Jump to content

Òrain Ghàidhlig

O Uicipeid

Tha tòrr òrain sgrìobhte sa Ghàidhlig, agus tha a h-uile seòrsa measail aig daoine, mar eisimpleir:

  • Òrain na mara
  • Òrain spòrsail
  • Òrain suirghe
  • Òrain ionadail
  • Òrain fògarraich
  • Òrain luaidh
  • Port-a-beul

Tha iomadach bàrd air a bhith a' dèanamh òrain tro na linntean, mar eisimpleir:

San latha an-diugh, tha iomadach làrach-lìn ann, far am b' urrainn dhut èisteachd ri cuid dhe na h-òrain a sgrìobh na bàird sin, agus bàird eile. Mar eisimpleir:


Tha òran Gàidhlig no dhà air Youtube. 'S urrainn dhut èiseachd:

Julie Fowlis: "Tha Mo Ghaol Air Àird a' Chuan"

Catherine-Ann MacPhee: "Cànan nan Gàidheal"

Capercaillie: "Fear a' Bhàta"

Arthur Cormack: "Ho ro illean na bitheamaid tùrsach"

James Graham: òrain

Christine Primrose: "Mo Cheist Am Fear Ban"


Agus tha làraichean lìn air seinneadair no dhà:

Arthur Cormack

Joy Dunlop

Julie Fowlis

Ishbel MacAskill

Karen Matheson

Margaret Stewart