Na cleachdaichean gnìomhach

Gearr leum gu: seòladh, lorg
Seo liosta dhe na cleachdaichean a rinn gnìomh air choireigin am broinn an 30 latha mu dheireadh.

Chì thu an tionndadh dhen duilleag seo a tha san tasgadan 's a tha suas ri 57 mionaid a dh'aois, ma dh'fhaoidte.

Na cleachdaichean gnìomhach