean, I'm not an expert on this kind of stuff, but I get a lot of help from the German Wikipedia. In case you run into trouble stetting this deal up, I probably could ask someone from de:WP, who is really great with this and helped me around here before. With greetings to the Manx WP --Sionnach 19:29, 10 an Gearran 2009 (UTC)
Thanks Sionnach. Unfortunately I've tried that and the follaghey/taishbyney (hide/show) function is still not showing. I'd much appreciate it if you could ask the person from de:WP. Beannachdan as gura mie ayd! --MacTire02 19:59, 10 an Gearran 2009 (UTC)
I left a notice here for WIKImaniac and asked him to contact you. I'll hope he can help. Beannachdan --Sionnach 20:31, 10 an Gearran 2009 (UTC) PS: Did you bypass your browser's cache by reloading?
Thanks a million Sionnach. If you need anything at all on the Manx project, or if you feel we can help you out in anyway, just leave a message on my talk page. Beannachdan, --MacTire02 20:35, 10 an Gearran 2009 (UTC)


Hi Sionnach, hello MacTire, the following steps should lead to a working implementation of the collapse/expand-functionality:

1. copy following code to your MediaWiki:Common.js:
//================================================================================
//*** Dynamic Navigation Bars
 
// set up the words in your language
var NavigationBarHide = 'follaghey';
var NavigationBarShow = 'taishbyney';
 
// set up max count of Navigation Bars on page,
// if there are more, all will be hidden
// NavigationBarShowDefault = 0; // all bars will be hidden
// NavigationBarShowDefault = 1; // on pages with more than 1 bar all bars will be hidden
if (typeof NavigationBarShowDefault == 'undefined' ) {
  var NavigationBarShowDefault = 1;
}
 
// adds show/hide-button to navigation bars
addOnloadHook(function() {
	// shows and hides content and picture (if available) of navigation bars
	// Parameters:
	//   indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled
	function toggleNavigationBar(indexNavigationBar)
	{
	  var NavToggle = document.getElementById("NavToggle" + indexNavigationBar);
	  var NavFrame = document.getElementById("NavFrame" + indexNavigationBar);
 
	  if (!NavFrame || !NavToggle) {
		  return false;
	  }
 
	  // if shown now
	  if (NavToggle.firstChild.data == NavigationBarHide) {
		  for (
				  var NavChild = NavFrame.firstChild;
				  NavChild != null;
				  NavChild = NavChild.nextSibling
			  ) {
			  if (NavChild.className == 'NavPic') {
				  NavChild.style.display = 'none';
			  }
			  if (NavChild.className == 'NavContent') {
				  NavChild.style.display = 'none';
			  }
			  if (NavChild.className == 'NavToggle') {
				  NavChild.firstChild.data = NavigationBarShow;
			  }
		  }
 
	  // if hidden now
	  } else if (NavToggle.firstChild.data == NavigationBarShow) {
		  for (
				  var NavChild = NavFrame.firstChild;
				  NavChild != null;
				  NavChild = NavChild.nextSibling
			  ) {
			  if (NavChild.className == 'NavPic') {
				  NavChild.style.display = 'block';
			  }
			  if (NavChild.className == 'NavContent') {
				  NavChild.style.display = 'block';
			  }
			  if (NavChild.className == 'NavToggle') {
				  NavChild.firstChild.data = NavigationBarHide;
			  }
		  }
	  }
	}
 
	function toggleNavigationBarFunction(indexNavigationBar) {
		return function() {
			toggleNavigationBar(indexNavigationBar);
			return false;
		};
	}
 
  var indexNavigationBar = 0;
  // iterate over all < div >-elements
  var divs = document.getElementsByTagName("div");
  for (var i=0; i<divs.length; i++) {
    var NavFrame = divs[i];
    // if found a navigation bar
    if (NavFrame.className == "NavFrame") {
 
      indexNavigationBar++;
      var NavToggle = document.createElement("a");
      NavToggle.className = 'NavToggle';
      NavToggle.setAttribute('id', 'NavToggle' + indexNavigationBar);
      NavToggle.setAttribute('href', '#');
		  NavToggle.onclick = toggleNavigationBarFunction(indexNavigationBar);
 
      var NavToggleText = document.createTextNode(NavigationBarHide);
      NavToggle.appendChild(NavToggleText);
 
      // add NavToggle-Button as first div-element
      // in < div class="NavFrame" >
      NavFrame.insertBefore(
        NavToggle,
        NavFrame.firstChild
      );
      NavFrame.setAttribute('id', 'NavFrame' + indexNavigationBar);
    }
  }
  // if more Navigation Bars found than Default: hide all
  if (NavigationBarShowDefault < indexNavigationBar) {
    for(
        var i=1;
        i<=indexNavigationBar;
        i++
    ) {
      toggleNavigationBar(i);
    }
  }
});


2. copy following code to your MediaWiki:Common.css:
 /* Stylesheet for navigations bars, cf. [[de:w:Wikipedia:Navigationsleisten]] */
 
 div.BoxenVerschmelzen,
 div.NavFrame {
  margin: 0px;
  padding: 2px;
  border: 1px solid #aaaaaa;
  text-align: center;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 95%;
  clear:both;
 }
 div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame {
  border-style: none;
  border-style: hidden;
 }
 div.NavFrame + div.NavFrame {
  border-top-style: none;
  border-top-style: hidden;
 }
 div.NavPic {
  background-color: #ffffff;
  margin: 0px;
  padding: 2px;
  float: left;
 }
 div.NavFrame div.NavHead {
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;
  background-color: #efefef;
 }
 div.NavFrame p {
  font-size: 100%;
 }
 div.NavFrame div.NavContent {
  font-size: 100%;
 }
 div.NavFrame div.NavContent p {
  font-size: 100%;
 }
 div.NavEnd {
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  line-height: 1px;
  clear: both;
 }
 
/* Stylesheet for 'toggle'-Button of navigation bars, implemented in [[MediaWiki:Common.js]] */
.NavToggle {
  font-size: x-small;
  float:right;
}
 
/* Workaround für Internet Explorer 6 */
div.NavFrame, div.NavPic, .NavToggle {
  position:relative;
}
 
 /* margin above navigation bars */
 
 div.BoxenVerschmelzen,
 div.NavFrame {
  margin-top: 1.5em;
 }
 div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame {
  margin-top: 0;
 }
 div.NavFrame + div.NavFrame {
  margin-top: 0;
 }


3. test the implementation with following wiki-code:
<div class="NavFrame" style="clear:both">
<div class="NavHead">TITLE</div>
<div class="NavContent">
CONTENT
</div>
<div class="NavEnd"> </div>
</div>
It should work like this:

--WIKImaniac 13:30, 11 an Gearran 2009 (UTC)

Thanks WIKImaniac. Unfortunately I've tried that, including bypassing cache but still it doesn't appear to be working. I think we'll just have to do without the option of expandible/collapsible nav boxes. Thanks for your time anyway. --MacTire02 13:43, 11 an Gearran 2009 (UTC)


Briathrachas coimpiuaireachd

Feasgar math a-rithist, a Shionnaich. Am fiosrach thu air an duilleag [3] seo de bhriathrachas coimpiutaireachd?--Steaphan30 10:09, 12 an Gearran 2009 (UTC)

Clàraichte

Halo, Shionnaich. Dòchas gum bheil thu gu math. Tha mi air clàradh air an duilleag airson translators mar a dh' iarr thu orm, ach fon ainm Steafan31. Saoil am bi sin ceart gu leòr? Ciamar as urrainn dhomh obair a dhèanamh air na h-aon seorsa rudan tron làraich sin, mar a bha mi a' dèanamh roimhe?--Steaphan30 00:34, 15 an Gearran 2009 (UTC)

Teiceis

Halò, a Shionnaich. Rinn mi an aiste "mar bu chòir" mar a bha thu ag iarraidh orm - tha e a-nis ullamh an-seo. Tha mi cinnteach, ge-tà, gun do rinn mi mearachdan innte - am b' urrainn dhut sùil a thoirt oirre nuair a bhios an t-àm agad agus a cur air dòigh, mus gluais mi dhan duilleag fhèin i? Tapadh leat, Duncan MacCall 18:43, 15 an Gearran 2009 (UTC)

Bha mi a' ciallachadh "copypaste" ach chan eil fhios agam ciamar a chanas e sa' Ghàidhlig ;-). --Duncan MacCall 19:38, 15 an Gearran 2009 (UTC)
Glè mhath. Mòran taing agus beannachd an-dràsda. --Duncan MacCall 19:57, 15 an Gearran 2009 (UTC)

I wanted to say that some of the eastern dialects are almost as similar to Slovak as they are to standard Czech, and some of the north-eastern almost as similar to Polish. (I mean the dialects in areas bordering to Slovakia and Poland, respectively). --Duncan MacCall 22:26, 15 an Gearran 2009 (UTC)

A bheil seo nas fheàrr? "Tha Teiceis, mar a tha daoine ga bruidhinn anns na badan as fhaisge air Slobhaigia (no air a' Phòlainn), an ìre mhath cho coltach ri Slobhacais (no ri Pòlais) mar a tha i ris an Teiceis suidhichte." --Duncan MacCall 23:18, 15 an Gearran 2009 (UTC)
Tha sin nas fheàrr, ach chan eil mi cinnteach fhathast. Bidh mi a' coimhead air a dh'aithghearr, mura bheil mi cho sgìth :-) Beannachdan --Sionnach 22:41, 16 an Gearran 2009 (UTC)

Bhiodh e Seacais, tha mi a' smaoineachadh: lorg mi seo cuideachd. Cha d' fhuair mi càil airson Seiceis [4], agus tha e coltach gun robh am facal "Teiceis" air a chruthachadh an-seo san Bhicipèdia Gàidhlig (le [5]). Chanainn gum faod sinn Sabhal Mòr Ostaig a chreidsinn. --Duncan MacCall 23:39, 17 an Gearran 2009 (UTC)

Agus mòran taing bhuamsa dhut fhèin airson do chuideachaidh! Cha chreid mi gum b' urrainn dhomh an aiste a dhènamh leam fhèin, agus rinn do dheasachaidhean mu dheireadh fada na b' fheàrr i! Gu dearbh, tha mi cinnteach nach b' e Seacais an rud deireannach a rinn mi an-seo, ged nach eil fhios agam an-dràsda dè a nì mi an ath uair - 's dòcha gun cruthaich mi grunnan aistean beaga a tha dìreach "ceanglaichean dearga" fhathast. Mar sin leat --Duncan MacCall 23:09, 18 an Gearran 2009 (UTC)

English

thank you for all =)
best regards
--MelFlag of Asturias.svgParlez 20:15, 19 an Gearran 2009 (UTC)

I see you are german, that is good.I believe Austria, Germany (from Prussia to Bavaria), France, Slovenia and Scotland are the only remnant wich has rested from the Old Europe . So I learn scottish, french, slovene and german. The history isn't only mi profession, look www.camelotgov.org
PD:How many years have you been learning gael?
Oh, thanks, you words are very beautifuls, sincerely, mi gael is very poor (I can't say nothing) jaja, but, in the future I am sure i am going to be able for work, while I will see your work, and learn...
But my french is good when I am reading, my spanish is very good (is my motherlanguage) jajaja, and my english isn't bad. The following year, or this if i have luck, I am going to can write .
I am not being able for work until april, i am going to start the university's classes, i am going to return in april .
dankluschen for everything!
--MelFlag of Asturias.svgParlez 21:40, 22 an Gearran 2009 (UTC)
Excuseme friend, Do you know how might I obtain a dictionary gael-english?

České Budějovice

Halò, a Shionnaich, tha mi air aiste "fhada" eile a sgrìobhadh an-seo. Saoil am b' urrainn dhut sùil a thoirt oirre, nuair a bhios àm agad, agus ga gluasad don "mainspace", mar a rinn thu le Seacais? Mòran taing. (Tha fhios agam nach e aiste as riatanaiche do na Gàidheil, ach 's e am baile anns a tha mi còrr is sia bliadhna deug a' fuireach... Co-dhiù, tha mi a' gealltainn dhut gum bi an ath-aiste fhada agam mu dheidhinn rudeigin coitcheann no Albannach! ;-)) --Duncan 15:09, 9 An Cèitean 2009 (UTC)

Halò Duncan, 's e obair fìor-mhath a rinn thu! Cha robh mòran mhearachdan ann, na mo bheachdsa co-dhiù :-), ach tha mi ag ionnsachadh cuideachd. Ghluais mi an aiste don "mainspace", ach an ath-thuras 's urrainn dhut sin a dhèanamh leat fhèin, air sgàths nach robh aiste eile ann leis an tiotal seo... Agus na gabh dragh, mura bi aiste agad ceangailte do Shaoghal nan Gàidheil. Ged as fheàrr leam cruinn-eòlas na Alba, sgrìobhaidh mi fhìn aiste mu chuspairean eile a tha inntinneach dhomh bho àm gu àm (m.e.: Sagsainn-Anhalt).
Ach tha ceist agam: Bu toil leam an aiste agad a chur air a' Phrìomh-Dhuilleag anns a' bhocsa: A bheil fios agaibh?. Am bi sin ceart gu leòr dhutsa? Dè do bheachd? Le beannachdan --Sionnach 18:30, 10 An Cèitean 2009 (UTC)
Mòran taing a-rithist. B' urrainn dhomh an aiste a ghluasad leam fhèin, ach cha robh mi cinnteach nach do rinn mi cus mearachdan. Oir a tha e coltach nach do rinn, gluaisidh mi an ath-aiste (le tiotal ùr) agamsa leam fhèin. Agus 's toil leam glè mhath mar a chuir thu am mapa anns a' bhocsa - bha eagal orm gun robh an aiste a' coimhead ro làn de dhealbhan, le beagan teacsa - tha i a' coimhead fada nas fheàrr a-nis! Mu dheidhinn nochdadh na h-aiste air a' Phrìomh-Dhuilleag - uill, gu nàdarrach, bhithinn pròiseil gu dearbh ga faicinn ann. Mar sin leat, --Duncan 15:52, 11 An Cèitean 2009 (UTC)
'S e do bheatha. Tha mi toilichte gu bheil am bocsa a' còrdadh riut. Is toil leam an obair a tha thu a' dèanamh an seo. Chuir mi an aiste agad air a' phrìomh-dhuilleag :-) --Sionnach 21:48, 11 An Cèitean 2009 (UTC)
Abair graide ;-) ! --Duncan 14:37, 12 An Cèitean 2009 (UTC)
... agus abair "Review" a fhuair thu an-diugh:-) --Sionnach 19:08, 12 An Cèitean 2009 (UTC)

Sàmais

ceart ma tha, faodaidh tu coimhead air a' chiad dreach.

Coimisean Napier

Gahhh Sgrìobh mi rud brèagha mu dheidhinn a' Choimisein Napier... ach chan eil càil a dh'fhios agam cà bheil e a-nis. Ach is cinnteach gum faigh thu lorg air ;-)

Deasachadh

Ma tha thu a' brùthadh air "deasaich" àite sam bith thig an tiotail "A'deasachadh....." Feumaidh beàrn a bhith eadar a' agus deasachadh. --Each-uisge 08:55, 23 An Cèitean 2009 (UTC)

Tha fhios agam, tha mearachdan ann fhathast. Tha sinn ag obair an seo ach 's e obair mhòr, mhòr a bhios ann. Ma thogras tu 's urrainn dhut cuideachadh a thoirt dhuinn. --Sionnach 09:02, 23 An Cèitean 2009 (UTC)

Translation Request

Hi! Could you translate and add this article into your wonderful wikipedia? You can reach me here. Thanks. With Kind Regards --Warayupay 12:53, 19 an t-Òg-mhios 2009 (UTC)

Tacloban

Ph locator leyte tacloban.png

Tacloban is a port city in the Philippines. It is approximately 360 miles southeast of Manila. It is the capital of the province of Leyte. It is also the regional center of Eastern Visayas.

Commons
Tha dealbhan ann an Wikimedia Commons cuideachd a tha ceangailte ris an aiste seo:

en:Tacloban

Done, see here: Tacloban.Greetings --Sionnach 19:28, 21 an t-Òg-mhios 2009 (UTC)

Help

Hi! Is mise Norbert, is mise á Ungair. Could you help me? There is an article about me in the English wikipedia, there is already also a Manx translation, and because I love the Gaelic, could you make me a Scottish translation? I have a picture about the Scottish freedom in the article, maybe you could like that. The Englis article is here. Thank you! --Eino81 08:45, 1 an t-Iuchar 2009 (UTC)

Hi Norbert, I' ll do it, but it may take a few days, quite busy right now some place else. Greetings --Sionnach 18:32, 1 an t-Iuchar 2009 (UTC)
OK, thank you! --Eino81 13:10, 3 an t-Iuchar 2009 (UTC)
Done, see: Párvusz. Beannachdan --Sionnach 08:41, 12 an t-Iuchar 2009 (UTC)

Gearan

Leth-bhreac bhon duilleig User talk: Derek Ross

Seo a' chiad latha a tha mi faicinn an duilleig seo. Dh'fheuch mise uair ri duilleag gu tur ùr a sgrìobhadh do Wikipedia Ghàidhlig. Aig an àm sin, cha robh mi uabhasach eòlach air na dòighean aig a' Wikipedia Ghàidhlig ach cha b'fhada gus an robh. Bha mi dìreach air toiseachd tòiseachaidh a dhèanamh air an duilleig nuair a chaidh tiotal na duilleig atharrachadh le moderator gus an duilleag aonachadh ri duilleig eile air cuspair nach robh buileach co-ionann. Thachair seo uile gun fiù agus aon fhacal rium agus se cuideigin nach robh uabhasach eòlach air a' chuspair a rinn e.

Dh'fheuch mi ris an stuth a thoirt as an duilleig sin agus dh'innis mi dhan a' mhoderator sin gun an stùth a sgrìobh mi a chur dhan an duilleig eile (bhon nach do dh'aithnich e neo i eadar-dhealachadh eadar an dà chuspair). Chaidh an teacs a chur air ais air an duilleig a thagh e neo i. Chaidh binn a chur orm: vandalism air an duilleig a bha mi fhín a' sgrìobhadh! Cha robh mi fiù s comasach air còmhradh ris/rithe; mar eisimpleir, dh'fhàg mi teachdaireachd ann an talk a' ceasnachadh na ceartachaidhean, mas fhìor, a rinn e neo i air an teacs; cha do fhreagair e neo i a' phuing. Chaidh mi gu duilleig air Wikipedia eile a thogail mo ghearan s cha d'fhuair mi cus éisdeachd an sin: air a' cheann thall, cha robh ann ach cothrom dhan a' mhoderator an rud a bh' aige a ràdha a-rithist.

Se an gearan as motha a th' agam gu robh mi gu tur ùr gu Wikipedia Ghàidhlig. Cha robh dùil agam idir ris an t-seòrsa làimhseachaidh a fhuair mi agus abair gun do chur e uabhas orm fhaighinn a-mach gu robh Wikipedia Ghàidhlig a' déiligeadh ri luchd-cleachdaidh ùra air an dòigh sin. Bho sin a-mach, tha mi 'g innse do Ghàidheil eile gun a dhol faisg air Wikipedia Ghàidhlig gus an cuir i fàilte beagan nas blàithe air luchd-cleachdaidh ùra agus gus am fàs i beagan nas fhoighidniche leòtha. Tha buidheann agam fhìn air an làrach-lìn agus cha bhiodh am beachd as lugha agam am peanasachadh mar sin. Chan e eucoirean a th' ann an luchd-cleachdaidh ùra. Cha do sheall am moderator sin ach aineolas anns an dà sheadh dhen fhacal sin. Se droch shanasachadh a bh' ann dhan a' Wikipedia Ghàidhlig. Cha chanadh tu gur e Wikipedia Ghàidhealach a bh' innte idir bho mar a thachair dhòmhsa.

@ Halò 86.155.191.213, a charaid, ged nach eil fhios agam dè thachair gu mionaideach agus cò an rianaire a bha gad bhacadh, tha mi fhìn uabhasach duilich an sgeulachd agad a chluinntinn. Mar is trice cha tèid luchd-cleachdaidh ùra air am bacadh idir, ma bhios iad a’ sgrìobhadh anns a' Ghàidhlig, air sgàth ‘s gum bi dhìth air Wikipedia Ghàidhlig air a h-uile duine a bhios dèonach cuir ris. Ach tha e doirbh dhomh a ràdh a-nise dè chaidh ceàrr an dèidh ùine cho fada, chan eil mi cinnteach an robh mi ann aig an àm ud.
Co-dhiù, tha fàilte cridheil bhuamsa ortsa. Is dòcha gum b’ urrainn dhuinn an seann sgeulachd fhàgail agus tòiseachadh ùr a dhèanamh a-rithist? Tha mi fhìn deònach cuideachadh a thoirt dhut, ma bhios ceist no trioblaid sam bith agad a-rithist. Dìreach sgrìobh naidheachd air an duilleig agamsa. No nam bhiodh cunntas agad bhiodh e nas fhasa bruidhinn riut. (Le cunntas pearsanta s' urrainn dhut post-dealain a sgrìobhadh thugam cuideachd). Leis an dòchas gum bi thu a’ faicinn mo fhreagairt --Sionnach 19:44, 27 an t-Òg-mhios 2009 (UTC)
@ Derek Ross‎: Sorry for using your talk page, but this message seemed to be to important to be left unnoticed. Cheers --Sionnach 19:44, 27 an t-Òg-mhios 2009 (UTC)

Tapadh leibh, a Shionnaich, airson na briathran coibhneil agaibh. Gu mi-fhòrtanach, tha cùisean fhathast a' seasamh mar a bha iad. Nuair a thachras gnothach dhen t-seòrsa seo do neach a tha ùr do Wikipedia Ghàidhlig, chan eil dòigh shìmplidh air taic fhaighinn taobh a-staigh ùine reusanta. Math an rud a tha sibh a' ràdh an dràsda ach cha robh fhios 'am idir cà 'm faighinn éisdeachd dhòigheil aig an àm agus tha an làmh an uachdar aig daoine aig a bheil eòlas an t-siostaim air an fheadhainn aig nach eil an t-eòlas sin. Chan eil an siostam gearain mar a tha e an dràsda ach a' fàbharadh nam moderators. An déidh mo cheann a chur ann am beul leómhann na Wikipedia Gàidhlig, chan ìoghnadh ged a a bha mi leisg a dhol an taobh sin airson cobhair s co-fhaireachadh s i cho beag, agus cha robh Wikipedia eile deònach déiligeadh rium.

Bu chòir siostam gearain a chur an àite a tha soirbh fhaighinn thuige agus fuarasda a chleachdadh bhon a' chiad dol a-mach do luchd-cleachdaidh ùir. Bu chòir dha bhith air taobh a-muigh a h-uile Wikipedia a th' ann oir tha feadhainn aig na Wikipedias cho beag s gum faod sin fhéin a bhith na bhacadh air dlìgheachan luchd-cleachdaidh ùir. Tha e soilleir dhòmhsa nach eil a h-uile duine cho còir ribh fhéin ann an saoghal nam Wikipedias agus tha tuilleadh sa chòir aca ro riaraichte leis (s measail air) an t-siostam a th' aig Wikipedia an dràsda ged a dh'fhaodadh mìosan a dhol seachad mun gabhadh cùis a réiteachadh. Chan eil adhbhar math ann gun siostam mar a tha mise a' moladh a chur an àite agus bheireadh e cuideachadh mór do luchd-cleachdaidh ùir.

Halò 86.155.191.213
Tha mi toilichte gun do lorg sibh an fhreagairt agam. ‘S e deagh bheachd a th’ agaibh feuchainn nach bi an leithid a’ tachairt a-rithist do luchd-cleachdaidh ùir eile.
Ach air ais do na ceistean agaibh:
 • Gu mi-fhòrtanach, tha cùisean fhathast a' seasamh mar a bha iad. Uill, tha mi duilich, chan eil sin cho furasta, chan urrainn dhomh sin atharrachadh sa bhad, tha real live/obair agam-sa cuideachd.
 • 1. ’Bu chòir dha bhith air taobh a-muigh a h-uile Wikipedia: Tha Meta a’ dèiligeadh le cuspairean a tha cudromach airson a h-uile Wikipedias. Bhiodh e nas fheàrr faighneachd an seo, chan eil mi cho fiosrachail mun stuth eadar-nàiseanta. Chì sibh cuideachd an ceangal gu IRC channels a tha taobh a-muigh Wikipedia. ‘S urrainnear cuideachadh faighinn an seo cuideachd.
 • 2. Chan eil dòigh shìmplidh air taic fhaighinn taobh a-staigh ùine reusanta: Rinn mi beagan rannsachaidh agus chunnaic mi is dòcha gu bheil an Extension seo feumail dhuinn. Leis an extension seo ‘s urrainn do dhuine a chaidh air an bhacadh naidheachd a sgrìobhadh fhathast air an duilleag deasbaireachd aige. M.e. airson cuideachadh fhaighinn neo airson faigheadh a bhith neo-bhacadh. Ach mus ‘s urrainn dhomh an extension a chur a-steach Wikipedia Ghàidhlig, feumaidh a h-uile duine den choimhearsnachd an seo ag aontachadh le sin an tòiseach.
Mar a thuirt mi roimhe, chan eil fios agam dè an teacsa a bhios freagarrach do dhaoine ùra. Dè bu chòir a bhios ann cuideachd: ceangal gu Meta, ceangal gu IRC channels, Liosta nan Admins eile, ...?
 • 4. Ceist mu dheireadh: A bheil fios agaibh dè an t-artaigil (tiotail) a bha sibh a’ feuchainn ri sgrìobhadh? Tha mi cinnteach gu bheil e ann fhathast àiteigin agus cuiridh mi air ais e ma thogras sibh.
Cò-dhiù, 's e sin na beachdan agam-sa. Dè ur beachd? Bhiodh e math a bhith a' cluinntinn bhuaibh a-rithist. --Sionnach 20:56, 29 an t-Òg-mhios 2009 (UTC)

Tapadh leibh airson sin, a Shionnaich. Bu mhath leam a dhèanamh soilleir gu bheil mi a' togail na ceiste seo as leth luchd-cleachdaidh ùir sam bith a tha a' dol an coinneamh Wikipedia beag sam bith aig nach eil ach dòrlach do mhoderators a dh'fhaodadh a bhith cho càirdeil ri chéile s nach éisdeadh iad ceart ri gearan bho shrainnsear sa bhaile.

Nuair a thuirt sibh, "Is dòcha gum b’ urrainn dhuinn an seann sgeulachd fhàgail agus tòiseachadh ùr a dhèanamh a-rithist?", se a thàinig thugam nach robh dìochuimhneachadh 'seann sgeulachd' a' dol a chuideachadh cuideigin eile ùr anns an aon suidheachadh a-rithist. Suas chun na teachdaireachd mu dheireadh agad, cha do sgrìobh duine ann am Wikipedia (fiù s sibh fhéin) gu soilleir gu robh e neo i am beachd gnothaichean mar seo atharrachadh air son daoine ùr. S dòcha gur e a bu chòir dhomh a sgrìobhadh, "chan eil fiathachadh thugamsa ann fhéin a' dol a dh'atharrachadh cùisean do luchd-cleachdaidh ùir". Sann a bha mise a' cuimhneachadh do Wikipedia Ghàidhlig an t-seann sgeulachd seo ach an soilleirichinn do mhoderators sam bith gum faod gin sam bith aca, le làn chead ann an dòigh, an leithid a dhèanamh a-rithist uair sam bith gun pheanasachadh, mar gum biodh, ma tha an neach-cleachdaidh ùr gu leòr agus gun an sgil neo comas na còirichean aige/aice a sheasamh air sgàth cho iomadh-fhillte agus slaodach sa tha an 'cuideachadh' a thathar a' tairgsinn dha/dhi.

Tha mi uabhasach fhéin toilichte a leughadh ann an dubh is geal gu bheil co-dhiùbh aon mhoderator a' beachdachadh air a' chuspair seo mu dheireadh thall, gu seachd àraidh bhon a tha an neach sin a' sealltainn gu bheil cluas a dh'éisdeas aige/aice.

A-thaobh cùisean atharrachadh:-

1 Chan bhiodh Meta neo IRC channels gu móran feum gu neach-cleachdaidh ùr aig a bheil trioblaid mur am biodh e neo i eòlach orra.

2 Tha an aon rud fìor mu na h-Extensions air a bheil sibh a-mach. Cha deach innse dhomh mun déidhinn leis a' mhoderator a chur a' bhinn orm.

3 Chanainn fhìn gum bu chòir fo-roinn ùr 'gearain' a chur ann fo bhratach navigation. Air duilleig 'gearain', faodar taghadh do sheòlan fuasglaidh a thairgsinn don neach-cleachdaidh, a' toirt a-staigh a bhith a' sgrìobhadh gu cuideigin air taobh a-muigh Wikipedia Gàidhlig. Ma tha a' chiad bhlas agad air moderator aig Wikipedia àraidh gu math searbh, am b'urrainn dhut a bhith cinnteach nach fhaigheadh tu an aon searbhachd bho mhoderators eile anns an aon Wikipedia?

4 Saoilidh mi nach còrdadh e rium tilleadh gu duilleagan a sgrìobhadh gun a bhith a' faighinn a-mach dé chaidh ceàrr a' chiad turas agus carson. Bhithinn nad chomain nam biodh sibh deònach ur cuideachadh a thoirt dhomh le sin.

Fiù s an diugh, cha dèan mi bun no bàrr dhen t-siostam réiteachaidh aig Wikipedia: tha e cho iomadh-fhillte agus slaodach agus neo-éifeachdach. A-thaobh ceangal gu Meta, tha mi faicinn nach eil fo-roinn 'gearain' ann (cha robh dùil agam gum bitheadh) agus chan fhaigh mi lorg air an duilleig a leigeadh leam gearan a chur. Feumar gnothaichean a dhèanamh nas simplidh do dhaoine nuair a tha iad a' dèanamh dheth nach eil moderator a' déiligeadh ceart riutha.

Cha tig leasachadh air an duilgheadas seo mur am bi a h-uile Wikithingy a th' ann an sàs ann agus a' gabhail gu bheil ùghdarras aig cuid nach eil aig cuid eile, agus gu feum iad uile obrachadh còmhla gus a dhèanamh nas fhasa do luchd-cleachdaidh ùir gearain a chur. Se samhladh a th' ann air rud mur a bheil siostam sìmplidh ann; chan eil an guth agamsa mór gu leòr leis fhéin agus chan eil mi a' cluinntinn duine sam bith eile ag éigheachd. Mur a bheil tuil do mhoderators ag aontachadh rium, chan eil e a' ciallachadh gu bheil mi ceàrr ach, gun teagamh sam bith, thà e a' ciallachadh nach bi siostam-gearain sìmplidh ann do luchd-cleachdaidh ùir a bheireadh cuideachadh tràth dhaibh.

Deireadh an leath-bhreac

Hàlo 86.155.191.213, mòran taing airson an fhreagairt agaibh.
A-nise: Sgrìobh sibh: Bu mhath leam a dhèanamh soilleir gu bheil mi a' togail na ceiste seo as leth luchd-cleachdaidh ùir sam bith a tha a' dol an coinneamh Wikipedia beag sam bith aig nach eil ach dòrlach handful do mhoderators a dh'fhaodadh a bhith cho càirdeil ri chéile s nach éisdeadh iad ceart ri gearan bho shrainnsear sa bhaile
Ged a tha mi a’ tuigsinn dè tha sibh ag iarraidh feumaidh mi ràdh chan eil mi ag iarraidh cur seachad cus ùine le stuth Meta. Na gabhaidh mi ceàrr, ‘chan eil sin an aghaidh sibhse anns an ìre phearsanta, ach air mo shon-sa is fheàrr leam a bhith ag obair is a` sgrìobhadh an seo. ‘S e Wiki Gàidhlig a th’ ann an seo agus tha mi fhìn deònach a dhèiligeadh le cuspairean a tha ceangailte leis an Wiki seo.
Mar a thuirt mi roimhe ma bhios sibh a’ bruidhinn mu atharrachadh siostaim Wikipedia gu lèir anns a h-uile Wikipedia, chan e sin an t-àite ceart a th’ ann. ‘S e stuth eadar-nàiseanta a th’ ann, bhiodh e nas fheàrr ur molaidhean a chur ri Meta neo is dòcha cuiribh fios chun a’ bhuidheann a tha a' dèiligeadh ri trioblaidean nan daoine ùra. [[6]] ( faic cuideachd: Contact us)
Air ais do na puingean eile:
 • 1. Tha mi a’ dol leibh, ach bha mi dìreach a’ sealltainn dè na cothroman a th’ ann Ach ‘ s e na IRC channels an t-aona cothrom cuideachadh fhaighinn taobh a-muigh Wikipedia.
 • 2. Is dòcha nach robh mi soilleir gu leòr mun extension sin: Ma bhios an extension ann chan fheum an neach-cleachdaidh ùr dad a dhèanamh ach an gearran aige/aice a sgrìobhadh air an duilleag deasbaireachd aige/aice, bidh an duilleag fosgailte seo fhathast. Le sin ‘s urrainn còmhradh a bith ann fhathast le duine a chaidh air a bhacadh. Tha mi den bheachd ‘s e sin an trioblaid a th’ ann an-dràsda, ( agus a bh’ ann nuair a chaidh ur bachdadh) chan eil agus cha robh an extension ann agus ma theid cuideigin air bacadh chan e dòigh neo cothrom a th’ ann idir an-dràsta a bhith a’ gearain.
Tha e rud beag doirbh an extension a chur ri Wikipedia ach ma bhios e ann bhiodh e furasta do dhuine ùra a chleachdadh. Chuir mi ceist ann co-dhiù, faic an seo. Tha mi an dòchas gum bi neach-cleachdaidh gu leòr fo-sgrìobhadh a dhèanamh. (feumaidh còignear neo sianar a bhith ann)
 • 3 Chan urrainn dhomh duilleag eile a chur air an “Sidebar”, ‘S e pàirt den t-siostam Wikipedia a th’ ann agus chan urrainn ach seachdnar neo ochdnar air feadh an t-saoghail sinn atharrachadh. (A-rithist stuth Meta)
Mar sin mholainn fhìn aon de na duilleagan eile, no is dòcha sgrìobhamaid loidhne eile anns an teacsa air a’ Phrìomh-dhuilleig far am bidh duilleag eile a’ nochdadh. Ach chan eil mi cinnteach dè tha sibh a’ ciallachadh le “gu cuideigin air taobh a-muigh Wikipedia Gàidhlig”. Cò an “cuideigin”? Cho fad’ s a tha fios agam chan eil “cuideigin” ann, agus mar sin cha bhiodh sin ag obrachadh. Chan fhaca mi duilleag mar seo ann an Wikipedias eile, ach is dòcha gu bheil fios a bharrachd agaibh.
 • 4 Ni mi sin. Tha mi deònach sùil a thoirt air dè chaidh ceàrr agus carson. Ach airson sin a dhèanamh feumaidh mi fios fhaighinn, dè an aiste a bha sibh a sgrìobhadh, (tiotail) neo dè an IP /ainm neach-cleachdaidh a bha sibh a’ cleachdadh neo ainm a’ mhanaidsear a bha gur bacadh neo dad sam ceangailte leis an tachartasan seo. An-dràsta fhèin chan eil fios agam idir càite an toisich mi an lorg.
Le deagh dùrachdan --Sionnach 19:04, 1 an t-Iuchar 2009 (UTC)

A-thaobh 2:- Tha mi uabhasach toilichte gu bheil sibh a' togail na ceist seo. Tapadh leibh.

A-thaobh 3:- Mar a thuirt mi na bu tràithe sa chòmhradh, "bu chòir siostam gearain a chur an àite a tha soirbh fhaighinn thuige agus fuarasda a chleachdadh bhon a' chiad dol a-mach do luchd-cleachdaidh ùir. Bu chòir dha bhith air taobh a-muigh a h-uile Wikipedia a th' ann". Mar sin, mur a bheil 'cuideigin' ann taobh a-muigh air Wikipedia Gàidhlig, bu chòir dha bhith ann.

Bhithinn airson cùisean a bhith móran nas fhasa do neach-cleachdaidh ùr gearan a chur taobh a-muigh Wikipedia beag sam bith nam b'e sin a b'fheàrr le neach-cleachdaidh ùr. Chì mi adhbhar, agus tha mi cinnteach gum faiceadh sibh fhéin adhbhar, nach biodh moderators aig Wikipedia beag sam bith ag iarraidh comas dhen t-seòrsa a bhith aig luchd-cleachdaidh ùr; agus chan e direach an ùine a dh'fheumte a chosg air déiligeadh ri Meta. Tapadh leibh airson seòladh na duilleig sin aig Wikimedia Foundation a thoirt dhomh. Sgrìobhaidh mi thuca.

A-thaobh 4:- Móran taing. Am b' urrainn dhomh sgrìobhadh dhuibh gu prìobhaideach agus, mas urrainn, ciamar a dhèanainn sin?

Halò 86.155.191.213,
A-thaobh 4: ‘S urrainn, gu dearbh. Ma bhios sibh a’ coimhead air an duilleig cleachdair agam, chì sibh gum urrainnear daonnan teachdaireachd a chur thugam tro phuist-dealain taobh a-muigh Wikipedia.
Ciamar: An toiseach feumaidh sibh cunntas pearsanta a chruachadh (airson barrachd fiosrachaidg faic an seo) An uair sin bidh duilleag leis na “preferences” no “Mo roghainnean” a‘ nochdadh. Air "dàta a’ chleachdair" chì sibh:
Enable e-mail from other users:
this allows other registered users to send you an e-mail using "E-mail this user" link on your user page. Emails are sent from MediaWiki web interface[ ...] your e-mail address is optional and not required. If specified, it needs to be confirmed. Your e-mail address will not be shown publicly on the site... (faic cuideachd: an seo)
Feumaidh sibh “Enable e-mail from other users” a chur ris. An uair sin gheibh sibh post-dealainn bhon Wikipedia agus le “one-clic” bidh sibh “confirmed”. An uair sin bidh “E-mail this user” a’ nochdadh air an duilleg agam-sa agus leis an inneal seo ‘s urrainn dhuibh sgrìobhadh thugam gu prìobhaideach.
Tha mi duilich, tha a sin rud beag doirbh, ach cha bu toil leam mo sheòladh phuist dealain a sgrìobhadh sìos an seo, bhiodh e ann gu sìorraidh brath! Tha mi an dòchas gum bi am mìneachadh goirid soilleir gu leòr. Mura bi, cuiribh fios thugam an seo. Bhiodh e math a bhith a' cluinntinn bhuaibh --Sionnach 18:42, 9 an t-Iuchar 2009 (UTC)

A Shionnaich, chan eil mi a' faicinn am post-d agaibh idir air an duilleag agaibh. Chan eil "E-mail this user" sgrìobhte air ach a-mhàin ann am bàn na duilleig. Tha Wikipedia dìreach na ìoghnadh dhomh aig a h-uile car.

Fhuair mi freagairt air ais bho info@wikimedia.org agus seo an earrann as motha a bhuineas ris a' chòmhraidh againn an seo.

"since Wikipedia is not controlled by a central authority, we do not resolve editing disputes via email. Instead, please follow the steps outlined at [Dispute resolution]. These steps are designed to help you work with other editors and to draw upon the help of the wider community."

Air an dealbhadh, thà iad. Gar cuideachadh, chan eil iad.

Chan e freagairt a tha seo ach mantra. Cha mhór gum b'fhiach aon fhacal a sgrìobhadh thuige. An aon duan a th' ann am beul a h-uile duine a tha mi a' bruidhinn ris "sin agad na riaghailtean, a bhalaich, agus chan eil mise a' dol gan atharrachadh dhut". Chan eil mi a' faicinn feum sam bith ann a bhith a' cumail orm le saoghal nam Wikipedias. Chan eil for sam bith aig na moderators air na duilgheadasan aig an duine fa-leth air beulaibh na béiste móir uabhasach seo (ach ma dh'fhaodte sibh fhéin). Tha e nas miosa na a bhith bruidhinn ri civil servant. Mur a bheil fiù s ùidh agaibh fhéin ann a bhith cosg ùine air Meta gus am bi Wikigebrithdé dha-rìribh so-chleachdaidh ma théid rud ceàrr, ciamar a bhiodh ùidh aig duine sam bith eile (ach mise)? Tapadh leibh gu mór mór airson a' chuideachaidh ach chan eil mi faicinn adhbhar sam bith a dhol a sàs ann am pròiseact a tha cho loma làn dhaoine a tha cho fìor fìor bodhar. Gur math a théid leibh.

Stèisean Drochaid Aonachain

Halo Sionnach. I've had several problems whilst doing Stèisean Drochaid Aonachain. Firstly, ScotRail seem to use Drochaid an Aonachain [7], so i think i'll change the main article name to Stèisean Drochaid an Aonachain.

Secondly, i'm unsure how to translate West Highland Line. Just now, i've used Rathad Iarainn nan Eilean which seems to be the more traditional translation and used on the english wikipedia. However, Rèile Taobh an Iar na Gàidhealtachd ([8]) seems to be a more literal translation.

Many thanks for your help, (AMacSteaphain 20:36, 10 an t-Iuchar 2009 (UTC))

Hi AMacSteaphain, thanks a lot for creating the article! I wasn't to sure myself, I already raised the question here. But looking at the "official" picture, go ahead and move it, that's fine with me.
Second: Hm, I don't really know, I would probably stick with the first one, Rathad Iarainn nan Eilean, but thats not really my kind of field. Maybe someone else has an idea? Beannachdan --Sionnach 20:56, 10 an t-Iuchar 2009 (UTC)

Its no problem. I'll do some research into the translation but i'll stick with Rathad Iarainn nan Eilean for now. Many thanks! (AMacSteaphain 21:09, 10 an t-Iuchar 2009 (UTC))


Is there a typo in the William Wallace article?

Hello. Could you please take a look at the William Wallace article and let me know if it states that he was active in the twelfth century" ("darna linn deug")as thats what it seems to be suggesting in the opening paragraph (Im not sure if Ive read it correctly as Im still using a dictionary to learn Gaelic). Thanks. 92.235.178.44 05:15, 21 an Lùnastal 2009 (UTC)

You're probably right. I'll move this question to user:Steaphan30 as he wrote this article. Thanks for watching. --Sionnach 05:31, 21 an Lùnastal 2009 (UTC)


No worries. Im using wikipedia to try and learn Gaelic. 92.235.178.44 17:37, 21 an Lùnastal 2009 (UTC)

Small Isles = Na h-Eileanan Beaga or Na h-Eileanan Tarsainn

Apologies for writing in English. A while ago I wrote articles about some Scottish islands for Wikipedia in Norwegian, amongst them Canna and Small Isles. I must admit I just copied the gaelic names from Wikipedia in English without source-checking, and now I notice that this scots-gaelig wikipedia has different names than the ones I've used as "official gaelic names". Is English Wikipeida plain incorrect in using Na h-Eileanan Beaga instead of Na h-Eileanan Tarsainn, and similar for Canna, is it really Canaigh, Channaigh or Channaidh (the latter might be a plain typo on my part from the name in English wikipedia). Hope you can help, and if so - I'd really appreciate if you could leave a note at my Norwegian talkpage no:brukerdiskusjon:finnrind as I'm not very likely to check in here that often. Best regards, Finn Rindahl 11:57, 9 an t-Sultain 2009 (UTC)

Thanks a lot for your thourough answer and the links - I've fixed the articles at Norwegian Wikipedia and left a note at en:talk:Small Isles. Thanks also for your appraisal of no:Canna, I had a lot of fun writing that article - it's almost like I know the place now even though I've never been there (or anywhere else in Scotland, sorry to say). By the way, when you signed over at no:wiki using [[:gd:Sionnach]] that brought me to Sionnach and not here ;) Best regards, Finn Rindahl 21:25, 9 an t-Sultain 2009 (UTC)

Iain Latharna Caimbeul

Not much traffic on this page if I'm the most frequent poster... ;) I have a suggestion for an illustration to this article, File:Canna house.jpg (which was the one I used at no:wiki) - this was Campbells home in well 50 years and has now been turned into a museum/collection of old Gaelic folksongs and lyrics.

As adding this image wouldn't make sense at all without a description (and my gaelic is somewhat lacking) I'm leaving a tip here instead actually adding it. Some more possibly relevant images in commons:category:Canna (Scotland) btw. All the best, Finn Rindahl 11:52, 15 an Dàmhair 2009 (UTC)

Translation request

Hi Sionnach! Would you be so kind to help me translate this article into the wonderful Gaelic language? Please. If you think that article is too long, here is a short version: "Lu Xun was a Chinese short story writer, editor, translator, critic, essayist and poet. He was most famous for the novella The True Story of Ah Q." Thanks a lot and best regards:) --Amaqqut

Translation

Hello. Could you translate some words into Gaelic to help with localization of your Wikipedia?

 • Robot -
 • Adding -
 • Modifying -
 • Removing -

Thank you! Hugo.arg 12:27, 7 an t-Samhain 2009 (UTC)

A' Ghàidhlig

àbhaist an ailt

"II. The Article is used : 7. with names of languages : Am faigh a' Ghàidhlig bàs—Will Gaelic die ? Anns a' Bheurla chruaidh-In hard English." (Tarraing:Duilleag 106, A Gaelic Grammar by George Calder, Glasgow, 1923.)Eog2016 00:29, 8 an t-Samhain 2009 (UTC)

Check request for Şalom.

Could you check the article Şalom. There is already an article about Şalom, a Jewish weekly newspaper in Turkey, in Gaelic, but could you check it, and if necessary translate it from the other Wikipedia language sites, if you have the time and patience to do so. The reason is that the newspaper Şalom is written (alas one page only) in a highly endangered language called Ladino or Judeo-Spanish, the Spanish of the 15th century. Perhaps this might gain your interest and sympathy.

Thank you.