Deasbaireachd a' chleachdaiche:Innleadair

Page contents not supported in other languages.
O Uicipeid

Halo, bha mi air ais air mo laithean saora, ach direach airson 2 sheachdain. Carson? Co th' annad?--Steaphan30 15:56, 26 am Faoilteach 2008 (UTC)

Moran taing airson na deasachaidhean a rinn sibh. Deanaibh cunntas pearsanta mas e bhur toil e.

Molainn "Wikipedia:Tutorial" dhuibh. Tha an duilleag sin sa Bheurla, ach cuidichidh e leis an siostam "wiki".

Please, please do this tutorial. I appreciate your help in this wikipedia, but you are creating a mess in some areas, and not categorising stuff.

--Creachadair 21:12, 8 June 2007 (UTC)--


A charaid, chunnaic mi an teachdaireachd agad air duilleag na cachaileith. Chuirinn maraiche comasach air "able seaman". Gheibhear seòladair agus maraiche air "navigator" a bharrachd air na ciallan eile a tha orra mar sailor, no seaman. 'S e an rud a th' ann, nach gabh "maraiche" a chur air "navigator" mura h-e suidheachadh ceangailte ris a' mhuir a th' ann. Ach gabhaidh "seòladair" a chur air "navigator" ann an suidheachadh eile, mar eisimpleir: "a' seòladh plèana". Faic am facal iùil ge-tà, dh' fhaoidte gun dèanadh sin an gnothach dhuit ann an suidheachadh nach eil ceangailte ris a' mhuir no ris an adhair.

Tha iùil ceangailte ri obair na compaist cuideachd. 'S e luingeach facal air "nautical".

Brùthadh is Teannachadh[deasaich an tùs]

Mar a mhìnich thu an diofar eatarra san t-seagh seo, tha e soilleir dhomh a-nis. Ach a-mhàin, aon rud. Dè th' ann am bobhsta-bhidhichte? --Steaphan30 02:10, 16 an Gearran 2008 (UTC)

Tha e ann an Dwelly's! Agus "ingharach" airson "level" no "perpendicular". Fàgaidh mi agad fhèin a h-uile càil a thaobh na cuspairean sin, ach a-mhàin beagan cheartachadh ma bhios sin na dhìth. 'S i obair ionmhalta a tha thu a' dèanamh.

San dol seachad, dè do bharail air faclan mar theannadh no teannachadh seach "brùthadh"? A-rèir mar a tha Dwelly gam mìneachadh, tha coltas nas freagarraiche orra. --Steaphan30 15:53, 15 an Gearran 2008 (UTC)

Faclair Matamataig[deasaich an tùs]

Ma cheannaicheas tu am faclair matamataig, gheibh thu am briathrachas a thathas a' cleachdadh airson rudan mar "horizontal" (còmhnard), agus "perpendicular" (ceart-cheàrnach), is mar sin air adhart. 'S e Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig a tha ga fhoillseachadh. --Steaphan30 01:47, 15 an Gearran 2008 (UTC)

Ceum is Puing[deasaich an tùs]

Làn dì do bheatha. Tha mi a' dol leat a thaobh "ceum" is "puing" gun teagamh. Thug mi fa-near air sin bho chionn ghreis nuair a bha mi a' smaoineachadh air teasad is an t-sìde agus a' leithid. B' e sin a b' adhbhar gun robh mi a' moladh "Muir is Tìr" le Seòras MacLeòid. Tha e a' toirt seachad Gàidhlig mhath air tòrr bhriathrachas ceangailte ris an àrainneachd. Bha e na shàr-eòlaiche air a' mhuir a-rèir choltais. Mar eisimpleir, tha e a' cleachdadh "ceum" seach "puing".

Tha mi a' tuigsinn na tha thu ag ràdh a thaobh teagaisg anns na sgoiltean, agus am briathrachas a dh' fhaodadh a bhith a dhìth oirnn nuair a thig e gu h-aon is gu dhà, 's iad a' feuchainn ri mìneachadh a thoirt air cuspairean mionaideach. Ach, cha chreid mi gum bi trioblaid ann a thaobh brùthadh airson "pressure" is "pressing". Gheibhear "brùthadaireachd" airson "pounding, bruising, crushing", mar sin dh' fhaodadh iad sin a chleachdadh, air neo "teannachadh" no "teannadh" airson diofar a dhèanamh eatarra.

Ach, co-dhiù no co-dheth, fiù 's mura biodh brùthadaireachd freagarrach, bhiodh an co-theacs ag innse dhuinn an diofar a th' ann. Dh' fhaodadh "brùthadh" a' cleachdadh mar ainmear no gnìomhair. Air neo, "brùthadh" le sràc, no "bruthadh" gun sràc airson an diofar a shealltainn. A dh' aon chuid, tha "teannadh" no "teannachadh" a' cheart cho freagarrach. Agus ma dh' fhaoidte gu bheil iad-san NAS freagarraiche, oir 's e seo an t-aon eisimpleir a gheibh sinn ann an Dwelly's, far a bheileas ga chleachdadh ann an suidheachadh ceangailte ris an adhair, no an àile. M.e. "teannair" - air pump. --Steaphan30 01:27, 15 an Gearran 2008 (UTC)

Brùthadh àbhaisteach[deasaich an tùs]

Saoil an cuireadh tu fios thugam air dè a' Bheurla air na tha thu feuchainn ri mìneachadh? An e "gravity" no "pressure"? No rud eile? Mholainn-sa gun toir thu sùil air a' cheangal seo [1] gu làrach foghlam BBC Alba. Bruth an ceangal fon "Crios-greine" (notaichean tidsear). Gheibhear tòrr bhriathrachas mar "gravitational pull" agus "atmospheric pressure" (iom-tharraing, bruthadh-àile) is mar sin air adhart. Chan eil am facal "bruthachd" ann am faclair sam bith, agus 's i mearachd tha sin. 'S e "bruthadh" (fireann) no "brùthadh" a gheibhear lorg air. Dhèanadh sin a' chùis dhuit. Mholainn-sa cuideachd gun ceannaich thu an leabhar "Muir is Tìr" le Seòras Chaluim Sheòrais (Seòras MacLeòid), ri fhaotainn aig Comhairle nan Leabhraichean. Tha e loma làn bhriathrachas air "Muir, Adhar is Maraireachd" " Talamh is Speuran" a thuilleadh air cuspairean eile ceangailte ris a' mhuir. le dùrachd. --Steaphan30 02:30, 13 an Gearran 2008 (UTC)

Tha mi duilich gun do chuir mi dealbh ann nach robh freagaireach. Tha sibh ceart an dealbh a thoir às. Chuir mi dealbh cuideachd air an aiste eile cliabhair, mur eil sibh ga iarraidh, thoir a-mach e cuideachd.--Sionnach 22:35, 18 September 2007 (UTC)

Cumhachd na Gaoithe[deasaich an tùs]

Chunnaic mi gu bheil trioblaid agaibh leis an studh matamataigeach. Is dòcha gu bheil an ceangal seo feumail dhuibh: Displaying a formula.

Sgrìobh mi pios beag air an duilleag seo cuideachd:Talk:Cumhachd na Gaoithe‎. Chan eil mi math air studh matamataigeach, tha mi a' smaoineachadh gu bheil fiosrachadh nas fheàrr aig Am Fiosaigear. Ach ma bhios ceist sam bith eile agaibh mu siostam wikipedia, cuiribh fios thugam.--Sionnach 18:51, 17 December 2007 (UTC)

PS: Rinn mi beagan sgioblachadh air an aiste seo, tha mi an dòchas gun robh sin ceart gu leòr. Ach 's e obair mhòr a tha sibh a dhèanamh!Cumaibh oirbh mar seo!

Nollaig chridheal dhut cuideachd! Dhubh mi an seann artagail agaibh agus ghluais mi an aiste ùr agad air ais gu Systeme International d'Unities. Ma tha thu ag iarraidh gum bi admin a' cur aiste a-mach às a Wikipedia, dìreach sgrìobh {{delete|reason}} air duilleag na h-aiste. Sgrìobh an t-adhbhar agad an àite:reason. Beannachdan --Sionnach 23:06, 26 December 2007 (UTC)

Mise a-rithist. Ghluais mi an aiste a-rithist gu Système international d'unités. Dh'dhiochuimhnich mi na sràcan san Fraingis! Tha mi an dòchas gu bheil sin ceart gu leòr a-nise. Beannachdan --Sionnach 08:01, 27 December 2007 (UTC)
PS:Chan eil mi cinnteach, ach is dòcha gum bu toil leat sub-pages faighinn, seòrsa mar àite-cluich agad fhèin (mar tha iad anns an duilleag agamsa). Tha iad gu math feumail airson aiste a sgrìobhadh agus a chluich le rudan ùra gus am bi an aiste deiseal. Ma thogras tu, bheir mi cuideachd dhut airson sub-page a chur air an duilleag agadsa.

Tha mi duilich, a charaid, ach chuir mi air ais an ath-obair agaibhse air puing/ceum. Mar a thuirt mi roimhe, ann an cuspairean mar mhatamataig, fiosaig agus innleadaireachd cuideachd tha e air leth cudromach nach eil ach aon bhriathrachas againn uile chum ’s gun gabh bun-bheachdan doirbh am mìneachadh ’s an tuigsinn. Tha feum air ìre-chànain shaidheansail (no “scientific register”) anns a bhios ach aon fhacal a-mhàin do gach bun-bheachd, teirm, tomhas, no eile a tha cudromach ann an saidheans agus fios mionaideach aig na h-uile air na tha na faclan a’ ciallachadh an lùib nan cuspairean seo. Fon ìre seo, faodaidh e bhith ìre-chànain làitheil, agus ar dualchainntean fa leth, far nach eil e gu diofar an e puing no ceum, diog no tiota, ceàrn no uileann no oiseann no gobhal no ge b’ e air bith a bhitheamaid a’ cleachdadh.

Bha latha ann nuair a bha a’ Bheurla san aon staing agus bha feum air Laideann airson oideachas matamataig ’s na saidheansan fhaotainn. Fhad ’s a tha sinn a’ cleachdadh na h-uiread de dh’ fhaclan eadar-dhealaichte sa Ghàidhlig airson an aon rud, tha oideachas den t-seòrsa tro mheadhan na Gàidhlig air an allaban.

’S ann ann am Faclair Matamataig a tha oidhirp mhòr airson briathrachas matamataig a stèidheachadh. ’S dòcha nach do chòrd e ribh gu lèir, ’s dòcha nach do chòrd e rium, ach tha e ro-fhurasta obair chàich a chàineadh. Cha do chuir sibhse no mise an clò na faclairean a bha againne. ’S e sin a rinn Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig. Nam bheachd-sa, b’ fheàirrde sinn uile gabhail ris mar thoiseach tòiseachaidh agus a bhith a’ togail air, agus a’ leigeil seachad na h-uiread de dh’ fhaclan eile a b’ urrainnear chleachdadh. Am Fiosaigear 14:17, 30 December 2007 (UTC)


>> 27.658° mar eisimplir. De Chànas sinn ri sin? Fichead 's a' seachd puing sia coig ochd puingean...?

Puing mhath! Sin na chanas mise ris. Agus adhbhar dhuinn “ceum” a chleachdadh agus “puing” a’ leigeil seachad. Far am faighear easbhaidhean air na briathran à Faclair Matamataig (no à àite sam bith eile) cha tèid mise an aghaidh an atharrachadh. ’S e an argamaid agamsa gum b’ e sin as fheàrr a bhiodh ann mur eil ach aon fhacal a th’ air a chleachdadh, air a’ chuid as lugha anns an ìre-chànain teicneolasach. Ni mi na h-atharrachaidhean air na h-aistidhean na thòisich mise. Bliadhna Mhath Ùr a charaid nuair a thig i. Am Fiosaigear 14:10, 31 December 2007 (UTC)

Re: Fàilte[deasaich an tùs]

Hi. Càit a bheil Camas Tianabhaig? Tha mi ùr an seo agus tha tòrr agam ri ionnsachadh fhathast. Ach tha aistean inntinneach agam aig an taigh (san Eilean Sgitheanach). Chì mi dè tha feumail. Each-Uisge

Cuideachadh[deasaich an tùs]

Innleadair, a charaid, rinn mi duilleag ùr dhut air an duilleag chleachadair agad. Seo e: Àite-cluich 1. Chuir mi rudeigin ris, rudeigin a chunnaic mi anns an aiste agad. Sgrìobh mi minneachadh ann cuideachd. Ach feumaidh tu bualadh air "deasaich" agus an uair sin chì thu ciamar a rinn mi e.

Feuch a-nis a' chiad eisimpleir a sgrìobhadh ann an siostam Wikipedia. Tha àite-cluich eile agad: Àite cluich 2. Tha e fhathast ann an dearg, ach s'urrainn dhut an dàrna àite a chleachdadh airson na rudan ùra feuchainn. Ma bhios ceist neo trioblaid le sin agad, dìreach cur fios thugam. --Sionnach 16:04, 5 January 2008 (UTC)

Sgoil-chomainn[deasaich an tùs]

Uill, chan eil mi cinnteach mu sgoil-chomainn. Chan eil am facal seo ann an Dwelly, neo anns an fhaclair Colin Mark neo anns an Stòr-dàta SMO. Ach tha am facal Eòlas-comainn (airson Sociology) anns an Stòr-dàta SMO agus ann an Colin Mark. Ach is dòcha gu bheil iomradh agad nach eil mi eòlach?

A-nis: Tha sinn ag obair air "encyclopedia". Tha sin a' ciallachadh: cho fad's a tha iomraidhean ann, bidh e nas fheàrr gan cleachdadh. Is dòcha nach toil leam sin, neo nach toil leat sin, ach 's e sin an dòigh aig Wikipedia. Mar sin dheth, cha bhidh mi ag atharrachadh a' phrìomh-dhuilleig an-dràsda, tha mi duilich.

Agus rud-eigin eile: Is toil leam ceangal gu cànanan eile a chur ris na h-aistean agad. Ach chan eil mi cinnteach idir mu:

Dè na tiotalan a tha oirre 'sa Bheurla?

PS. Bidh mi a' coimhead an dèidh Ó Baoghail, Raibeart‎ agus Ó Baoighil, Raibeart‎ ann an uine nach bi fada, ach feumaidh mi falbh a-nis. --Sionnach 17:54, 19 January 2008 (UTC)

Innleadair, a charaid, tha mi duilich, bha mi a’ smaoineachadh gun robh IP a’ dèanamh sgrìos an seo.

Cha urrainnear category a ghlusad. Uill, bhiodh e math nan cuireadh tu sràc air giùlan, ma bhios beagan uine agad. An uair sin, ma tha dad air fhagail ann an Category:Giulan, cuir {{delete}} ris.

Tha mi a’ tuigsinn gun b’ fheàrr leat am facal tràchadh. Ach eadhan ann am Faclair na Pàrlamaid tha iad a’ cleachdadh trafaig Mar sin dheth is fheàrr leam fhèin am facal trafaig.

Ach air an làimh eile: A bheil fios agad gu bheil Wikipedia Faclair Gàidhlig ann an Wikipedia fhèin? 'S e seòrsa dictionary a th’ann. 'S e sin an t-àite airson a h-uile facal a chruinneachadh, sean neo ùr, abairtean amsaa. Agus an uair sin s’ urrainear ceangal eadar na dhà a dèanamh. Dè do bheachd? Beannachdan --Sionnach 21:49, 23 am Faoilteach 2008 (UTC)

Dlighe de Charles[deasaich an tùs]

'S i cànan aois co-dhiù dà mhìle bliadhna a th' anns a' Ghàidhlig, Innleadair chòir, agus chan i rud a dh'fhaodas sibh dèanamh an-àrd mar a thogras sibh. Tha sibh a' dèanamh an-àrd facail far a bheil facail ann mar tha. A thighearna, an sguir thu dheth?A' chachaileith 22:57, 26 am Faoilteach 2008 (UTC)

Dlighe de Charles‎ a-rithist[deasaich an tùs]

Innleadair, a charaid, tha an deasbad eadar an dithis agaibh a-mhàin. Mar sin cha bhi mi a’ dèanamh revert neo rud-eigin eile. Stad ag obair anns an aiste, neo dìonaidh mi i. Theid don duilleag deasbaireachd agus feuch conaltradh cuideachail (constructive dialogue) a dhèanamh. Feumaidh an dithis agaibh ag aontachadh air na faclan agus air an teacsa!

Agus is dòcha faic cuideachd en:Wikipedia:No personal attacks.

Beannachdan --Sionnach 18:58, 27 am Faoilteach 2008 (UTC)

PS: Cuiridh mi teachdaireachd don chleachadair eile cuideachd.

Dlighe Ui Baoghail agus Dlighe Gay Lussac: Chan eil an-dràsda. Ach bheiridh mi sùil orra. --Sionnach 21:31, 27 am Faoilteach 2008 (UTC)

Name change[deasaich an tùs]

Innleadair, a charaid, We would like to invite all contributors to take part in the debate to find an appropriate Gaelic form for Wikipedia that doesn't break any rules regarding phonology, intellegibility or forming good neologism. We'd like to invite views/votes from all users here as we'd like to get broad consensus. The debate is here: Name change and - since it involves quite a few technical issues - in English. Le dùrachdan --Sionnach 20:27, 23 dhen Dùbhlachd 2010 (UTC)Reply[reply]

Pedro Alvarez Cabral[deasaich an tùs]

Just dropping you a line to ask you to move this explorer's article to the correct spelling, since he was not a spaniard as the current title implies. He was portuguese and in this language it is spelled Pedro Álvares Cabral, never Alvarez. Thank you. João Sousa 15:50, 8 dhen Fhaoilleach 2011 (UTC)Reply[reply]

Cumhachd na Gaoithe[deasaich an tùs]

Tha deasbad a' dol aig Talla a' Bhaile mu aiste a sgrìobh thu. Akerbeltz 19:53, 26 dhen Ghearrain 2012 (UTC)