Deasbaireachd a' chleachdaiche:A' chachaileith

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

Sa bheairt‎

A' Chiad Rìgh Deòrsa

Mholainn-sa Rìgh Deòrsa I a channtain ris an àite 'A' Chiad Rìgh...' Sin mar a tha mi ga chluinntinn air Litir do Luchd-ionnsachaidh co-dhiù. :) --Tearlach61 21:29, 21 November 2007 (UTC)

A' Chachaileith chòir,

Fàilte don Wikipedia Gàidhlig! Is math ur faicinn an seo. 'S e obair math a tha sibh a dhèanamh air an h-aistean agaibh!

Tha duilleag le beagan fhiosrachaidh mu Wikipedia an seo, agus ma bhios ceist sam bith eile agaibh, dìreach cuiribh fios thugam air an duilleag deasbaireachd agam-sa.

Agus rudeigin eile: Chuir mi ceanglaichean Interwiki do na h-aistean agaibh, ach chan eil mi cinnteach idir, an iad na ceanglaichean ceart, gu h-àraid air Am Morair Seòras Moireach. Chì sibh iad air ur làimh clì, fo „Cainntean eile“ . Tha mi an dòchas nach do rinn mi mearachd an seo. Beannachdan--Sionnach 19:07, 31 October 2007 (UTC)

Cha do rinn, a shionnaich. Nuair a studaigeas mi - an robh fhios agad gu bheil dà aiste mun Phrionnsa Teàrlach Eideard Stiùbhart? Tè fon ainm "Prionnsa Teàrlach Stiùbhart" agus tè fon ainm "Teàrlach Eideard Stiùbhairt". Le meas A' chachaileith

Cha robh, tha mi duillich! Ach chan eil sin math idir. Cho fad's a tha mi a' faicinn, chan eil diofar mòr eadar an teacsa anns na dà aiste. Ma thogras tu, s'urrainn dhomh feuchainn a' gluasad na dà aiste ri chèile, ach an uair sin feumaidh tu coimhead air an teacsa a-rithist gu math mionaideach agus h-uile rud a chur ri chèile mar aon aiste. Agus innis dhòmh, dè an tiotal as fheàrr leat: "Prionnsa Teàrlach Stiùbhart" neo "Teàrlach Eideard Stiùbhairt". Le meas --Sionnach 22:02, 31 October 2007 (UTC)


Beachd[deasaich an tùs]

A Charaid, A bheil sian agad air a'Ghaidhlig cheart airson "rating" agus "Able Seaman" ? Bhiodh "Navigator" caran feumail cuideachd . Innleadair 22:53, 6 am Màrt 2008 (UTC)

Dà aiste eile[deasaich an tùs]

Duillich, ach seo mise a-rithist. Chunnaic mi gu bheil dà aiste eile ann mu aon chuspair: Seumas VII na h-Alba agus II Shasainn agus Rìgh Seumas VII na h-Alba agus II Shasainn. Bu toil leam an chur ri chèile cuideachd, ach dè an tiotal as fheàrr leat? Beannachdan --Sionnach 11:17, 1 November 2007 (UTC)

'S e "am Prionnsa Teàrlach Stiùbhart" as fheàrr leam-sa (cha chreid mi nach eil an "article" riatanach an seo). Nan cuireadh tu còmhla iad, gu dearbh bheirinn sùil air. Agus saoilidh mi gur h-e "Rìgh Seumas VII Alba is II Shasainn" as fheàrr (cha bu chòir "na h-Alba" a bhith ann, cha chreid mi). Tha fios gur h-e: "an seachdamh Rìgh Seumas" a chanadh na Gàidheil bho shean, ach cha chreid mi gum biodh sin na thìotal uile-gu-lèir freagarrach airson 'search-engine ...
Le meas A' chachaileith 12:12, 1 November 2007 (UTC)
Rinn mi e. Ma tha thu a' coimhead air an aiste Prionnsa Teàrlach Stiùbhart a-nis, chì thu gu bheil dà aiste ann aig an aon àm. Feumaidh thu an chur ri chèile mar aon aiste math!
Agus rud-eigin eile: Ma tha thu a' dhèanamh mearachd anns an tiotal, s' urrainn dhut an aiste gluasad gu tiotal eile. Ach na tòisich duilleag ùr le tiotal eile. Tha e caran neo-riaghailteach anns a' Wikipedia da aiste a ghuasad ri chèile mar a rinn mi e. Ma bhios ceist sam bith agad mu a dheidhinn, cuir fios thugam agus bheir mi cuideachadh dhut. Le meas--Sionnach 13:46, 1 November 2007 (UTC)
Mòran taing airson an obair mhath a rinn thu ann an Prionnsa Teàrlach Stiùbhart. Tha an aiste a' choimhead fada nas fheàrr a-nis.--Sionnach 21:04, 5 November 2007 (UTC)

Categories[deasaich an tùs]

Agus tha mi air tuilleadh a chur rithe a-nise. A Shionnaich, an innis thu dhomh ciamar a chuireas mi 'categories' air dòigh? Chan eil mi ga thuigsinn. Le meas, A' chachaileith 01:20, 6 November 2007 (UTC)

Tha sin furasta. Dìreach sgrìobh sin sios fon aiste. Seall air aistean eile a tha ceangailte leis a' chuspair agad, chì thu dè na categories a th' ann an-dràsda.
....deireadh na h-aiste.

[[category:Eachdraidh na h-Alba]]
[[category: ainm na category a tha thu ag iarraidh]]

[[en:Eriskay]]
[[en: Ainm na h-aiste mar a tha e anns a' Wikipedia Beurla]]

Rudeigin eile: Bhiodh e math nan cuireadh tu ceangal ann gu cànanan eile, is dòcha a tòiseachadh le Beurla.
Ma tha thu ag iarraidh category ùr, m. e. na Seumasaich, buail air an fhacal dearg anns na categories. Bidh duilleag ùr a' nochdadh. Sgrìobh seantans air an duilleag seo, m.e: Tha an duilleag seo a' sealltainn a h-uile aiste a tha ceangailte leis a' chuspair...... neo rudeigin mar sin. An uair sin thig gu "Nochd roi-shealladh"/"Sàbhail duilleag". Mura bheil thu gam thuigsinn, faighnich a-rithist!--Sionnach 07:23, 6 November 2007 (UTC)

Uilleam III Shasainn is II Alba[deasaich an tùs]

A' chachaileith chòir, tha mi duilich, seo sin an dòigh anns a' Wikipedia. 'S urrainn do duine/IP sam bith artagail ag atharrachadh. Ach air an làimh eile 's urrainn dhut "revert" a dhèanamh: Air bàrr duilleige na h-aiste buail air "Eachdraidh". Chì thu anns na lethbhreacan taghta "(undo)". Leis an inneal seo s'urrainn dhut an aiste a chur air ais aon turas. Le meas --Sionnach 22:00, 17 November 2007 (UTC)

Prionnsa Teàrlach Stiùbhart a-rithist[deasaich an tùs]

Tha mi duilich, chaidh rudeigin ceàrr. Bha mi airson eachdraidh na h-aiste a ghuasad anns an dòigh ceart. (Mar a thuirt mi roimhe, an toiseach ghluais mi an dà ri chèile ann an dòigh neo-riaghailte). Na gabh dragh, 's urrainn dhomh an aiste agad a chur air ais, ach feumaidh mi faighneachd do chuideigin eile mun dòigh as fhèarr, tha sin rud beag "complicated". Na sgrìobh air an aiste airson latha neo dà, mas e do thoil e.--Sionnach 21:20, 28 November 2007 (UTC)

Seo an aiste agad air ais. Beannachdan --Sionnach 15:00, 30 November 2007 (UTC)
Bha mi a' cluich rud beag le clàr mun Phrionnsa. Is dòcha gu bheil uidh agad air sin? Tha mi duilich, tha e anns a' Bheurla fhathast. Ach 's urrainn dhut eadar-theangachadh a dhèanamh agus an uair sin "copy and paste" chun an aiste. Cho fad nach eil thu ag atharrachadh { neo | neo an teacsa HTML, bidh thu ceart gu leòr. Ma bhios ceist agad, dìreach cuir fios thugam. Beannachdan --Sionnach 20:50, 17 January 2008 (UTC)

Raibeart Ruadh MacGriogair[deasaich an tùs]

Tha fios agam. Tha tòrr mearachdan ann an Wiki Gàidhlig. Uaireannan chan eil mi cinnteach càite an toisich mi. Uill, airson Raibeart MacGriogair: 'S urrainn dhut loidhne a chur air falbh mura bheil ciall ann. Neo s' urrainn dhut pios eile a sgrìobhadh neo atharraichichean sam bith a dhèanamh! Tha sin ceart gu leòr. Agus rud-eigin eile: Ma tha thu a' faicinn gum bi mi fhèin "cac" a' sgrìobhach, cuir fios thugam. Tha mi ag ionnsachadh fhathast agus tha mi taingeil airson cuideachadh le mo chuid Gàidhlig. --Sionnach 21:21, 17 January 2008 (UTC)

A Shionnach, Cha tig deireadh ri ionnsachadh. Mar sin tha sinn uile nar luchd-ionnsachaidh. Innleadair 12:00, 19 January 2008 (UTC)

ù== Dlighe de Charles == Chuir suil air deasbaireachd na h-aiste seo a-rithis mas e do thoil e. Mas urrainn dhuit Gaidhlig phongail a chuir air na facail minichidh fodha, bithidh na Gaidheal gu leir nad choman:

"For a fixed mass of a gas, at constant pressure, the volume is directly proportional to the temperature"

Volume/Temperature= Constant

Innleadair 12:00, 19 January 2008 (UTC)


Aig a' chiad shealladh:

A thaobh meall steidhichte de ghas, agus an teannas steidhichte, bidh a' [volume] gu direach a reir teasad a' ghas.

Rinn thu a' chuis orm leis an fhacal 'volume'! Feumaidh mi smaoineachadh ma dheidhinn. ("Tomhas-lionaidh" - urrgh!) Chan eil am facal "dlighe" ga chleachdadh an-diugh, agus cha chreid mi gun robh e riamh a' ciallachadh "law" ann an seagh sam bith. (Tha mi duilich, ach chan eil na sracan an sas air a' mheurchlar seo).A' chachaileith 13:56, 19 January 2008 (UTC)

A nis: Teannaich deagh facal ach a bheil e pongail gu leor anns a chuise seo? An Teannachadh a bheil thu a'putadh neo a' tarruinn? a' dluthadh neo a'sineadh.

Dlighe- cleachd am faclair. Chaidh am facal seo a-mach a bhi an Albainn ach cleachdar e chun là an diugh an Eireann (litreachadh Eireannaich "Dlí")airson Dlighean náduir...mar sin tha e iomachaidh gum bith sinn ga cleachdadh an Alba nuair a tha sinn ri tarruinn saidheansan a-steachd ri saoghal na Gaidhlig.

Faodaidh gu bheil sin a'coimhead caran pretensious riutsa, ach mur eil comas againn sin a dheanamh cha bhi comas againn a thoirt foghlam tro meadhan na Gaidhlig r'ar cuid cloinne aig inbhe ard sgoil. Tha sinne a' faicinn mar a tha, clann ag eirigh as an ard-sgoil le Gaidhlig as miosa na bha aca nuair a chaidh iadsan a-steachd.Innleadair 14:43, 19 January 2008 (UTC)

'S e morchuiseach a' Ghaidhlig a th' air "pretentious", agus cha chreid mi gun do chleachd mi a-riamh e. Mura h-eil a h-uile rud sa Wikipedia seo freumhaichte sa Ghaidhlig mar a tha i ga bruidhinn ann an da-riribh, agus so-thuigseach dhan a h-uile neach a chaidh a thogail sa chanan (agus a tha nas fileanta na bhios gin a luchd-ionnsachaidh gu brath), tha sinn caillte. Ni sinn cuis-magaigh dhinn fhin. A' chachaileith 20:31, 19 January 2008 (UTC)

Tha mi air tighinn a-steach an seo agus an deasbad eataraibh a leughadh an-diugh fhèin, airson a' chiad uair, agus chan eil mi dol a mholadh faclan sam bith. (Oir chan urrainn dhomh, gun eòlas air innleadaireachd idir!) Ach, tha a' bharail agam ann gu bheil e nas fheàrr faclan freagarrach, a bhios anns na seann fhaclairean, ath-bheòthachadh (mura h-eil iad ann an cleachdadh), seach na bhith a' cruthachadh faclan a tha gu tùr ùr, a-rèir riaghailtean na Beurla. Chanainn-sa ma bhios faclan ann nach aithnich sinn a thaobh cuspair air leth sònraichte mar innleadaireachd, nach bu chòir sin a bhith na chnap-starradh air cleachdadh nam faclan ùra, no nam faclan a bh' air an ath-bheòthachadh le fear mar an t-Innleadair. Le meas dhan dithis agaibh--Steaphan30 14:17, 28 am Faoilteach 2008 (UTC)

Cruth na Gaidhlig[deasaich an tùs]

Mar a sgriobh thu ri Sionnach greisag o shin: Chuir mi an template an sas, a Shionnaich. Tha a' Ghaidhlig agad gle mhath - 'ille(?) Ach tha a' Ghaidhlig, mar a tha i ga bruidhinn is ga sgriobhadh le na fior Ghaidheil, lan de ghnathasan-cainnt agus sin an rud a tha doirbh do luchd-ionnsachaidh. 'S e a' Ghaidhlig ionnsachadh a rinn mi-fhin agus tha mi a' feuchainn ri bruidhinn mar a tha mo charaidean Gaidhlig a' bruidhinn. Le meas A' chachaileith 00:42, 19 January 2008 (UTC)

Tha mi ag aontachadh leat air taobh gnathasan chainnte- ach bi modhail mun chuid Ghaidhlig aig cach. Tha iomadh seorsa Gaidhlig. Tarruinnean d'aire ri dà sheorsa Gaidhlig a tha airidh air ath-bheothachadh: Beurla na Feinne agus Beurl' Eagair. Faic Faclair Dwelly. Innleadair

Bocsa fiosrachaidh eile[deasaich an tùs]

A' chachaileith, a charaid, rinn thu fior mhath leis a' bocsa fiosrachaidh mun Prionnsa. Tha fear eile agam an seo. 'S urrainn dhut sin a chleachdadh airson na rìghean. Dìreach sgrìobh na h-ainmean/dàtaichean ceart anns an àite far a bheil am Beurla a-nis. Uill, cha leig thu le sin a dhèanamh, dìreach ma thogras tu. Ach bha mi a' smaoineachadh is dòcha gu bheil uidh agad airson bocsaichean fiosrachaidh mar seo. Beannachdan --Sionnach 19:33, 20 January 2008 (UTC)

Chuir mi am bocsa agad an sàs a Shionnaich, dè do bheachd? (Teàrlach i is II le chèile) A' chachaileith 20:37, 2 an Gearran 2008 (UTC)
Is math a rinn thu! Cleachd e airson na rìghrean eile, ma thogras tu. Tha mi a' faicinn gu bheil fios agad ciamar a tha "copy and paste" ag obrachadh. Beannachdan --Sionnach 21:11, 2 an Gearran 2008 (UTC)

Dlighe Charles[deasaich an tùs]

Aig amas air Gaidhlig nas fhearr, ach gu mi fhortunach ciall-raidhean (sentences) gun ciall. Tha ceithir conceapan dith ort a mhinich Dlighe Charles.

  1. Tomad (mass: an t-uimhir de stugh a tha anns a bhuideil)
  2. Tomhas-Lionaidh (volume: meud den bhuideil a tha an t-uimir de stuth a tha ann a toirt suas)
  3. Teasad
  4. Bruthachd (pressure: am forsa a tha an gas a chuir ri gach aonad cearnach de barr a-stigh den bhuideil a tha ga chumail).

B'e Issac Newton a sgriobh nach b'urrainn do a ghinealach de feallsanaich-naduir a fhaicinn nas fhada air adhart nan' ginealaich nas traithe ach "le seasamh air gualnan nan fuamhaire" (iadsan a chaidh a roimhesan). Le diultadh (mar eisimplir) coinceap de bruthachd - a tha na co-fhilleadh de Forsa agus Farsuinnead (N/m2 an aonadan SI) airson "Teannas", nach eil comharrachadh ach forsa a mhain, tha thu air dol air ais roimhe meadhan an 17mh linn, nuair a dh'fhuair feallsanaiche greim air an conceap de brùthachd, agus an difir deatamach eadar brùthachd agus teannas.

Sin e. Leasan eachdraidh seachad. Chan eil mi ag iarraidh a bhi bruideil leat ach mur a teid leasachadh air a' Ghaidhlig is fheudar dhi a bhasaich.

Innleadair 22:36, 26 am Faoilteach 2008 (UTC)

Nach eil tusa ris a h-aon gnothaich? Innsidh mi rud nach robh facal ann airson bata-smuid tri chiad bliadhna air ais! A bheil thu ag iarraidh a bhi beo anns an treas domhain? Agus a bheil thu riamh air smaointinn gur e fior-Gaidheil a chruthaich cuid de na facail as miosa leat (Tomad agus Tomhas-Lionaidh) mholainn riut a thadhail air na liostan fhacail sonraichte leis an SQA agus LTScotland mus am bi thu a'dol a mach ri ath-thurchadh na cuibhle a rithis. Oidhche Mhath is beannaich leat a charaid. Innleadair 23:15, 26 am Faoilteach 2008 (UTC)

Dlighe de Charles‎ a-rithist[deasaich an tùs]

A' chachaileith, a charaid, tha mi a' faicinn gu bheil trioblaid ann aig an aiste Dlighe de Charles. Tha an deasbad eadar an dithis agaibh a-mhàin. Mar sin cha bhi mi a’ dèanamh revert neo rud-eigin eile. Stad ag obair anns an aiste, neo dìonaidh mi i. Theid don duilleag deasbaireachd agus feuch conaltradh cuideachail (constructive dialogue) a dhèanamh. Feumaidh an dithis agaibh ag aontachadh air na faclan agus air an teacsa!

Agus is dòcha faic cuideachd en:Wikipedia:No personal attacks.

Beannachdan --Sionnach 19:04, 27 am Faoilteach 2008 (UTC)

PS: Chuir mi teachdaireachd don Innleadair cuideachd.

Iomradh[deasaich an tùs]

A' chachaileith, a charaid, chan eil mi cinnteach mu 'seòlaidhean' seachd 'iomraidhean'. Bhiodh seòlaidhean ceart gu leòr airson ceanglaichean tron eadar-lìon, ach dè ma bhios mi a' cleachdadh leabhraichean? Bha deasbad beag ann roimhe sin, faic an seo. Choimhead mi air faclair A. Watson/ C.Mark cuideachd, tha iad ag ràdh Iomradh neo Tarraing airson reference. De do beachd? --Sionnach 20:20, 2 an Gearran 2008 (UTC)

Cha chreid mi nach e facal a rinneadh an-àrd le luchd-ionnsachaidh a th' ann an "iomraidhean" a Shionnaich. Ach chunnaic mi "seòlaidhean" - a' ciallachadh "directions [to sources]" ann an seann sgriobhannan eachdraidheil a rinneadh le Gàidheil a thogadh sa chànan - 's ann an "Transactions of the Gàidhlig Society of Inverness" a bha e, bhon is cuimhne leam. Ach nì iomraidhean a' chùis ma tha sinn uile cleachdte ris.A' chachaileith 20:33, 2 an Gearran 2008 (UTC)

Sa bheairt‎ ?[deasaich an tùs]

A' chachaileith, a charaid, chunnaic mi gun do rinn thu duilleag ùr: Sa bheairt‎. Chan eil mi cinnteach, chan eil i a' coimhead mar aiste. Is dòcha gu bheil thu ag iarraidh seòrsa àite-cluich agad fhèin? 'S urrainn dhut sin a dhèanamh mar seo: [[User:A' chachaileith/Sa bheairt‎]] Beannachdan --Sionnach 21:07, 3 an Gearran 2008 (UTC)

A Chachaileith, a charaid, ghluais mi an duilleag "sa bheairt" chun na duilleige agad-sa:User:A' chachaileith/sa bheairt. Tha mi an dòchas gu bheil sin ceart gu leòr. Mura bheil thu ag iarraidh am bocsa fiosrachaidh, dìreach glàn an duilleag a-rithist. Le meas--Sionnach 22:34, 10 an Gearran 2008 (UTC)

Request for Help, please[deasaich an tùs]

Good Evening A' chachaileith,


Could you kindly help me translate these passages into the brilliant and unique Gàidhlig? Please.


"Salvation is given by the grace of God through faith. Believers must rely on the Holy Spirit to pursue holiness, to honour God, and to love humanity".
"Jesus Christ, the Word who became flesh, died on the cross for the redemption of sinners, resurrected on the third day and ascended to heaven. He is the only Saviour of mankind, the Creator of the heavens and earth, and the only true God".
"The Holy Bible, consisting of the Old and New Testaments, is inspired by God, the only scriptural truth, and the standard for Christian living".


Your help would be very gratefully appreciated (just try your best effort).

Yours Sincerely, From --Jose77 09:36, 8 an Gearran 2008 (UTC)

Dè tha dol?[deasaich an tùs]

'S urrainn dhut sin atharrachadh an seo: Template:Naidheachdan. Dìreach cuir naidheachd ùr ris agus thoir air falbh seann naidheachd. Beannachdan --Sionnach 15:52, 8 an Gearran 2008 (UTC)

Bocsa fiosrachaidh:Cogadh[deasaich an tùs]

A' chachaileith, a charaid, chluich mi rud beag le bocsa fiosrachaidh eile, seo e:User:Sionnach/Template:Dùthaich. Tha pàirt dheth anns a' Ghearmailtis fhathast, ach mas urrainn dhut na faclan Beurla eadar-theangachadh, bhiodh sin ceart gu leòr. Le meas --Sionnach 20:10, 16 an Gearran 2008 (UTC)

Halò, a charaid, tha am bocsa fiosrachaidh deiseil, seo e: Template:Cogadh. Tha e ag obrachadh ceart gu leòr a-nise. Ach saoil, am b' urrainn dhut coimhead air an duilleag cuideachd, tha cuid de na faclan anns a' Bheurla fhathast. Ach na atharraich faclan anns an dòigh sgrìobhaidh mòr (m.e.: COGADH) neo bidh a h-uile rud briste. Ma bhios mearachd/ dòigh nas fhèarr ann, dìreach fàg naidheachd air an duilleag deasbaireachd ud neo air an duilleag deasbaireachd agam-sa. Beannachdan --Sionnach 17:10, 24 an Gearran 2008 (UTC)
Mise a-rithist-:) Chuir mi an samhail ceart anns an aiste agad: Blàr Ghleann Sheile. Ach 's urrainn dhut barrachd fiosrachaidh a chur anns a' bhosca, ma thogras tu. Le meas --Sionnach 21:44, 25 an Gearran 2008 (UTC)

Hello[deasaich an tùs]

Hi. I'm sorry for speaking in English, but my Gaelic is really poor. I wanted to ask for a translation of a short and (hopefully) simple sentences into Scots Gaelic. It is "Are you still working in the fields?"

Thank you, Alexanderr

A bheil sibh fhathast ri saothair sna h-achaidhean?

Glaisean...-:)[deasaich an tùs]

Hmmm... Ni mi sin, gu dearbh, ach chan eil mi cinnteach dè am facal Beurla as fheàrr air glaisean. A-rèir Dwelly 's e "any kind of finch" neo "Sparrow" neo "Lark" a th' ann. Agus mar sin chan eil fhios agam, dè am bocsa fhiosrachaidh a ghoideas mi bho Wiki Beurla... Dè do bheachd? --Sionnach 21:27, 31 am Màrt 2008 (UTC)

Sa Ghaidhlig Sgitheanach, 's e "glaisean" a th' air "sparrow". Ach tha diofar chiall aig an fhacal seo ann an diofar sgireachdan ... 'S docha gum bu choir dhuinn wiki ur a chur air doigh son Gaidhlig Sgitheanach a-mhain! A' chachaileith 22:46, 31 am Màrt 2008 (UTC)
A Charaid, theidh mi leis a' Ghàidhlig Sgitheanach an-drasda, seo glaisean agus gobhar-adhair dhut.-:) Beannachdan --Sionnach 21:42, 2 an Giblean 2008 (UTC)

Nam chuimhne, cleachdar na h-ainmean mar "glaisean", "donnag", is "ruadhag" airson iomadh stuth. Bu choir do sheorsa "soilleireachadh" (disambiguation) a bhith ann, agus redirects airson ainmean eile. --Creachadair 22:29, 2 an Giblean 2008 (UTC)

:-) :-) :-)[deasaich an tùs]

cachaileith :) --Creachadair 23:21, 18 an Giblean 2008 (UTC)

Caora[deasaich an tùs]

Hi, chan eil an duilleag dìonta a-nise (tha mi an dòchas), dh'atharraidh mi e. Le meas --Sionnach 15:19, 30 An Cèitean 2008 (UTC)

Fàilte[deasaich an tùs]

Fàilte air ais :-) Is math d' fhaicinn! --Sionnach 21:10, 28 am Màrt 2009 (UTC)

Hi[deasaich an tùs]

Nollaig chridheil agus bliadhna mhath ùr dhut! Tha mi an dòchas gu bheil thu gu math. Beannachdan --Sionnach 22:20, 27 an Dùbhlachd 2009 (UTC)

Name change[deasaich an tùs]

Hi, a Chachaileith, We would like to invite all contributors to take part in the debate to find an appropriate Gaelic form for Wikipedia that doesn't break any rules regarding phonology, intellegibility or forming good neologism. We'd like to invite views/votes from all users here as we'd like to get broad consensus. The debate is here: Name change and - since it involves quite a few technical issues - in English. Le dùrachdan --Sionnach 20:12, 23 dhen Dùbhlachd 2010 (UTC)Reply[reply]