Deasbaireachd:Prìomh-Dhuilleag

Page contents not supported in other languages.
O Uicipeid
Tha an duilleag seo airson deasbad no còmhradh mun phrìomh-dhuilleag no an Uicipeid gu lèir.

 • Tasglann 1 An còmhradh bho thoiseach na h-Uicipeid gu ruige 15/5/06.
 • Tasglann 2 An còmhradh eadar 15/5/06 agus 31/12/2009.

Wikipedia

Dè na beachdan a th' agaibh air dreach Gàidhlig a lorg air Wikipedia? Tha iomadh pròiseact ann a tha a' cleachdadh fuaimneachadh is sgrìobhadh a tha freagarrach dhan chànan aca fhèin. 'Nam measg tha:

 • Ƿikipǣdia (Seann-Sasannais)
 • Uiquipedia (Asturianu)
 • Vikipetã (Guaraní)
 • Wikiibíídiiyají (Navajo)
 • Viqùipédie (Nòrmanais)
 • 維基百科 (Cantonais)

Tha iomadh rud ann a tha neo-ghàidhealach a thaobh Wikipedia. Dè ur beachd? Akerbeltz 21:41, 11 dhen t-Samhain 2010 (UTC)[reply]

Hm, bha deasbad ann an uiridh a tha ri fhaicinn fon tiotal "The name of this site..." air an duilleig seo. Agus chan eil mi a' smaoineachadh gu bheil ainmean mar "An Bhicipèid" no "Bhicipèidia" (molaidhean a bha ann roimhe sin) freagarrach sa Ghàidhlig. @Akerbeltz, a bheil mòladh nas fheàrr agad?--Sionnach 21:28, 14 dhen t-Samhain 2010 (UTC)[reply]
Tha mise coimhead air a' chùis on cheàrn fhòn-eòlach agus tha an dà dhiubh a' briseadh cus riaghailtean dhomhsa (m.e. chan eil bh- math aig toiseach freumha, -pèid chan eil fuaimreag fhada ann an lide gun bheum; -ia chan eil sin ceadaichte ann an lide gun bheum...). B' fhearr leamsa coimhead air an dòigh sa làimhsich Gàidhlig le w 'na eachdraidh. Chì sinn backformationn ann glè glè thric le v a' dol gu b mar is trice (votum > bòid, vervain > bearbhain, vág > bàgh etc) ach cuideachg u (vík > Ùig) agus w a' dol gu b no f (cf warants > barantas, wall > balla, wuddacocc > budagoc etc). Mholainn-sa fhìn rudeigin mar sin mar sin dheth:
 • Uigipeid (no Uigibeid; chan eil diofar mòr eadar an dà oir cha bhi preaspiration ann an lidean gun bheum)
 • Bigipeid (no Bigibeid)
Bhitheadh na leanas ceart gu leòr cuideachd:
 • Uicipeid (nam b' fhearr leinn a ràdh le ro-analachadh)
 • Bicipeid
Bhiodh na molaidhean seo a-rèir phonology na Gàidhlig agus tha e cudromach, chanainn-sa, ma tha sinn ag iarraidh fàs a thoirt air a' phròiseact seo, nach dèan sin cron air a' chànan 's sinne a' gluasad a-steach do mheadhanan ùra an lìn. Akerbeltz 17:09, 16 dhen Dùbhlachd 2010 (UTC)[reply]
Mòran taing, tha sin glè inntinneach. Is math gu bheil cuideigin ann a tha fiosrachail is mothachail mu phonology na Gàidhlig. Tha mi a' dol leat, nach bhiodh e math idir facal ùr a chruthachadh a tha a' briseadh a h-uile riaghailt.
Ach air an làimh eile molainn-sa gum feum ainm ùr a bhith soirbh a thuigsinn do dhaoine aig nach eil mòran fiosrachaidh mu eachdraidh is atharrachadh a' chànain. Ma tha mi a’ coimhead air Uigipeid no Uigibeid; Bigipeid no Bigibeid cha mhòr gun do dh'aithnich mi iad mar fhacal eile airson Wikipedia, ach is dòcha nach eil mo chuid Gàidhlig math gu leòr :-).
Mar sin fheàrr leam Uicipeid (mar a tha e ann an Uill, Uilleam, .. is dòcha gu bheil daoine eile cleachdte ri W -> Ui cuideachd).
No a bheil rudeigin mar "Bhicipeid" gu tur ceàrr? Sgrìobh thu nach eil bh math aig toiseach an fhacail. Ach de mu dheidhinn faclan mar: bha, bho, no Vatersay->Bhatarsaigh, Victoria->Bhioctoria, Venus-> Bhèineas? --Sionnach 20:59, 18 dhen Dùbhlachd 2010 (UTC)[reply]
Seadh, ma tha sinn ag iarraidh cothromachadh eadar na dh'aithnicheas daoine agus na tha ceadaichte sa Ghàidhlig, 's e Uicipeid an roghainn as fhearr, gheibheadh tu /uçgʲɪpedʲ/ 's bhiodh sin cgl.
Feumaidh sinn ainmean-àite 's ainmearan eile a chumail o chèile. Gheibh thu ainmean-àite san tuiseal ghinideach mar is trice - ann an cainnt thradaiseanta nan daoine co-dhiù. Mus nochd rudan nua-aimsireil mar shoidhnichean rathaid, cha chanadh tu rudan mar "seo Bhatarsaigh" ro thric. Bhiodh fios aig a h-uile duine dè th' ann. Ach bhiodh rudan mar "tha mi dol a Bhatarsaigh; muinntir Bhatarsaigh, o Bhatarsaigh gu Steòrnabhagh..." a bu chumanta, far am faigheadh sèimheachadh co-dhiù. Sin as adhbhar gu bheil Bhatarsaigh agus Bhaltos ok sa chànan.
Chan eil ann am Bhictoria (agus Bhideo etc) ach faclan a chaidh an ath-sgrìobhadh gu dona. Ma dh'èisteas tu ri daoine, tha iad 'gan ràdh mar a bhitear sa Bheurla (Victoria, Video) agus chan ann */viçgdɔrʲa/ no */vidʲɔ/. 'S e dìreach dhaoine a sgrìobh sin a bha ag iarraidh dreach Gàidhlig as aonais facail Ghàidhlig. Tha faclan mar Bhèineas a cheart cho dona.
Tha fhios nach urrainn dhuinn cur às do gach aon dhiubh ach b' fheairrde dhuinn gun teagamh gun a bhith cur riutha. Sin mo bheachd-sa co-dhiù. Akerbeltz 14:55, 19 dhen Dùbhlachd 2010 (UTC)[reply]
Eadar dà sgeul, mholainn-sa fiù An Uicipeid a bhiodh fada na bu nàdarra sa Ghàidhlig, gu h-àraid leis an uiread de Wikis a th' ann an-diugh. Feumaidh sinn smaoineachadh air adhart; ma chleachdas sinn An Uicipeid, b' urrainn dhut a ràdh "tha uicipeid agam fhìn air lusan is measan ann an Alba...", bheil fhios. Akerbeltz 14:57, 19 dhen Dùbhlachd 2010 (UTC)[reply]

Litreachadh

Ma tha sibh a' cleachdadh Firefox, tha dearbhair-litreachaidh addon ann a-nis a tha ag obair glè mhath sna h-uinneagan deasachaidh aig Wikipedia! Gheibh sibh e an-seo [1] Akerbeltz 20:02, 2 dhen Dùbhlachd 2010 (UTC)[reply]

Mìorbhaileach! Dh'fheuch mi e agus tha e ag obrachadh dìreach sgoinneil. Mòran taing! --Sionnach 22:47, 2 dhen Dùbhlachd 2010 (UTC)[reply]
'S e do bheatha! Innis dhomh ma tha càil ann a tha 'gad chur drol, ok? Akerbeltz 19:07, 3 dhen Dùbhlachd 2010 (UTC)[reply]


The Tha mi form and native speakers

Hello there, Ive been informed by a Lewish man that its wrong to use the "tha mi" form or say "mas e ur thoil e" as these are "English influenced book Gaelic" and then another Lewis speaker has counter claimed this. please enlighten me as to whether native speakers use this form or view it with disdain, as I have conflicting feedback at present and its irksome to say the least.:-) Seamusalba 00:01, 19 dhen Fhaoilleach 2011 (UTC)[reply]

Yes and no. I think what he means is that the construction of tha + a verbal noun is overused by learners i.e. if you use tha mi a' saoilsinn as opposed to saoilidh mi and so on. In terms of mas e do thoil e he's right, that's an English calque that hardly any native speaker would ever use except to pull someone's leg. Politeness works differently in Gaelic, for example by using sibh, by framing indirect questions etc.
I don't mind answering questions like that but could I suggest though that you ask questions like that on a place like Fòram na Gàidhlig instead? It's a bit more appropriate. Akerbeltz 00:08, 19 dhen Fhaoilleach 2011 (UTC)[reply]

Thanks Ackerbeltz. it will come in handy next time I start an article here. Ill check them out ;-) Seamusalba 00:25, 19 dhen Fhaoilleach 2011 (UTC)[reply]

Gaelic speakers contradict each other all the time.

"In terms of mas e do thoil e he's right, that's an English calque" - Surely it's a calque from French? S'il vous plait. -MacRusgail (talk) 17:51, 22 dhen Chèitean 2014 (UTC)[reply]

Under Construction 7c

Tha deagh fheum againne air teamplaidean a tha co-ionnan ri "under construction" (na thogail?), "in use", "wikify", "orphan" (dill/dilleachdan) 7c mar a tha air an Uicipeid na Beurla.-MacRusgail (talk) 17:46, 22 dhen Chèitean 2014 (UTC)[reply]

Tha feum air mìle teamplaid, chan e dìreach teamplaid dìlleachdain :/ ach chan eil mi comasach air an dèanamh idir gu mì-fhortanach. B' fhearr leam gun robh dòigh ann an tarraing a-steach on Uicipeid Bheurla. Akerbeltz (talk) 11:09, 23 dhen Chèitean 2014 (UTC)[reply]
"in use" : tha fear ann, cleachd {{obair}}
"under construction": dìreach cleachdaibh an "namespace" agaibh, agus gluaisibh e don phrìomh-roinn ma bhios an aiste deiseil.
"orphan": gheibh sibh iad air Sònraichte:DeadendPages
"wikify": Tha {{Cleanup}} againn. Ach tha mi caran amharasach mu dheidhinn. Ma sibh sibh duilleag a tha dhith air sgioblachadh, dèanaibh e, cho fad 's nach eil duine eile ag obair oirre aig an dearbh àm.
Tha beagan fiosrachadh agam gus teamplaidean a chruthachadh, ach san fharsaingeachd saoilidh nach eil sinn feumach air torr teamplaidean a bhios a dìreach a' sgeadachadh na h-aistean gun daoine a bhios deònach an obair seo a dhèanamh. Gu ruige seo, cha do thachair dad sam bith anns na h-aistean le "sgioblachadh" annta, teamplaid ann no às. --Sionnach (talk) 12:40, 23 dhen Chèitean 2014 (UTC)[reply]

"Tha feum air mìle teamplaid" Tha mi ag aontachadh. Ach tha na fir seo nas cudromaiche. Saoileam gu bheil iad bunaiteach.

"B' fhearr leam gun robh dòigh ann an tarraing a-steach on Uicipeid Bheurla." Mise cuideachd!

De mu dheidhinn na h-ainmean? ->

 • Under Construction - "obair"? "togalach", "togail" ("tog" mar shortcut)
 • In use: "obair", "trang"
 • Orphan: "dilleachdan" ("dill" mar shortcut.)
 • Wikify: "ceangail"?
 • Advert(isement): "sanas", "sanasachd"
 • Style: "stoidhle", "doigh-sgriobhaidh" ("DS" mar shortcut").
 • Translation required: "ET" (!)

"dìreach cleachdaibh an "namespace" agaibh, agus gluaisibh e don phrìomh-roinn ma bhios an aiste deiseil." Chan eil sin freagarrach dhomhsa son h-uile rud.

Leis an fhirinn innse, chan eil mi math air teamplaidean a dheanamh/a ghiulain thairis! -MacRusgail (talk) 13:37, 23 dhen Chèitean 2014 (UTC)[reply]

Seo mo dhà sgillinn:

 • Under Construction - Sa bheairt
 • In use: ga chleachdadh
 • Orphan: "dilleachdan" seadh ach le stràc: dìlleachdan
 • Wikify: hm leig leam smaoineachadh
 • Advert(isement): "sanasachd" seadh
 • Style: "stoidhle" seo nas fhearr
 • Translation required: "ET" (!) LOL glan

Akerbeltz (talk) 17:17, 23 dhen Chèitean 2014 (UTC)[reply]

Sgoinneil! Tha feum aca air abbreviations/shortcuts cuideachd. e.g. "SaB", "GC", "dill", "san"/"sanas" msa. "Tapa" "let". -MacRusgail (talk) 15:27, 1 dhen Ògmhios 2014 (UTC)[reply]

Teamplaidean eile

Ceist teicneagach. Chan eil cuid de na teamplaidean ag obair. Chan eil na sgilean seo agam!Chan eil "collapsible option" ri fhaighinn idir. -MacRusgail (talk) 15:27, 1 dhen Ògmhios 2014 (UTC)[reply]

Cleachd Teamplaid:NavHead mar a rinn thu leis na teamplaidean eile a rinn thu. Chì thu na h-atharrachaidhean a rinn mi an seo. Bidh na teamplaidean a' dùnadh leotha fhèin, ma bhios barrachd na aon dhiubh air an duilleig. Tha mi duilich ach chan eil na teamplaidean bho Uici Beurla ag obair an seo idir, tha iad uile ceangailte ri cèile ann am bùrach mòr. --Sionnach (talk) 20:30, 1 dhen Ògmhios 2014 (UTC)[reply]
Fada nas fhearr! Mile taing dhuibh! -MacRusgail (talk) 15:20, 2 dhen Ògmhios 2014 (UTC)[reply]

Ainmean-àite na h-Alba (AAA)

Nam bheachdsa tha duilgheasdan mora aig an larach-lin seo. Nach do leugh na daoine seo cail? Mapaichean mar "Alba" le Pedersen? Leabhraichean mar "Atlas airson Cloinne" neo "The Celtic Placenames of Scotland"? An Stor-Data? Mac an Tailleir?

 • Bathgate no separate form -> Both Cheit
 • Bearsden no separate form -> aka "Kilpatrick" Cille Phadraig*
 • Biggar no separate form -> Biogar neo Bigear
 • Carlisle no separate form -> Cathair Luail
 • Cowdenbeath no separate form -> Cùl Dùn Beithe*
 • Duns no separate form -> Na Duintean*
 • Eyemouth no separate form -> Inbhir Eighe
 • Fair Isle no separate form -> Fara, Eilean nan Caoraich 7c
 • Foula no separate form -> Fula, Fulaigh 7c
 • Galashiels no separate form -> An Geal Ath
 • Gatehouse of Fleet no separate form -> Taigh an Rathaid
 • Grangemouth no separate form -> Inbhir Greinnse 7c
 • Gretna (Green) No separate form -> (?Lian) Greatna
 • Haddington no separate form -> Baile Adainn
 • Hamilton no separate form -> Hamaltan
 • Hawick no separate form -> Hamhaig
 • Hoy no separate form -> Hoigh
 • Jedburgh no separate form -> Deadard 7c
 • Jemimaville no separate form
 • Kelso no separate form -> Cealsaigh
 • Langholm no separate form -> Langa(i)m
 • Lerwick no separate form -> Liurabhaig, Learaig 7c
 • Maybole no separate form -> Am Magh Baoghail
 • Moffatt no separate form -> Am Magh Fada
 • Peebles no separate form -> Na Puballan
 • Penicuik no separate form -> Peighinn na Cuthaige
 • Saltcoats no separate form -> Baile an t-Salainn
 • Stepps no separate form -> Na Staran
 • Stonehaven no separate form -> Cala na Creige, Sron na h-Aibhne 7c
 • Stromness no separate form -> Sroimnis
 • Whithorn no separate form -> Taigh Mhartainn 7c

-MacRusgail (an deasbaireachd) 16:38, 29 dhen Dàmhair 2014 (UTC)[reply]

Tha mi a' gluasad a' chòmhraidh seo gu Doras na Coimhearsnachd. Thisissusanbell (an deasbaireachd) 14:52, 4 dhen t-Samhain 2014 (UTC)[reply]

Artagail cudromach

Rinn mi toiseach air "Am Muir Meadhan-thìreach" - ach 's toigh leam beachdan agus leasachaidhean eile a chuir air. Taing! -MacRusgail (an deasbaireachd) 19:42, 5 dhen Fhaoilleach 2015 (UTC)[reply]

Bu toil leam do chuideachadh leis an airtaigil seo, ach chan eil mòran eòlais agam air a' Mhuir Mheadhan-thìreach agus dh'fheumainn rannsachadh an toiseach. A bheil e ceadaichte fiosrachadh ann an Uicipeid na Beurla eadar-theangachadh gu Gàidhlig? A' chiad rud a mhothaich mi, 's e gur e Am Muir a th' agaibh air A' Mhuir Mheadhan-thìreach. Tha seo a-rèir dualchainnt. Ann am faclair Teach Yourself Gaelic, 's e A' Mhuir Mheadhan-thìreach a th' ann, ach sin air sgàth 's gur ann à Uibhist a tha an t-ùghdar Boyd Robastan, agus gu bheil Muir boireann ann an Gàidhlig Uibhist. Ann an Gàidhlig Leòdhais 's badan den Eilean Sgitheanach, tha fhios agam gu bheil Muir fireann san tuiseal ainmearach ach boireann san tuiseal ghinideach. Co-dhiù, ma tha thu ag iarraidh cuideachadh le faclan no abairtean Gàidhlig a tha a dhìth ort, leig fios, bidh mi toilichte cuideachadh. --Glan-adair2015 (an deasbaireachd) 11:42, 14 dhen Fhaoilleach 2015 (UTC)[reply]

Earrann ùr: San latha an-diugh

Chruthaich mi earrann ùr "San latha an-diugh" airson na Prìomh-dhuilleige. Ma bhios a h-uile rud stèidhichte, bidh an earrann seo ag atharrachadh gu fèin-obrachail agus mar sin gheibhear rudeigin eadar-dhealaichte gach latha. Tha mi an dòchas gum bi sin ceart gu leòr dhuibh. --Sionnach (an deasbaireachd) 15:10, 30 dhen Dùbhlachd 2015 (UTC)[reply]

Tha e math fhéin! --Caoimhin (an deasbaireachd) 10:00, 20 dhen Fhaoilleach 2016 (UTC)[reply]

Gaelic is missing

Gaelic is missing from this page: https://meta.wikimedia.org/wiki/There_is_also_a_Wikipedia_in_your_language
Cheers, Varlaam (an deasbaireachd) 03:49, 19 dhen Fhaoilleach 2016 (UTC)[reply]

Tha e ann a-nise. Tapadh leat! (Thanks) --Caoimhin (an deasbaireachd) 10:00, 20 dhen Fhaoilleach 2016 (UTC)[reply]
Thank you for doing Manx as well. That is awesome! Varlaam (an deasbaireachd) 15:28, 20 dhen Fhaoilleach 2016 (UTC)[reply]

Cùisean an latha

The third link in the sidebar, Cùisean an latha, links to a dead page it seems. Maybe good to either remove the link, or set up a redirect? Effeietsanders (an deasbaireachd) 12:12, 30 dhen Fhaoilleach 2017 (UTC)[reply]

Hi Effeietsanders, thanks for noticing, I hope it's working now.--Sionnach (an deasbaireachd) 18:07, 30 dhen Fhaoilleach 2017 (UTC)[reply]

Celtic and Indigenous Languages Conference

Dear colleagues, The first ‘Celtic Knot’ – Wikipedia Language Conference will take place 5 & 6 July 2017 at the University of Edinburgh in collaboration with Wikimedia UK. Please save the date. The event will focus on Celtic Languages and Indigenous Languages, showcasing innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities. The call for ideas closes on 10th March 2017. Our vision is for diverse participants working in Celtic and Indigenous languages ranging from Wikimedians, educators, researchers, information professionals, media professionals, linguists, translators, learning technologists and more coming together to share good practice and find fruitful new collaborations to support language communities as a result of the event. To find out more about the conference themes and the format of sessions please visit the Celtic Knot page. Email your session proposal to ewan.mcandrew@ed.ac.uk indicating the session type by no later than Friday 10th March. Please feel free to forward this event to interested colleagues in your network. If you would like to more then please contact me direct at ewan.mcandrew@ed.ac.uk Very best regards, Stinglehammer (an deasbaireachd) 23:34, 23 dhen Ghearran 2017 (UTC)[reply]

Chuireadh an teachdaireachd seo air Doras na coimhearsnachd --Susan.nls (an deasbaireachd) 11:31, 24 dhen Ghearran 2017 (UTC)[reply]

Dè a' Ghàidhlig a tha air "Serbo-Croatian"?

Tha 437,880 aiste ann an Uicidh "Serbo-Croatian" (srpskohrvatski / српскохрватски) ISO code sh. Catrìona (an deasbaireachd) 19:53, 21 dhen Mhàrt 2017 (UTC)[reply]

Dreach ùr na Prìomh-dhuilleig

Tha mi air dreach ùr den Phrìomh-dhuilleag a chruthachadh. Tha e san raon-cluiche agam an-dràsta. Dh'fheuch mi ga dhèanamh nas sìmplidh gus am bi fios nas fhasa gu sònraichte do dhaoine ùra fiosrachadh feumail a lorg. Fàgaidh mi san raon-cluiche e 'son seachdain gus am bi cothrom againn beachdachadh air. (Gu dearbha dh'fhaodamaid barrachd leasachaidh fhathast a dhèanamh san àm ri teachd). Chuirinn fàilte air ur beachdan. --Susan.nls (an deasbaireachd) 16:12, 10 dhen Lùnastal 2017 (UTC)[reply]

Sisterprojects template

Hi all (and i'm sorry for English)! Please extract "Sisterprojects table" into separate template (if this is non controverse with your local policies) for interwiki linking with d:Q5612101. Thanks before! --Kaganer (an deasbaireachd) 11:41, 7 dhen Mhàrt 2018 (UTC)[reply]

In English, too: Does any body know, why the user is not editing any more? --Nicola (an deasbaireachd) 12:25, 27 dhen Iuchar 2018 (UTC)[reply]