An deasbaireachd aig Uicipeid:Ainmean is sloinnidhean

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

Bu chòir dhuinn beachdachadh air na nì sinn le ainmean/sloinnidhean. Tha beagan a bhùrach againn a thaobh:

 1. na nì sinn le ainmean aig daoine nach eil 'nan Albannaich, m.e. Mairead Thatcher
 2. na nì sinn le sloinnidhean aig daoine a tha agus nach eil 'nan Albannaich. Tha grunn cheistean ann:
 • MacGille, Mac'Ille, MacGhille, MacIlle...
 • Salmond vs Mac a' Bhradain...

Tha sin air feadh na fìdhle. Seo an rud a mholainn fhìn ach bhiodh e math ur beachdan a chluinntinn:

 1. nar chuireamaid Gàidhlig air ainmean daoine nach eil 'nan Albannach no aig nach eil Gàidhlig no dreuchd sònraichte ann an saoghal na Gàidhlig. Chan eil seo cunbhalach 's ro neònach a bharrachd air sin, m.e. carson Mairead Thatcher ach John Paul Jones? Tha fhios agam gun tachair seo uaireannan sna meadhanan ach 1) tha fhios gur e an-dràstachas a tha sin agus 2) seo ar pròiseact-ne, 's urrainn dhuinne riaghailtean a chruthachadh dhuinn fhìn. B' urrainn dhuinn eisgeachd a dhèanamh airson ainmean fìor Ghàidhealach mar Angus/Donald ach chan eil mi buileach cinnteach (Dòmhnall Trump?)
 2. cuireamaid Gàidhlig air sloinnidhean ma tha iad 'nan Albannaich agus ma tha cruth Gàidhlig ann dhen t-sloinneadh, mar sin Ailig Mac a' Bhradain.
 3. cuireamaid Gaeilge is Gaelg air sloinnidhean dhaoine a tha 'nan Èireannaich no Manannaich agus ainm Gaeilge/Gaelg mas e ainm Gaeilge/Gaelg a th' ann no ma tha tùs ann a tha ag innse gun cleachd iad seo.
 4. cleachdamaid MacGille/NicGille agus nar chleachdamaid -u- ann an lidean gun bheum agus nar chleachdamaid -sd- ach -st- ach ma tha fhios gu bheil an t-ùghdar a' cleachdadh cruth sònraichte a dh'aona-ghnothach (m.e. Coinneach MacFhionghuin)

Akerbeltz 11:47, 9 dhen Ghearrain 2012 (UTC)

Bu mhath leam a ràdh air thoiseach gum b' fheàrr leam gun robh poileasaidh air ainmean/sloinnidhean againn agus gun lean mi i ma dh'aontaicheas sinn air tè, ge be dè a bhios sin. Ge-tà, tha eagal orm gur ann gu math tèarmannach a tha mo bheachd-sa:
 1. Tha mi an aghaidh eadar-theangachaidhean de an dà chuid ainmean agus sloinnidhean aig daoine nach eil nan Gàidheil (seach Albannaich). Chan eil Karl Darwin san Uici Ghearmailteach no Charles Liebknecht san Uici Bheurla, carson a bhiodh Teàrlach Darwin no Teàrlach Liebknecht againne? Tha Mairead Thatcher cho èibhinn mar a bhiodh Marguerite Thatcher san Uici Fhrangach, Iain Lennon mar János Lennon san Uici Ungarach.
 2. 'S iad an aon rud a tha sloinnidhean: ma mhaireas Gòrdan Mac a' Bhriuthainn againn, carson nach tionndadh sinn Louis Pasteur gu Leòdhas Cìobaire? 'S iad ainmean, faclan sònraichte dha daoine (is rudan. Cha chreid mi gun gabhaidh sibh "càiseburger aig MhicDhòmhnaill" - agus sin ainm Gàidhlig bho thùs).
 3. Coltach ri sin, mholainn gum biomaid ainmean/sloinnidhean bho chànanan le aibidilean eile dìreach a' tar-sgrìobhadh, seach ag eadar-theangachadh. Mar a tha Ivan, seach John, Turgenev san Uici Bheurla, agus Джимми Картер seach Яша Ямщик san Uici Ruiseis, mholainn Aileacsandair Puisgin no rudeigin mar sin seach Alasdair MacGunnaMòir airson Александр Пушкин.
 4. Ghabhainn taic do dhà eisgeachd ge-tà: (a) ainmean a tha gu math cumanta sa chruth Ghàidhlig, mar phrionnsa Teàrlach Stiùbhart (ged nach creid mi nach ann mise nas Albannaiche na bha esan), oir sin mar a dh'aithnicheas daoine iad, agus (b) nuair a tha fianais ann gu bheil am pearsa fhèin riraichte leis an ainm, mar eisimpleir nuair a tha Ailig Salmond air làrach-lìn na Pàrlamaid. Nuair nach eil, chleachdainn ainm a tha iadsan a' cleachdadh: nuair as fheàrr le Alasdair Allan an cruth seo, agus esan na fhileantach, cha chreid mi gur e rud math, eadhon rud modhail gu bheil Alasdair MacAilein againn air. --Thrissel 18:18, 9 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Tha mi a' dol le Thrissel gum biodh e math nam biodh poileasaidh air ainmean/sloinnidhean againn. Seo na molaidhean agam-sa:
1) Cuir ainmean Gàidhlig air:
a) na daoine air a bheil ainm Gàidhlig m.e: Somhairle MacGill-Eain
b) daoine a bhios a’ cleachdadh ainm Gàidhlig, m.e.: Ailig Salmond (ach feumaidh tùs a bhith anns an aiste!)
c) daoine a bhios a' nochdachd ann an litreachas na Gàidhlig/ainmean a tha stèidhichte ann an saoghal nan Gàidheil, Prionnsa Teàrlach Stiùbhart, Daibhidh MacDhùnleibh (David Livingstone), Màrtainn Lùtair (Martin Luther) (a-rithist feumaidh tùs a bhith anns an aiste!)
le duilleag ath-stiùiridh bho Bheurla.
2) cleachd an t-ainm oifigeal/tùsail/as cumanta airson
a) daoine air a bheil ainm sgrìobte ann an aibidil Laideann: m.e.: Margaret Thatcher an àite Mairead Thatcher, Georg Friedrich Händel seach George Frideric Handel, Louis Pasteur, Günter Grass, Paul McCartney seach Pol MacArtain ...
b) daoine le ainmean Ruiseach, Sìnis amsaa: cleachd an tar-sgrìobhadh oifigeil Beurla.
Cha chreid mi gu bheil ainmean mar Aileacsandair Puisgin tuigsinneach don leughadair, agus is dòcha gum biodh cus ainmean eadar-dhealaichte ann, cruthaichte ann an dòigh gu tur ceàrr. Agus chan eil mi cho measail air ainmean mar Dòmhnall Trump no Mairead Thatcher, cha robh iad nan Albannaich idir. Co-dhiù, sin dìreach na beachdan agam-sa.
@Thrissel: Taing mhòr airson fios a chur thugam!--Sionnach 21:13, 12 dhen Ghearrain 2012 (UTC)

Ok, tha mi dol a' sgoltadh seo ann an dà phìos, cumaidh mi dreach nan "riaghailtean" aig a' bhun ach saoil an cum sibh oirbh leis na beachdan an-seo, os a chionn? Cha chuir mi gu h-ìosal ach rudan a tha sinn air aontachadh.

A thaobh 1) mholainn an cruth iomlan MacGille an-còmhnaidh. Tha litreachadh an t-sloinnidh sin 'na bhùrach mòr mòr agus b' fheairrde dhuinn freumh an t-sloinnidh a leantainn.

A thaobh 2) mholainn gun gabh sibh ri tar-litreachadh oifigeil a' chànain ud, fiù ma tha blas na Beurla air, m.e. Sìonais: Pinyin, Ruisis ISO-9 ([1]) etc. 'S ciall dha sinn gum bi diofar againn uaireannan ach fhad 's a chuireas sinn ann ath-threòrachadh m.e. Zhirinovsky > Žirinovksi, bidh sinn cgl.

Bu chòir dhuinn beagan beachdachadh a bharrachd a dhèanamh air ainmean Gaelg is Gaeilge. Chì mi gun teagamh gum biodh ainm Gaeilge John Lennon car gòrach ann, ach aig an aon àm, tha each Éanna Ó Coinnigh nas cofhurtail sa Ghàidhlig fiù na Enda Kennedy, gu h-àraidh a thaobh ceistean mar shèimheachadh etc. Mholainn-sa fhìn treòir mar seo: Gun cleachd sinn ainmean Gaelg is Gaeilge ach gum faod sinn an riaghailt sinn a leigeil seachad ann an grunn aistean (an cois deasbaid) ma tha beachd gu bheil an cruth Beurla nas fhreagarraiche.

Feumaidh sinn beachdachadh barrachd air a' "cheangal/dàimh" ud. Mar eisimpleir, b' urrainn dhut a ràdh gu bheil ceangal/dàimh aig Donald Trump leis gun robh a mhàthair à Steòrnabhagh. Chan eil mise cinnteach mu ainmean mar an ainm aig DT. Dìreach gum bu chòir do riaghailtean againn a bhith nas soilleire na tha againn an-dràsta ;) Akerbeltz 23:18, 12 dhen Ghearrain 2012 (UTC)

Glè mhath, b' fheàrr leam Puisgin ach tha sibh ceart gur dòcha gum biodh cus argamaidean ann mu dheidhinn tar-sgrìobhaidhean sònraichte; chleachdamaid tar-litreachadh oifigeil a' chànain thùsail. (Bhiodh e math nan nochdadh an t-ISO sna riaghailtean.) Agus 's e puing mhath gum bu chòir tùs a bhith san aiste (agus ath-threòrachadh dhise) le ainmean mar Ailig Salmond no Teàrlach Stiùbhart. Air sgàth ainmean Gaelg is Gaeilge, dhèiliginn riutha mar ri ainmean Gàidhlig sna cànanan fhèin (Éanna Ó Coinnigh seach Enda Kennedy no Èanna Ceannadach/MacUalraig). Ach chan aontaich mi le MacGille ⁊c idir far a tha/an robh am pearsa fhèin a' cleachdach cruth eile. Bhiodh sin mar thionndadh de h-uile McX Albannach ri MacX sa Bheurla/Albais. Nuair a tha, m.e., Ruairidh MacIlleathain a' cleachdadh an cruth seo, cha chreid mi gum bu chòir dhuinne an t-ainm airsan atharrachadh air a shon-sa. Gu h-àraidh nuair a tha na daoine nam fileantaich fhèin, coltach ri Somhairle, Ruairidh no Tormod MacGill-Eain/Norman Maclean (seach Tormod MacGilleEathain/Norman MacLean, ged a tha Tormod MacGilleathain fiù 's nas miosa). --Thrissel 18:31, 13 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Ok, tha puing agad a-sin. Ma-tà, b' urrainn dhuinn rud a chur ris a thaobh cleachdadh pearsanta ach mur eil cus a thùsan no mur eil fios air cleachdadh pearsanta, gun cleachd sin cruth cunbhalach againne. B' fhearr leam cur sìos air MacChoinnich agus MacGhille leis gu bheil iad 'nam dubh mhearachdan gràmair is litreachadh.
Mc > Mac o b' fhearr leam sin :)
Chuir mi air gleus na riaghailtean, bidh rudan ri aontachadh fhathast. Akerbeltz 20:24, 13 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Tha an dreach ceart gu leòr dhomsa. Dà phuing, ge-tà:
Tè mheanbh: Nach biodh m.e. Oscar Wilde, George Bernard Shaw no George Best eisimpleir na b' fheàrr na Lennon aig riaghailt 4? ;-)
Tè nas cudromaiche: Dè mu dheidhinn rìghrean nan Albannaich 's na Sasainne? An robh "ceangal sònraichte do shaoghal na Gàidhlig" aig, m.e., Seumas V, Eideard II no Seòras IV? Feumaidh mi aideachadh nach eil freagairt shoilleir agam an-dràsta. --Thrissel 16:46, 14 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Àidh, tha eisimpleirean nas fhearr ann - cha robh mi son cus tìde a chosg air eisimpleirean mus robh nàdar a dh'aonta againn.
Tha rìghrean a' tighinn a-steach fo 3) cuiridh mi nòta ris.
Beàrn eile a tha bualadh oirbh? Akerbeltz 18:07, 14 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Tha an dreach a' coimhead glè mhath dhomh-sa. Dìreach puing no dhà a bha a' bualadh orm: Prionnsa Tearlach, Prionnsa a' Chuimrigh (Charles, Prince of Wales) fo 3) cuideachd? Thathar a' cleachdadh ainm Gàidhlig air an làrach-lìn oifigeil aige co-dhiù. Agus dè nì sin leis na tiotalan? Is dòcha gum biodh ainmean na h-àistean na b' fheàrr gun tiotal (Tearlach, Prionnsa a' Chuimrigh?) agus nam biodh na tiotalan a' nochdadh anns an aiste a-mhàin.
Agus dè mu dheidhinn na cànain Ceilteach eile: An e Macsen Wledig no Magnus Maximus a bhios ann? --Sionnach 20:36, 14 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Ups, dè mu dheidhinn Ailig Salmond? Mar eisimpeir fo 3) cuideachd (Albannaich a bhios a' cleachdadh cruth Gàidhlig)?--Sionnach 20:43, 14 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Feumaidh sin a bhith aig Prionnsa na Cuimrigh co-dhiù. 'S e ceist eile th' ann an ceist nan tiotalan. Tha ma prionnsa aig Charles, PoW air uici na Beurla agus chanainn gum biodh e cgl nan leanamaid an dearbh phàtrain.
Ainmean Cuimris/Breatnais/Còrnais... cha do ràinig sinn cho fada. Chan eil fhios a'm. Chanainn gum bu chòir dhuinn pàtran a thaghadh a tha furasta ri leantainn. Can gun cleachd sinn an dearbh ainm a tha uici na Breatnaise/Cuimrise/Còrnaise a' cleachdadh? Chumadh sin sane sinn.
Saoilidh mi gu bheil Ailig Salmond vs Ailig Mac a' Bhradain co-cheangailte ri poileasaidh nan deagh thùsan i.e. dè th' ann an deagh thùs? Chan eil freagairt mhath ann... chan eil "ùghdarras" ainmean ann ach gu pearsanta, 's beag orm na leth-chruthan. Ma chuireas sinn Gàidhlig air, bu chòir dhuinn Gàidhlig a chur air fhad ma tha cruth Gàidhlig ann. An Fhiann air a h-uilinn mar a tha e an-dràsta. B' fhearr leam Alex Salmond no Ailig Mac a' Bhradain, a dh'aindeoin na chanas a' Phàrlamaid. Tha fhios a'm gu bheil iad a' dèanamh deagh obair ann ach tha eadar-theangachadh nan ainmean car ad-hoc agus a-rèir cò tha 'g obair air an latha. Leis a sin, ged a tha e feumail mar thùs is fiosrachadh, cha bhitheamaid fo èiginn leantainn ris na chanas iad. Akerbeltz 22:17, 14 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
(1) Tha mi ag aontachadh ruibh, 's e ainm (+ tiotal airson disambiguation uaireannan) as fheàrr: "Teàrlach, Prionnsa na Cuimrigh"; "Seumas V (na h-Alba)"; "Ealasaid II (na Rìoghachd Aonaichte)". (2) Chanainn gur e an fhìor cheist a bheil sinn a' faicinn Macsen Wledig/Magnus Maximus mar Chuimreach no mar Ròmanach - ach bidh e fo smachd riaghailt 2, ge be dè am fuasgladh. Ach mu dheidhinn m.e. Carwyn Jones no Rosemary Butler, chanainn gum b' e leantainn Uici na Breatnaise/Cuimrise/Còrnaise rud reusanta. (3) Chan eil trioblaid agam le Alex Salmond amsaa nuair a tha an t-eadar-theangachadh oifigeach neo-làn, ach tha mi an aghaidh gum biodh sinn na h-eadar-theangachaidhean sin "a dhèanamh ullamh". Seadh, tha leasachadh a dhìth air briathrachas na Gàidhlig agus shaoil mi gur e rud math nuair a tha Uicipeid a' cuideachadh le sin - ach cha chreid mi gu bheil dèanamh suas ainmean (no cruthan ainmean) nach eil ann fhathast a dhìth air a' chànan, fiù 's ainmean nan Albannaich. --Thrissel 00:01, 15 dhen Ghearrain 2012 (UTC)

Ok, chuir mi 5) ris a thaobh ainmean Cuimreach etc. 'S e an duilgheadas a th' ann leis an riaghailt ris - a thaobh cruthachadh rudan - gu bheil cuid mhath dhe na "tùsan" (fiù air an uici Bheurla) a' cruthachadh rudan. Ma "chruthaicheas" cuideigin aig a' Phàrlamaid ainm mar Ailig Salmond, tha sin a cheart cho math no cho dona 's nan dèanamaid-ne sin. Leis a sin, b' fhearr leam gun a dhèanamh gu ìre. A Shionnaich, dè do bheachd-sa fhèin? Akerbeltz 01:26, 15 dhen Ghearrain 2012 (UTC)

Urk, rud eile. Ainmean mar Peter/Alexander the Great agus Sitting Bull... chan eil fhios a'm dè nì sinn leotha. B' urrainn dhuinn rud a chur ri riaghailt nan rìghrean, gun gabh sin a-steach rìghrean eile ma tha iad air an eadar-theangachadh sa Bheurla, mar sin Peadar Mòr agus Alasdair Mòr. Tha sin cumanta sna cànain eile san Roinn-Eòrpa, can Peter der Große etc.
Chan fhaca mise Sitzender Bulle ach mar mhìneachadh. Fàsaidh sin car toinnte gu math luath. An e Tarbh-na-Shuidhe no Tarbh na Shuidhe a bhiodh ann agus ciamar fon ghrèin a chanamaid Man Afraid of His Horse? No an gabh sinn a-steach sin fo 2)? Akerbeltz 10:35, 15 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
 • Ailig Mac a' Bhradain ⁊ Nicola Nic a' Bhradain-Chearr: 's e an diofar gu bheil an duilleag aig a' Phàrlamaid oifigeil, faodaidh ceannard na dùthcha a ràdh "Hey guys, ah'm Alex, pit the Ailig oot", agus mar sin tha mi deònach compromise a dhèanamh (le fiaclan an ceann a chèile :-), oir tha amharas orm nach eil fhios aige idir dè a tha air an duilleig sin), ach chan eil an leisgeul seo ann nuair a chruthachas sinne an t-ainm. Ge-tà, tha ùidh mhòr agamsa cuideachd dè am beachd a tha aig Sionnach.
 • Rìghrean: chan fheudar dhan bhuadhair a bhith san thiotal idir - tha Αλέξανδρος ο Μέγας ann an Uici Ghrèigeach agus Пётр I ann an Uici Ruiseanaich fhèin. Tha fhios 'am gu bheil ainmean rìghrean air an eadar-theangachadh gu tric, ach bha e riamh car neònach dhomh nuair am b' e a' mhàthair Alžběta/Elisabeth agus am mac Charles (an tionndaidh e gu Karel/Karl nuair a dh'fhàsas e na rìgh?), ach 's dòcha gum biodh tiotal aiste fo riaghailt 2) agus ath-threòrachadh bhon eadar-theangachadh a b' fheàrr.
 • Ceannardan Innseanaich: chaidh mi gu Young Man Afraid Of His Horses agus leugh mi: "Young-Man-Afraid-Of-His-Horses [Tȟašúŋke Kȟokípȟapi] (1836–1900), also translated as His-Horses-Are-Afraid and They-Fear-Even-His-Horses, was a chief of the Oglala Sioux. Commonly misinterpreted, his name means They fear his horse or His horse is feared meaning that the bearer of the name was so feared in battle that even the sight of his horse would inspire fear." On a tha meurachdan sna h-eadar-theangachaidhean gu Beurla mar thà, nach dèan sinn barrachd call na feum nuair a nì sinn eadar-theangachaidhean bho Bheurla gu Gàidhlig? Chuirinn iad fo 2) mar an ceudna.
 • Agus nithinn riaghailt coltach ri sin (obh obh, cuspair eile) airson ainmean charactaran bho litreachas, filmichean amsaa. Jean (seach Iain) Valjean, Paul (seach Pòl) Bäumer, Terminator (seach Crìochnachair)... ged nach eil fhios 'am dè nithinn-sa le caractaran le ainmean eadar-theangaichte san leabhar tùsail: Guglielmo da Baskerville no William of Baskerville? --Thrissel 17:20, 15 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Bradan vs Salmond - sin as adhbhar gun leanainn an ainm tùsail ach faiceamaid na chanas Sionnach an toiseach.
Tha cànain agus a chleachdadh car mì-riaghailteach mar sin. Tha thu ceart, 's e "Prinz Charles" a chanar sa Ghearmailt agus "Queen Elizabeth" ach aig an aon àm, Alexander der Große, Iwan der Schreckliche. Coltas gu bheil na seann ainmean nas buailtiche air eadar-theangachadh sa Ghearmailtis. Dhiamh mhòr... abair bùrach.
An t-Each... fo 2) ach ciamar, gum fàgamaid e sa Bheurla no san Lakhóta?
Cha chreid mi gum feum sinn riaghailt sònraichte dha luchd nam filmichean, bidh na dearbh riaghailtean freagarrach, chanainn. Cha mholadh fiù an Stòrlann Bàine na Boglaich Duibhe seach Akira Kurosawa ;) Akerbeltz 17:39, 15 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Lakhòta, chanainn, tha i na h-aibidil Ròmanach. An do rinn iad sin do Khurosawa? Duine bochd - sin nas miosa na Movierung Teiceach aig sloinnidhean boireannaich (chì thu m.e. Johanna Sigurdardottirová - Johanna NicSigurdardottir... :-)). --Thrissel 18:33, 15 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
 • Alex Salmond vs Ailig Salmond vs Bradan: Obh, obh, leis an fhirinn innse tha mi eadar dà bheachd. Air an dàrna làimh cha toil leam ainmean "measgaichte" ach air an làimh eile saoilidh mi gum bu choir dhuinn oirdhirpean airson cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh. Mar a sgrìobh Thrissel, chan e tùs sam bith a th‘ ann ach duilleag oifigeil na Parlamaid (agus tha tùsan ceangailte le Gàidhlig no ann an Gàidhlig gann co-dhiù). Bhithinn deònach "compromise" a dhèanamh le Ailig Salmond (is na buill Parlamaid Albannach eile) no bhiodh Alex Salmond ceart gu leòr dhomh cuideachd, ged a tha mi a’ faireachdean gu bheil sin a’ brosnachadh cleachdadh na Beurla. Ach cha chreid gu bhiodh e math ainmean ùr mar Ailig Mac a' Bhradain a chruthachadh, ainmean nach eil na daoine fhèin a’ cleachdadh idir.
 • Sitting Bull agus An t-Each ... … fo 2) sa Bheurla, 's e cànan Innseanach no Siouan language a th' ann an Lakhóta.
 • Ainmean mar Peter/Alexander the Great: deagh phuing a th' ann. Tha e againn fon ainm Alasdair Uaibhreach. Rinn mi beagan sgrùdadh air en:Alexander the Great agus tha e inntinneach gun deach an t-ainm seo eadar-theangachadh anns gu bhith a h-uile uicipeid. (de:Alexander der Große, it:Alessandro Magno, ga:Alastar Mór, cy:Alecsander Fawr, fy:Aleksander de Grutte, af: Alexander die Grote, bs:Aleksandar Veliki amsaa). Seo an aon rud le en: Peter the Great (me:de:Peter I. (Russland);af:Pieter I van Rusland br: Pêr Iañ (Rusia);ga:Peadar Mór).Chan eil fhios agam, carson a tha seo, is dòcha gur e ainmean eadar-nàiseanta a th' annta no gu bheil iad nas fhasa air eadar-theangachadh. Mar sin b' fheàrr leam fhìn Peadar Mòr agus Alasdair Mòr. Bhiodh e math ma bios rudeigin ri riaghailt nan rìghrean, gun gabh sin a-steach rìghrean eile ma tha iad air an eadar-theangachadh gu cumanta. --Sionnach 22:27, 15 dhen Ghearrain 2012 (UTC)

Duilich a chàirdean ach tha ceist eile agam. Dè nì sin le Pàpa Iain Pòl II is Pàpa Beinidict XVI?--Sionnach 22:35, 15 dhen Ghearrain 2012 (UTC)

Na h-Innseannaich "sa Bheurla" - a bheil thu a' ciallachadh "Sitting Bull" no "Thathanka Iyotake"? (B' fheàrr leamsa "Tȟatȟáŋka Íyotake", coltach ri Lech Wałęsa no Traian Băsescu).
Rìghrean - glè bha, 's dòcha gum b' urrainnear na h-ainmean na b' àbhaistiche eadar-theangachadh - canamaid "nuair a tha ainm Gàidhlig cumanta" ann?
Pàpan - deagh phuing; mholainn gun dèilig sinn riutha san aon dòigh a dèilig sinn ri rìghrean. Ainm àbhaisteach Gàidhlig (Iain Pòl II) agus mur eil fear ann, ainm Laideanach (Benedictus XVI). Buinidh sagartan eile (Caitligeach "nas lugha" agus an fheadhainn dhen eaglaisean eile, modaratairean Eaglais na h-Alba san àireamh) fo na riaghailtean a tha againn mu thràth ge-tà nam bheachd. --Thrissel 10:51, 16 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
'S mathaid nach robh mi soilleir a thaobh Salmond - chan e sloinneadh ùr a th' ann am Mac a' Bhradain, tha e cho aosta 's a tha MacGilleMhìcheil. Tha mi ag aontachadh nach bu chòir dhuinn sloinnidhean a chruthachadh.
Ok, cà robh sinn mus dèid mi iomrall? Ok, cuiridh mi na pàpan ris an liosta agus nòta mu rìghrean "mòra". Eadar dà sgeul, tha Pàpa Iain Pòl cearr, 's e Eòin cruth eaglaiseach de "John" ach cuiridh mi ceart sin.
Chuir mi dreach riaghailt ann a thaobh ainmean mar Tȟatȟáŋka Íyotake, dè ur beachd? Akerbeltz 12:05, 16 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Tha e a' coimhead ceart gu leòr dhomhsa (nach ann nas trice Mairead Thatcher na Maighread ge-tà?) - ma dh'aontaicheas Sionnach leis cuideachd, shaoilinn gum biodh e math "duilleag poileasaidh" a dhèanamh aig Uicipeid:Ainmean is sloinnidhean no rudeigin mar sin (agus 's dòcha an earrann seo a ghluasad dha deasbad na duilleige).
Tha fhios agam gur e ainm aosta a tha ann am Mac a' Bhradain, ach bhiodh e ainm ùr airson an fhear sònraichte - dìreach mar a tha ainm aosta ann an Černý, ach bhiodh e ainm ùr airson, canamaid, Marek Schwarz.
Chruthaich mi Uicipeid:Ainmean is sloinnidhean agus Uicipeid:Poileasaidhean na h-Uicipeid agus gluaisidh mi an deasbad seo ann nuair a bhios sinn deiseil leis. Tha Talla a' Bhaile math airson deasbad a chumail ach bidh e nas sgiobalta, mar a mhol thu, an treòrachadh a chumail air duilleagan fa leth.
Bha mi dìreach son dèanamh cinnteach gu bheil sinn air an dearbh bhunait a thaobh Salmond/Mac a' Bhradain :) Ach aig an aon àm, tha Ailig Salmond a cheart cho ùr 's a bhitheadh Ailig Mac a' Bhradain. A' leigeil seachad am bradan bochd mionaid, bidh an dearbh dheasbad againn nuair a thig e gu prìomh mhinistear ùr uaireigin, can gum bi fear Josh Brown againn latha. Bidh Josh/Iòsua/Deois MacGilleDhuinn/Brùn/Brùnach etc aig diofar dhaoine air agus bidh iad uile "ùr". Dè chanamaid ann an suidheachadh mar sin?
Mairead/Maighread - tha fhios ach 's e Mairead droch litreachadh na 21mh linn dhomhsa, tha e cur /marʲəd/ 'nad shùil seach /mairʲəd/ mar a chanas daoine. Ach bidh ath-threòrachadh ann on dà dhiubh. Akerbeltz 16:13, 16 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Gu ruige seo tha sin a' coimhead glè mhath, ach chan eil mi cinnteach fhathast dè an dearbh bhunait a th' againn a thaobh Salmond. Tha mi a' tuigsinn gur e sloinneadh aosta a th' ann am Mac a' Bhradain, ach 's ann dìreach nach eil e ga chleachdadh. A bheil e a-nise fo 2 mar Alex Salmond no fo 1 b mar Ailig Salmond (roghainn phearsanta)? No am fàgamaid sin airson greis?
Tȟatȟáŋka Íyotake: ceart gu leòr.
Isabella na Spàinne: nach e Iseabail a th' ann?
Pàpan: glè mhath; is toil leam am moladh aig Thrissel gun cleachd sinn ainm Laideanach (Benedictus XVI) mura bheil ainm Gàidhlig freagarrach ann.
Tha moladh eile agam: Chunnaic mi gun do chruthaich thu Uicipeid:Ainmean is sloinnidhean. Ach saoil nach biodh e na b' fheàrr an duilleag seo a chuir fo thiotal mar Uicipeid:Ainmean nan aistean no rudeigin mar seo? Is cinnteach gum bi deasbadan eile ann mu thiotalan nan aistean uair no uaireigin agus bidh a h-uile riaghailt còmhla. (me: en:Wikipedia:Article titles; de:Wikipedia:Namenskonventionen). --Sionnach 22:57, 16 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Ok, tha na duilgheadas a' dol an lughad. Salmond vs Mac a' Bhradain, 's e ceist prìomhachais a th' ann, saoilidh mi. A bheil prìomhachas aig an riaghailt a chanas nach e Gàidheal a th' ann, gur e dreuchd sònraichte a th' aige ann an saoghal na Gàidhlig no gu bheil tùs (A' Phàrlamaid le Ailig) nas cudromaiche na an dà rud eile. 'S e an duilgheadas, ma dh'fhàgas sinn Ailig Salmond ann, bidh precedence againn airson ainmean measgaichte. Air an làimh eile, chan eil cus dhaoine gnìomhach an-seo 's chan eil uiread a wikilawyering a' dol againne.
Chuir mi an rud mun chruth Laideann ris.
Chan eil fiù a' Bheurla a' cur Beurla air Isabella of Spain, no a' Ghearmailtis.
Ainm na duilleige: well, chan eil uiread a dhuilleagan againn... bidh e nas sgiobalta, chanainn, an cumail air falbh o dheasbadan mar Xenon no Senon. Akerbeltz 23:18, 16 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Salmonson: bhiodh Josh Brown aig Josh Brown, tha fhios, oir 's e an t-aim aige agus faodaidh na Iòsuan is MhicGilleDhuinn is Brùnaich uile ath-threòrachadh ann, nam biodh daoine gan cleachdadh. Ainmean measgaichte - bhiodh feadhainn ann co-dhiù, oir nach eil cruth Gàidhlig aig a h-uile sloinneadh - nach biodh e car neònach nam biodh Ailig Mac a' Bhradain ach Edward Dwelly againn?
Maighread - ups, tha thu ceart, dhìochuimnich mi ri feuchainn a fuaimneachadh. Isabella - cha do mhothaich mi dha sin roimhe ach tha e coltach gu e Isabel a th' oirre san Spàinnis.
Ainm na duilleige - dè mu dheidhinn Uicipeid:Ainmean nan aistean mar "umbrella" airson Uicipeid:Ainmean is sloinnidhean agus (nuair a bhios iad ann) duillleagan airson Xenon/Senon, Na Beatles/The Beatles amsaa? Shaoilinn gur ann nas fhaisge air en:Wikipedia:Naming conventions (people) a tha an gnothach làthaireach againn. --Thrissel 16:18, 18 dhen Ghearrain 2012 (UTC)

Dè ur beachd air seo? An cuir sinn rud ann gun gabh sinn ri ainmean measgaichte mar Ailig Salmond leis gu bheil iad gu math stèidhichte (tha Ailig ainmeil gu leòr agus eadar am BBC agus làrach na Pàrlamaid, thathar eòlach gu leòr air a' chruth Ghàidhlig) ach gun seachnaich sinn ainmean measgaichte san fharsaingeachd? Chanainn gu bheil Uicipeid:Poileasaidhean na h-Uicipeid freagarrach gu leòr airson doras mòr do chuspairean poileasaidh gun fheum air ìre fodha mar Uicipeid:Ainmean nan aistean (chan eil ach glè bheag de phoileasaidhean againn) ach cha chuirinn 'na aghaidh. Akerbeltz 16:45, 18 dhen Ghearrain 2012 (UTC)

Cha bhithinn an aghaidh sin, dhèiligeadh sin ri Salmond ⁊ Dwelly ach cha bhi sin a' brosnachadh ainmean mar Pòl Rooney, Ailig Dingwall (hmm, Ailig Inbhir Pheofharain... perish the thought ;-)) no Seumas Scanlon ([2]).
Uicipeid:Poileasaidhean na h-Uicipeid - tha sin ceart gu leòr dhomsa, cha chreid mi gum bi cho mòran againn riamh na tha ann an en-wiki mar tha. --Thrissel 17:28, 18 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Ok, saoilidh mi gum bi seo cgl mar chiad cheum. An gluais mi e dhan duilleag eile - fàgaidh mi ceangal on duilleag seo ann mar chlàr eachdraidheil. Akerbeltz 18:18, 18 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Ainmean measgaichte fìor stèidhichte: 's e fuasgladh glè mhath a th' ann. Tha mi a' dol le dreach nan Riaghailtean mar a tha e a-nis, chì sinn san t-àm ri teachd, far a nochd trioblaidean eile.
Isabella-Isabel: LOL, bha sin a' coimhead mar ainm measgaichte cuideachd.
Uicipeid:Ainmean nan aistean: Bidh e cgl feitheamh gus am bi barrachd cuspairean ann.
Dìreach beachd eile: Dè mu dheidhinn eadar-theangachadh nan riaghailtean ann am Beurla a chur air duilleag deasbaireachd de Uicipeid:Ainmean is sloinnidhean? Ged nach toil leam e ma bhios cus Beurla an seo, chunnaic mi cuid daoine le gd 1 no 2 ag obair anns an Uici seo bho àm gu àm, agus biodh e na b' fhasa dhaibh nan riaghailtean a thuigsinn is a leantainn. --Sionnach 20:02, 18 dhen Ghearrain 2012 (UTC)
Chuir mi ceart sin le Isabella - ùps.
Leis gu bheil torr ✔ agus ✗ ann, saoilidh mi gum faigh fiù cuideigin le breac-Ghàidhlig beachd air agus mur eil Gàidhlig idir aca, hm... chì sinn? Akerbeltz 20:24, 18 dhen Ghearrain 2012 (UTC)