Deasbaireachd:Prìomh-Dhuilleag/Tasglann 2

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search
Archive 'S e tasglann a tha seo de sheann chòmhradh agus deasbadan. Cha bu chòir dhut a dheasachadh.

Còmhradh

Tha trioblaidean agam a thaobh a bhith a` dèanamh ceanglaichean ri diofair cuspairean. Bidh fios agaibh gum bi ainmearan Gàidhlig ag atharrachadh a-rèir an cruth a th`aca anns an seantans. Mar èisimpleir “Baile Dhùn Dèagh” seach dìreach “Dùn Dèagh”. Mar sin dheth, nuair a nithear ceangail ri, m.e Dhùn Dèagh, cha tèid e gu Dùn Dèagh! Ciamar a rèiticheas an trioblaid sin?

Seall air an duilleag cleachdair agad. Seo e. --Sionnach 18:29, 30 July 2007 (UTC)

Caineadh

where can i learn this language?


A` dèanamh ceanglaichean


Tha trioblaidean agam a thaobh a bhith a` dèanamh ceanglaichean ri diofair cuspairean. Bidh fios agaibh gum bi ainmearan Gàidhlig ag atharrachadh a-rèir an cruth a th`aca anns an seantans. Mar èisimpleir “Baile Dhùn Dèagh” seach dìreach “Dùn Dèagh”. Mar sin dheth, nuair a nithear ceangail ri, m.e Dhùn Dèagh, cha tèid e gu Dùn Dèagh! Ciamar a rèiticheas an trioblaid sin?

Carson a tha cuid ri cleachdadh na Beurla a chaineadh gné na Gaidhlig aig duine eile? Bha mi a'smaointinn gu robh an latha seachad 's am biodh Leodhasaich a' magadh Gaidhlig Sgitheanach, Sgitheanaich a' magadh Gaidhlig nan Ròsach, Ròsaich a' magadh Gaidhlig Inbhir Nis, agus na Inbhir Niseaich a'magadh uile a bha "backward" gu leor a bhi cleachdadh na Gaidhlig idir. --Innleadair 22:08, 21 December 2006 (UTC)

Disambiguation

Tha mi ag obair air teamplaid "disambiguation", an seo -> "disambig". Ciamar a chanas mi "disambiguation", agus an urrainn do chuideigin gam chuidheachadh? --Creachadair 19:24, 24 August 2006 (UTC)

Dh'fhaodadh facal mar "Soilleireachadh" a chleachdadh an aite "Disambiguation". Tha pios air fuadadh nan Gaidheal air am priomh duilleag air nan Gaidheal ged nach eil aiste sonraichte ann air an cuspair fhathast. AnSiarach 22:23, 17 October 2006 (UTC)

Fuadach nan Gàidheal

Carson nach eil duilleag mu dheidhinn am fuadach nan Gaidheal?

The Highland clearances.... I haven't spoken Gaelic for about a year so hopefully that sentence makes sense.

Mearachdan

'S e seo a' chiad turas a-riamh a mhothaich mi Wikipedia anns a' Ghàidhlig, agus tha mi fìor thoilichte ga fhaicinn. Ach, na mo bheachd-sa, tha na duilleagan air nach urrain dhuinn deasaicheadh sam bith a dhèanamh làn le mearachdan. A bheil fios aig duine sam bith cò ris a bu choir dhuinn fios a chuir airson rudan a cheartachadh? Tigerlamb86 23:44 04/11/06

Is docha gum b'urrainn do User:Derek Ross cuideachadh a thoirt dhuibh. AnSiarach 19:04, 5 November 2006 (UTC)


Cuspairean Ur/ Eagar nan Cuspair/

Tha mi air coimhead tric gu leor air Wikipedia na Gaidhlig re a' bhliadhna 's a chaidh agus bithidh mi uaireanan a' feuchainn a chuir mirean ris. Tha mi gu math mi-chomhartail co dhiu mu deidhinn "Eagar an Eolais" (neo mi-eagar) a tha a'nochdadh gu math tric. Mar eisimplir: nochdaidh "tomhais-talmhainn" fo "aiteachas", tha da dhuiligheadas agam mu deidhinn seo (1) tha mi air tuigsinn am facal "tomhais-fhearainn" airson "land-survey", fad bliadhnaichean, bhitheadh e nas nadurra dhomh a thuigsinn "Geodesey" le "Tomhais-Talmhuinn. (2) Tha mi a' faicinn tomhais-fhearainn a bhi na saidheans-gniomhaiche (i.e. "corp" eolais, air a' chuir an eagar, comhla le innealan/cleachdaidhean sonraichte ri cuir mirean den saidheans/matamataig bun-aiteach ri feum a' gniomh.

Is e an ceist agam de an doigh as fhearr a chuir cuspairean agus mirean de cuspairean ann an eagar soilleir a nochdas na ceangailean (a' gabhail a- steachd an hier-archy) nadurra eadarra.

Tha teagamh eile agam agus is e seo: Tha iomadh ainmean ur a' nochdadh an aite ainmichean a thaair a bhi agi na Gaidheal fad deacadan.

m.e. "Geometris" an aite "Tlachd-Thomhais", cruinnearachd an aite "sgoil-chruinne"

A' leantainn air a' cheist seo, tha mi air cuir suas aiste beag neo dha mu deidhinn caochladh cuspairean, agus a' cleachdadh na h-ainmean airson innealan agus gniomhan a chleachdainn fhein nuair a bhithinn a' bruidhinn mu deidhinn an cuspair. Gu math tric lorgaidh gu bheil na tiotalan seo a' fuilling ath-stiuireadh. An luib seo, bithidh eagar de cuspairean (a bha nam inntinn mar a bha!) gu math doirbh ri leasachadh.

Innleadair

Ceangailean

Tha mi direach air cuir a-steachd aiste beag air Ptolomaidh an t-Alasaindriach (Athair Cruinne Eolas) ach chan urrainndhomh a a litrich cruinne-eolas anns ah-aon doigh 's a tha e anns an liosd de aistean...mar sin tha eagal orm gu bheil mi air cruthachadh sreath de duilleagan ban nach bu choir do bhi ann...Aaaaaargh!!!!!

Amaturachas

De th'ann an Aiste an t-Seachdain? 'S e facal boireanta a th'innte, bu choir dhi a bhith ag radh "Aiste na Seachdaine" grrrrr! Am Papa

Mu mhòthaicheas tu ri cail a tha air a litreachadh ceàrr ceartaich e. AnSiarach 09:55, 6 February 2007 (UTC)
Nach eil an da fhoirm air cleachdadh, mar "mullach na h-eaglais" 7 "mullach na h-eaglaise"? --Creachadair 21:55, 8 June 2007 (UTC)
Chan e seachdain/seachdaine a tha cur dragh mòr air a h-uile duine, ach an t-alt ceàrr. 'S e NA a th' anns an alt bhoireann san tuiseil ghinideach. Bu choir dha bhith Aiste NA Seachdain(e). Am Fiosaigear

Featured Article and Did you know?

Tha "featured article" agus "Eil fios agaibh...?" a dhith air a' dhuilleig seo. Bu chòir do dhealbh dathach a bhith oirre. A bheil am fios "teicneacach" aig duine sam bith? --Creachadair 18:34, 10 November 2007 (UTC) p.s. If you don't understand this, some technical help with the front page is needed. p.p.s. Carson a tha a h-uile rud sa mheadhan?

Bhiodh sin math nam biodh an leithid ann, gu h-àraidh an "featured article". Ach cò bhios a' coimhead as an dèidh? Tha fios agam gu bheil an dearbh Aiste na Seachdain ann airson mìosan.
Air taobh fiosrachadh teicneacach: 'S aithne dhomh cleachdadair às a' Wikipedia na Gearmailt a tha deònach beagan cuideachaidh a thoirt do Wikipedia na Gàidhlig. An dràsda fhèin tha e gam chuideachadh le Templates ceart. Ma thogras sibh, b'urrainn dhomh ceist a chur ris. --Sionnach 19:39, 10 November 2007 (UTC)

"Tha fios agam gu bheil an dearbh Aiste na Seachdain ann airson mìosan." - 'S fhearr do fhear a bhith ann airson mios air mios, na àite falamh, nam bheachdsa. Tha sinn mòr gu leòr... --Creachadair 20:13, 10 November 2007 (UTC)

Dìreach airson tòiseach toiseachaidh: Carson nach bi sinn a' taghadh fear ùr bho àm gu àm bhon liosta seo? Cha bu toil leam-sa àite falamh nas motha.--Sionnach 20:41, 10 November 2007 (UTC)

I will say this in the dreaded English. This wikipedia desperately needs some kind of technos to come on to it. There's problems with templates, searches, etc. Not to mention this talk page which appears to be permanently centred. The front page needs to look good, even if it's the same stuff on there for months, even years, better than nothing at all. Tha mi direach a' toiseachadh le seorsa chranngail (framework)... --Creachadair 20:02, 12 November 2007 (UTC)

So I will answer in English. As I said before, this User from de: offered me help with technical stuff in gd:. I can contact him for further work that needs to be done as I haven't seen anyone around here with technical knowledge. Should I do that?
Templates: I added this Template:Baile and this Template:Dùthaich to gd:. They may not be perfect, but I think they are better than nothing. I could do some more, if you wish. --Sionnach 20:41, 12 November 2007 (UTC)
Dh'atharraich mi an "Layout" anns an duilleig seo. Tha mi an dòchas gu bheil e a' còrdadh ruibh a-nis.--Sionnach 21:43, 12 November 2007 (UTC)
Seall air an duilleag seo. 'S urrainn dhomh rudeigin mar seo (anns a' Ghàidhlig!) a chur ris an Duille Mòr. Dè ur beachd?
Ach tha mi duilich, chan eil mi a' dol leibh. Cha bhiodh e math nam biodh an aon studh ann airson miosan, neo bliadhnaichean. Biodh a' Wikipedia Gàidhlig a' coimheadh abandoned neo deserted, na mo bheachd-sa co-dhiù.--Sionnach 23:31, 12 November 2007 (UTC)
Deagh-phuing, ach tha i a' coimhead nas miosa gun dad a bhith ann. Mas chuireas sibh an stuth air, dh'atharraich mi e bho am gu am - gach sia miosan 's docha, ach tha sin nas fhearr na bha e. --Creachadair 18:48, 14 November 2007 (UTC) p.s. Tha an duilleag seo a' coimhead fada nas fhear. Moran taing. p.p.s. Aye, contact the German, hopefully he can help.

Dh' atharraidh mi an Duille Mòr a-rèir moladh a' Chreachadair. Ma bhios duine sam bith an aghaidh sin, carson nach sgrìobh sibh ur beachdan sìos an seo?--Sionnach 12:05, 1 December 2007 (UTC)

Ma tha sibh ag iarraidh an Artagail taghta, na Duilleagan ùra neo na Naidheachdan atharrachadh, s' urrainn dhuibh sin a dhèanamh anns na duilleagan seo:
--Sionnach 22:10, 5 December 2007 (UTC)

Main page protection

Hi all. Can a friendly sysop possibly protect the main page, edit=new& unregistered, move=sysop - it's standard practice and can prevent a myriad of headaches? Thanks! - Alison 12:48, 12 an Lùnastal 2008 (UTC) (enwiki, gawiki sysop)

Done, protection was already on, but I changed it to move=sysop only. --Sionnach 20:05, 12 an Lùnastal 2008 (UTC)

The name of this site...

Personally, it think it's a tad more suitable if it, like the Irish version of Wikipedia (Vicipéid), would use a more "native" word, like, for example, An Bhicipèid...? /Úsáideoir 13:34, 3 an t-Iuchar 2009 (UTC)

I don't think this is necessary. I can't imagine it would catch on, and I don't think that the construction of contrived terms/equivalents serves any useful purpose. Everyone I know calls it Wikipedia... --Dougiebeck 09:44, 30 an t-Iuchar 2009 (UTC)
I can imagine it catching on, just like Wikipedie did catch on for the Czech version, but I see no reason for such change - on the other hand I would like it very much if it only used the traditional Gaelic letters, ie Bhicipedia/Bhicipèdia instead of Wiki-... --Duncan 14:15, 30 an t-Iuchar 2009 (UTC)
Cha bu toil leam litreachadh Gàidhlig air Wikipedia. Tha mi a# smaoineachadh nach biodh e catching on agus gum biodh e a' coimhead gôrach. agus dè mu dheidhinn an W mòr a tha na shanas airson Wikipedia, cha bhiodh sin ag obrachadh a bharrachd.--Each-uisge 17:16, 30 an t-Iuchar 2009 (UTC)
I don' t like the idea of changing it. "Wiki" commes from a native Hawaiian Word, so I would prefer the "native" version as the Breton and Manx Wikipedia do. Besides that a change of name would include a change of the logo as well (see Main Page in the upper left corner) which can' t be done easily. --Sionnach 19:02, 30 an t-Iuchar 2009 (UTC)
Airson beachd eile, faic an seo cuideachd. --Sionnach 19:55, 30 an t-Iuchar 2009 (UTC)

Beanntan Albannach > Beanntan na h-Alba

Tha mi a' moladh ainm a' chategory "Beanntan Albannach" atharrachadh gu "Beanntan na h-Alba". Beachdan? --Dougiebeck 11:29, 30 an t-Iuchar 2009 (UTC)

Tha mi a' dol leat.
Hm, ma bhios sibh a' coimhead air a' Chategory:Cruinn-eòlas na h-Alba, chì sibh gum bi àinmean na categories gu tur troimhe chèile, m.e. : Beanntan Albannach; Eileanan na h-Albann agus Leth-eileanan na h-Alba. Nam bidheamaid ag atharrachadh aon dhuibh, b' fheàrr leam nam biodh iad uile anns an dearbh stoidhle. B' fheàrr leam fhìn: Beanntan na h-Alba, Bailtean na h-Alba, Eileanan na h-Alba, amsaa. Dè ur beachd? --Sionnach 19:48, 30 an t-Iuchar 2009 (UTC)
Tha mi ag aontachadh le Sionnach. A h-uile rud gu X na h-Alba--Each-uisge 10:21, 31 an t-Iuchar 2009 (UTC)
Tha cuid ag ràdh gur e X Alba (an àite X na h-Alba) a tha san fhasan na làithean seo...--Dougiebeck 11:16, 31 an t-Iuchar 2009 (UTC)

Deiseil, ghluais mi a h-uile rud gu X na h-Alba, faic: Roinn-seòrsa:Cruinn-eòlas na h-Alba --Sionnach 08:32, 7 an Lùnastal 2009 (UTC)

Eabhraig Nuadh

Tha mi a' moladh na duilleagan Eabhraig Nuadh (baile) agus Eabhraig Nuadh (stàit) atharrachadh gu New York (baile) (no 's dòcha baile mòr?) agus New York (stàit). Chanainn gur e New York a th' aig a' mhòr-chuid air an àite. Beachdan? --Dougiebeck 17:33, 12 an Dàmhair 2009 (UTC)