Deasbaireachd:Duille Mòr/Tasglann 1

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search
Archive 'S e tasglann a tha seo de sheann chòmhradh agus deasbadan. Cha bu chòir dhut a dheasachadh.


A bheil duine sam bith ag obair air a seo? Is anyone working on this?

--172.175.246.149 22:10, 10 Sep 2004 (UTC) (Chan eil mo Ghàidhlig an roghainn. Tha mi oileanach ùr a mhàin.)

No one? Chan eil seo glè mhath. I will have to become fluent in Gaelic and do it all myself?:)--Donnchaidh 17:16, 20 Sep 2004 (UTC)


Accents etc/Sracan 7c

The English version of Wikipedia has a character set below when you are editing a message.

I think the matter of accents is going to cause a problem. For example, if you have a keyboard on which you can't get accents, you have to take the long route to access the articles, e.g. if I type in "Na Staitean Aonaichte", I won't get "Na Stàitean Aonaichte" coming up. Big problemo.

So, I have problems putting the grave accents in, but also I think there should be some way of getting the article without them too.

Be of good cheer! The answer is redirects. We create the main article "Na Stàitean Aonaichte" with the accents. Then we create "Na Staitean Aonaichte" without the accents. Its textual content is #REDIRECT [[Na Stàitean Aonaichte]] and that solves the problem. -- Derek Ross | deasbair 15:57, 2 Dec 2004 (UTC)
Hi, still seems to be a problem. I have not always been able to include the srac/fada, and not all of Meabong's new articles do... -- Anon
Anon, tha mi cho leisg ris a mhuc, bu choir dhomh a bhith nas dicheallaiche a thaobh sracan. Tha mi a' feuchainn a dheanamh cinnteach gu bheil sracan air na ceanglaichean iomchaidh co-dhiù. Ach feumaidh mi aideachadh gur e cuise naire dhomh a th' ann an Cu? Dè do bheachd Delby? An urrainn dhomh an speiligeadh a charadh gun thrioblaid?

Meatbong Mor na Roimh

Hmmm, okay. Give me a couple of examples and I'll play with them and see if I can fix them for you. -- Derek Ross | deasbair 05:43, 17 Dec 2004 (UTC)

p.s. I am fast tracking a lot of the stuff. I gave added a lot of stuff, some of it in English, with parts translated. Entire list of "Nobel Prize in Chemistry" given skeleton entries. Intend to do likewise with British Prime ministers, US Presidents, countries of the world etc.

Cus stuth nach eil Gaidhealach

Oi a bhalaich, ged tha mi a' smaoineachadh gu bheil e math-dha-rireabh gu bheil thu a' fast-trackadh moran a-steach don Wiki, chan eil mi a' smaoineachadh gu bheil thu a' taghadh na rudan ceart, uill na rudan freagarrach, air a shon an-drasta. Ma tha thu ag iarraidh rudan a chur ann, carson nach eil thu a' cur a-steach altan a tha a' buntainn ris na Gaidhlig no fiu's Alba anns a' chiad dol-a-mach. Seo a-nis, tha fios agam gum bi thu a' smaoineachadh gu bheil nam amadan, ag radh sin agus gu bheil mi fada ro ionadail is cumhang nam sheasamh ACH tha mi a' smaoineachadh gum biodh e e math-dha-rireabh nam biodh a h-uile rud a tha aig Wiki na Beurla againn anns a' Ghaidhlig, ach tha na h-Eileanan Siar beagan nas cudromaiche na Nobel Prize Winners(seach Ruairidh MacFhionguin 's docha) aig an toiseach nam bheachd-sa. Ach tha mi a' dol leat a thaobh Sracan, an b' urrainn dhuinn am faighinn aig bun na duilleige mar a tha e aig Wiki na Beurla? Cum ort a' saothair air seo ge-ta, bidh corr is Mille againn a dh' aithghearr.

Meatbong

Tha ceist agam... carson nach eil a h-uile rud ann Wikipedia na Fraingis mu dheidhinn a' Fhraing? Neo stuth ann an Wiki na Beurla direach mu dheidhinn na Sasannaich, criogaid agus morris dancing

Tha feum airson Wikipedia eadar-naiseanta agus cosmopolitan a bhith againn... tha fios againne mu dheidhinn stuth Gaidhealach cheana.

Mar a sgriobh Alison Lang ann an Cothrom ciamar a chanas mi "navel gazing"?

p.s. re "Altan"... I've a hunch that "alt" means article in the sense of "the"/"an" (definite article etc) rather than a piece of writing.


Seo a-nis a bhalaich.... Bithibh modhail

"Tha feum airson Wikipedia eadar-naiseanta agus cosmopolitan a bhith againn... tha fios againne mu dheidhinn stuth Gaidhealach cheana."

Tha fìos againn mu dheidhinn stuth Gaidhealach a cheana? A bheil sin fìor? Abair iongnadh a bhios orm ma tha thu fhein eolach air a h-ùile ni a tha air thachairt ann an eachdraidh nan Gaidheal no fiu's a h-uile rud a tha a' tachairt ann an saoghal na Gaidhlig no fiu' s ann an Alba la an-diugh.


'S e fior ghorachas a bhith ag radh gum bu choir a h-uile a rud ann an Wikipedia na Gaidhlig abhith mu dheidhinn stuth Gaidhealach. Cha d'thuirt mi an leithid, bha mi direach a' faireachdainn gun caill an Wikipedia am blas sonraichte gum bu choir a bhith aig Wikipedia na Gaidhlig, blas a tha blath is cairdeil is a tha a' toirt eolas seachad mu dheidhinn a' chanain don luchd-leughaidh.

Ach na bi ag radh gu bheil mi neo-chosmopolitan agus gu bheil mi ionadail nam amharc a bhalaich, mar a thuirt Marcus Garvey, an duine dubh a chur Rastafarachd air bonn, "Tha an sluagh gun eòlas air eachdraidh mar chraobh gun fhreumhan." 'S e droch bheachd a tha anns a' bheachd agad, seasamh a tha gu math cumanta a-measg leithid de luchd-ionnsachaidh gu mi-fhortanach, ('Se neach-ionnsachaidh a th'annam fhèin 's mar sin chan eil mi a' cur sios air an uamhas de dhaoine dhicheallach a tha ag ionnsachadh Gadihlig mar darna chànan.)

Tha an seasamh aig a' chuid seo aa' cuer sgaradh eadar a' mhor-chuid de luchd-ionnsachaidh is duthchasaich a tha ag obair gu cruaidh a h-uile la gus an Canan a shabhaladh airson a h-uile duine. Na bi ag eisteachd ri Alison Lang, tha suim de a beachdan gu math cunnartach.

Chanainn nach biodh Gaidhlig ann an stait cho eiginneach nan robh na Gaidheil fhèin eolach air an eachdraidh nas motha. Chanadh cuid gur iad fhein as coireach airson seo, ach chan e, 's e an sitsom foghlaim again a tha as coireach, corr is ceud bliadhna de smachd is sgrios, a' cur sios air misneachd nan Gaidheal. Tha mi a' smaoineachadh gur e an cultar is an dulachas luachmhor aig a' Chànan a bhios a' tarriang dhaoine don Ghaidhlig, bhithinn an dochas nach e an siostam gramair againn co-dhiù! Tha droch fheum airson an cultar seo a thasgadh agus nam bheachd-sa chan eil moran aiteachan air an eada-lion a tha nas fhearr na an aite seo. Agus ma chailleas sin cus dheth, cha bhi anns a' Ghaidhlig ach slige falamh, air a h-ionnsachadh mar chanan mharbh mar sheann Bheurla no Ladainn le daoine le paidseachan leadair air an uilinn no mar chanan artificial mar Stucais air a h-ionnsachadh le daoine a tha a' fuireach ann an sellir am parantan.


Ma tha thu fhein cho eolach air stuth Gaidhealach a cheana, tha mi an dochas gum bi thu cho math d'eolas a chur a-steach don Wiki.

Gach deagh dhurachd. Suas leis a' Ghaidhlig (airson a h-uile duine!)

Meatbong

A bhalaich

"Seo a-nis a bhalaich..."

Ciamar a tha fios agad gur e balach a th'annam?

"Ma tha thu fhein cho eolach air stuth Gaidhealach a cheana, tha mi an dochas gum bi thu cho math d'eolas a chur a-steach don Wiki."

Cha d'thuirt mi sin. Thuirt mi gun robh Gaidheil 7c eolach air stuth Gaidhealach gu ire... ach chan eil fios aig a' mhorchuid. Tha feum nas motha airson artagailean mu dheidhinn saoghal na Gaidhlig air Wikipedia Beurla far nach eil sinn "preaching to the converted"!

Co-dhiu, thoisich an Wiki seo ann an '03. Ma tha artagail ur air gach latha, bitheadh barrachd air 400 artagailean againn. Chan eil sin cho dona. De na artagailean a sgriobh thu?

"Tha an sluagh gun eòlas air eachdraidh mar chraobh gun fhreumhan."

Tha, ach tha na daoine aig nach eil facal Gaidhlig ann an Alba mar sin! Sin an trioblaid.

A Chaileig

B'e Meatbong fhein a rinn artagail ceud air Wikipedia, chan eil ach seachdain air ais. Ach cha do thoisich mi a' loggadh a-steach gus Dihaoine, mar sin, feumaidh mi radh, tha mi air moran a dheanamh gun ainm.

X

Preaching to the converted

'a' searmonachadh don Choisir?'

Scottish Gaelic...

A chairdean, Dh'atharraich mi "Gaelic" gu "Scottish Gaelic" a-rithist o chionn tha da wikipedia eile sa "Ghaelic" - Gaeilge (Gaidhlig na h-Eireann/"ga"), agus Gaelg/Gailck (Gaidhlig Mhanainn/"gv").

Slán go foill as gura mie ayd nish...

A' cur na deilbh ann

Tha mi ag iarraidh a chur deilbh no dha ann, bho Wikipedian eile. Ciamar a ni mi sin?

Daoine beò

Seadh, tha daoine beò an-seo fhathast ;)

Akerbeltz

Learning scots gaelic

I can't speak it, but it looks very similar to Irish, most of the words are the same or similar. Is there a website which runs through the basics of the language? I have a good command of Irish already.

Beag air Bheag Good introduction . . . - Orioneight 04:39, 24 November 2005 (UTC)

Hallo, a h-uile duine! Tha mi ùr ann a' sheo, is chan eil mi airson ceuman a ghabhail air òrdagan, mar gum biodh, ach seo a' chiad uair a thug mi sùil air a' Wikipedia Ghàidhlig, agus chunnaic mi rud no dhà a chuir dragh orm. An toiseach, an toital: nach e ainmear boireanta a tha san fhacal "duille"? Nach bu chòir "duille mhòr" a bhith ann, an àite "duille mòr"? Agus carson "duille m(h)òr" an àite "duilleag mhòr" no "prìomh dhuilleag"? Nach biodh sin nas fheàrr airson "main page" no "duille m(h)òr"? Cuideachd, mhothaich mi an ceann-loidhne "Wikipedia san cànanaich eile"... nach bu chòir sin a bhith "Wikipedia ann an cànain/cànanan eile"? Chan fhaca mi riamh "cànanaich" mar cruth iolra an fhacail "cànan". Ach co-dhiù, mar as e rud ùr dhomh a th' ann an Wikipedia, chan eil mi eòlach air deagh-mhodh an-seo, is cha robh fhios agam am faod mi rudan atharrachadh gun a bhith a' bruidhinn ri na daoine eile. Dè ur beachdan?

Mearachdan?

Hallo, a h-uile duine! Tha mi ùr ann a' sheo, is chan eil mi airson ceuman a ghabhail air òrdagan, mar gum biodh, ach seo a' chiad uair a thug mi sùil air a' Wikipedia Ghàidhlig, agus chunnaic mi rud no dhà a chuir dragh orm. An toiseach, an toital: nach e ainmear boireanta a tha san fhacal "duille"? Nach bu chòir "duille mhòr" a bhith ann, an àite "duille mòr"? Agus carson "duille m(h)òr" an àite "duilleag mhòr" no "prìomh dhuilleag"? Nach biodh sin nas fheàrr airson "main page" no "duille m(h)òr"? Cuideachd, mhothaich mi an ceann-loidhne "Wikipedia san cànanaich eile"... nach bu chòir sin a bhith "Wikipedia ann an cànain/cànanan eile"? Chan fhaca mi riamh "cànanaich" mar cruth iolra an fhacail "cànan". Ach co-dhiù, mar as e rud ùr dhomh a th' ann an Wikipedia, chan eil mi eòlach air deagh-mhodh an-seo, is cha robh fhios agam am faod mi rudan atharrachadh gun a bhith a' bruidhinn ri na daoine eile. Dè ur beachdan?

Fàilte! Tha mi smaoineachadh gur e luchd-ionnsachaidh a chuir a chuid mhòr den "Duille Mòr" air dhòigh an toiseach agus mar sin tha mearachdan ann am pàirtean mar a tha thu ag ràdh. Na gabh dreadh mu dheidhinn 'etiquette' no modh - atharraich rud sam bith a mhothaicheas tu a tha ceàrr agus mu tha duine sam bi den bheachd nach bu chòrr dhut faodaidh iadsan bruidhinn rut mu dheidhinn. AnSiarach

Cuideachadh

How do I transfer stuff like taxoboxes over? I want to make professional looking articles, but since my Gaelic's not very good, I'm working on the appearance.

I also want to haul lots of pictures over - any tips.