Uicipeid:Pròiseact Uicipeidiche/Tachartasan/An Toradh

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search
Beinn Mhor across Loch Druidibeag (geograph 2645433).jpg
Latha Uicipeid aig An Toradh 2017.

Cuin? Disathairne 26 Lùnastal(1.00f- 5.00f). Bidh tì/cofaidh ri fhaighinn.
Càite? Seòmar 82, Sgoil Lìonacleit, Beinn na Faoghla, HS7 5PJ
Airson fios: Susan Ross - Uicipeidiche aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba. Susan.ross@nls.uk
Cosgais: Saor

Fosgailte dhomh?: Fosgailte do dhuine sam bith le Gàidhlig ('s ann sa Ghàidhlig a bhios an tachartas)
Càite an cuir mi m'ainm sios? Gu h-ìosal aig Clàradh.
Dè bheir mi leam? Fiosrachadh no leabhraichean sam bith a bhios feumail riut.

Clàradh[deasaich an tùs]

Tha àite ann do 15 daoine. Faodaidh tu post-d a chur gu Susan.ross@nls.uk air neo le bhith cur d'ainm sìos air an liosta seo.
Briog air Deasaich an tùs gu h-àrd. Lorg an liosta seo anns an còd agus lean an eisimpleir. Briog air 'Foillsich na mùthaidhean' airson a shàbhaladh.

  1. Susan Ross
  2. Eisimpleir

Mun tachartas[deasaich an tùs]

Bidh trèanadh air mar a tha Uicipeid ag obair agus mar a thòisichear air deasachadh. Bidh cothrom ann an uair sin a bhith ag obair còmhla gus barrachd susbaint mu ùghdaran agus bàird bho Uibhist a chur ann.

Clàr-gnothaich an Latha[deasaich an tùs]

  • 1.00 - 1.15 - Fàilte
  • 1.15 - 2.00 - Trèanadh air deasachadh
  • 2.00 - 4.30 - Sgrìobhadh agus deasachadh
  • 4.30 - 5.00 - Facal san dealachadh agus Crìoch

Dè nì mi ro làimhe?[deasaich an tùs]

  • Cruthaich cunntas Uicipeid mur h-eil fear agad
  • Thoir sùil air an stiùireadh air loidhne mu Uicipeid: Ro-ràdh, Cobhair agus Poileasaidhean
  • Smaoinich air cuspair anns a bheil ùidh agad. Thoir leat leabhraichean no notaichean anns a bheil fiosrachadh a bhios feumail mar thùsan.


Duilleagan a dhìth[deasaich an tùs]

Ainm Tùsan Eile
Catriona Garbutt Tobar an Dualchais -
Isa NicPhilip Tobar an Dualchais -
Floraidh NicDhòmhnaill Scottish Book Trust -
Bill Innes Scottish Book Trust -
Dòmhnall Ailein Dhòmhnaill na Banaich a bhuineadh do dh'Uibhist a Deas agus a chaidh a chrunadh mar Bhàrd a' Chomuinn Ghàidhealaich
Ruairidh na Càrnaich eachdraidh aig DASG
Fred MacAmhlaigh
?-?
-
Pàdruig Moireasdan
1889-?
ùghdar 'Thugam agus Bhuam'
Dòmhnall Ailean Dòmhnallach
?-?
-
Malcolm Laing
1888-1968
Tha Cuimhn' Agam: Gaelic & English Writings -
Anndra Laing
1900-1969
An t-Eilean Beag Lurach Mu Thuath Horasairigh
Ruairidh MacDhòmhnaill
1900-1969
Bàrd a' Chomuinn 1977
ùghdar Traoghadh is Lìonadh
Dòmhnall Ghilleasbuig Sorcha
1897-?
From Small Lochs To Great Lakes: The Remarkable Story of a First World War Soldier, Sailor, and South Uist Crofter -
Taigh Chearsabhagh
?-?
-

Duilleagan ri deasachadh[deasaich an tùs]

Ainm Tùsan Eile
Aonghas MacIllFhialain Saoghal an Treobhaiche -
Mairi Mairead Nic Gill-Eathain
?-?
-
Dòmhnall Ruadh Chorùna
1887-1967
-
Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill
1919-1986
ùghdar 'Sguaban Eòrna'
Dòmhnall Aonghais Bhàin
1926-2000
An Tuil -
Am Baile Sear -
Mairi Mairead Nic Gill-Eathain -

Dealbhan a dhìth[deasaich an tùs]

Goireasan[deasaich an tùs]

Leabharlann Nàiseanta na h-Alba[deasaich an tùs]

Air Litreachas[deasaich an tùs]

Tràchdasan[deasaich an tùs]

  • Linda NicLeòid. 2011. Bàird agus Bana-bhàird a’ Bhaile Shear thairis air an 19mh linn agus an 20mh linn: Òrain is Dàin Neo-fhoillsichte agus An Co-theacsa. Oilthigh Ghlaschu. Air loidhne.

Air Uibhist[deasaich an tùs]