Na cleachdaichean gnìomhach

Gearr leum gu: seòladh, lorg
Seo liosta dhe na cleachdaichean a rinn gnìomh air choireigin am broinn an 30 latha mu dheireadh.

Chì thu an tionndadh dhen duilleag seo a tha san tasgadan 's a tha suas ri 1 uair, 15 mionaidean agus 30 diog a dh'aois, ma dh'fhaoidte.

Na cleachdaichean gnìomhach