Jump to content

Meidheadair

O Uicipeid


Meidheadair airson litir
Johannes Vermeer

'S e inneal a thomhaiseas cudthrom a tha ann am meidheadair. Chanar meidheachadh ris an gnìomh seo.

Gneithean Mheidheadair[deasaich | deasaich an tùs]

Tha dà phrìomh roinnean de meidheadair:

  1. Innealan steidhichte air bun-phrionnsabal an luamhain mar eisimplir am biorsamaid.
  2. Innealan steidhichte air lagh Hooke : "Claonadh a réir Cudthrom".

An Cairdeas eadar Cudthrom agus Cuideam[deasaich | deasaich an tùs]

Is fheudar dhuinn aithneachadh an difir eadar cudthrom agus cuideam. Is e a tha ann an cuideam an uimhir de stugh a tha ann an corp*. Is e a tha ann an cudthrom am forsasios a tha cuideam, fo buaidh tarruinn-talmhuinn ag aobharachadh.

Bithidh tarruinn-talmhuinn ag aobharachadh ath-luathasachadh de corp sam bith a tha fo a bhuaidh. Aobhrachaidh Tarruinn-talmhuinn Ath-Luathasachadh a tha baoltachd ri 9.81 metre/diog gach diog, (= 9.81 m/s/s = 9.81 m/s² = 9.81ms⁻²)

Anns an Système international d'unités is e An Ciologram (kg) a tha na h-aonad de cuideam agus is e an Newton (N) a tha na h-aonad de forsa. Is àbhaist do buithtean a chleachd an cilogram mar aonad thomhais- a bhi pongail, 'is e forsa-chilograim a tha anns an chudthrom seo a tha co-ionnan ri 9.81 N.

A mhineachadh seo, tha beagan Ailseabra feumail. A reir an dàrna lagh aig Newton:

  • Forsa = Cuideam X Ath-Luathasachadh.

Mar sin:

  • Cudthrom = Cuideam X Ath-Luathasachadh adhbhraichte le Tarruinn-Talmhuinn.

Airson Cuideam de 1 kg:

Cudthrom = 1 kg X 9.81 ms⁻² = 9.81 N = 9.81 kg.ms⁻².

  • Corp air a cleachdadh an seo leis a' chiall abhaisteach an feallsanachd-nadurra:- tha sin ri radh cnap stugha (beag neo mòr).