Gnàthachas litreachaidh na Gàidhlig

O Uicipeid

'S e Gnàthachas Litreachaidh na Gàidhlig no ann am Beurla Gaelic Orthographic Convention (abbr GOC) oidhrip ri cuir còrdaidhean ann an Gàidhlig sgrìobhte. Bha a' chiad phàipear air foillseachadh ann an 1981 agus tha e ann an triùir clò-bhualadh. Tha na ghnàthachas a' cleachdadh air feadh na siostam foghlaim ann an Alba, bhon bun-sgoil gu oilthigh agus tha e air cleachdadh aig am pàrlamaid, an riaghltas agus a' BhBC.

Cùl[deasaich | deasaich an tùs]

Ann an 1976 bha luchd-sgrùdaidh Scottish Certificate of Examination Board (SCEEB) mothachail air mì-chòrdaidhean ann an Gàidhlig sgrìobhte agus bhathar a’ faireachdainn gum bu chòir stiùireadh a dheasachadh airson a bhith cinnteach gun gabhadh tidsearan agus sgoilearan ri gnàthachas litreachaidh iomchaidh. Cuideachd, bha e cudromach gun cleachdadh luchd-sgrùdaidh, luchd-deasachaidh agus luchd-comharrachaidh na molaidhean ann a bhith a’ dèiligeadh ri pàipearan agus ri sgriobtan dheuchainnean.

GOC 1981[deasaich | deasaich an tùs]

Ann an 1981 dh'fhoillsich iad an Gaelic Orthographic Conventions (GOC). Tha am pàipear seo air a bhith na bhunait luachmhor ann an iomadh raon de leasachadh na Gàidhlig bhon uair sin, agus cleachdadh na Gàidhlig a’ leudachadh gu caochladh raointean de bheatha phoblach na h-Alba.

Is iad na daoine a sgrìobh an aithisg

GOC 2005[deasaich | deasaich an tùs]

A-nise tha Ùghdarras Teisteanasan na h-Alba (SQA), a ghabh àite SCEEB, air co-dhùnadh gum bu chòir leasachadh agus nuadh-dheasachadh a dhèanamh air a’ phàipear, air sgàth mar a tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a’ leudachadh agus air sgàth meudachaidh air cànan ann an rianachd phoblach le stiùireadh bho SQA, ach a’ cumail ri na prionnsapail agus ri na molaidhean a bha ann bho thùs.

GOC 2009[deasaich | deasaich an tùs]

Aithrisean[deasaich | deasaich an tùs]

Riaghailt an Litreachaidh[deasaich | deasaich an tùs]

Gnè Chonnragan[deasaich | deasaich an tùs]

Buidhnean Chonnragan[deasaich | deasaich an tùs]

Riochdachadh Fhuaimreagan[deasaich | deasaich an tùs]

Cuideam Fhacal[deasaich | deasaich an tùs]

Asgairean agus Beàrnan[deasaich | deasaich an tùs]

Freagarrachd Fhuaimean agus Facail-Iasaid[deasaich | deasaich an tùs]

Gnìomhairean[deasaich | deasaich an tùs]

Ràdhan Roimhearach[deasaich | deasaich an tùs]

Tàthanadh[deasaich | deasaich an tùs]

Cùisean Litreachaidh Eile[deasaich | deasaich an tùs]

Àireamhan[deasaich | deasaich an tùs]

Mìosan na Bliadhna[deasaich | deasaich an tùs]

Cinn-latha[deasaich | deasaich an tùs]

Làithean[deasaich | deasaich an tùs]

Sloinnidhean[deasaich | deasaich an tùs]

Ainmean Aitean[deasaich | deasaich an tùs]

Tiotalan Pearsanta[deasaich | deasaich an tùs]

Geàrr-ainmean[deasaich | deasaich an tùs]

Giorrachaidhean[deasaich | deasaich an tùs]

Faic cuideachd[deasaich | deasaich an tùs]

Faclair na Parlamaid http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/freefun/didyouknow/placenames/gaelicprinciples.html https://web.archive.org/web/20110807035647/http://www.arts.ed.ac.uk/celtic/poileasaidh/FACLAIRREP.htm

Ceanglaichean A-Mach[deasaich | deasaich an tùs]

http://www.sqa.org.uk/sqa/38390.html