Buill-Pàrlamaid na h-Alba, 2003-2007

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg
Iuchair: Pàrtaidh Tòraidheachd na h-Alba Pàrtaidh Liberalach Democratach Pàrtaidh Làbarach Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Pàrtaidh Uaine na h-Alba Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Pàrtaidh Sean Duine Aonachd na h-Alba Neo-eisimeileach


A[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Uilleam Aitken Tòraidh Glaschu
Anndra Ardbuckle Pàrtaidh Liberalach Democratach Meadhan-Alba is Fìobha

B[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Jackie Baillie Pàrtaidh Làborach Dùn Bhreatainn
Ridseard Baker Pàrtaidh Làborach Ear-thuath na h-Alba
Crìsdean Balance Pàrtaidh Uaine na h-Alba Alba a Deas
Marc Ballard Pàrtaidh Uaine na h-Alba Lodainn
Scott Barrie Pàrtaidh Làborach Dùn Phàrlain an Iar
Sarah Boyack Pàrtaidh Làborach Meadhan Dhùn Èideann
Rhona Brankin Pàrtaidh Làborach Meadhan Lodainn
Eideard Brocklebank Tòraidh Meadhan-Alba is Fìobha
Uilleam de Buitlear Pàrtaidh Làborach Glaschu Anniesland

C[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Ròsanna Choineagan Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Peairt
Cathaidh Craigie Pàrtaidh Làborach Comar nan Allt agus Cill Saidhe
Brùs Creamhain Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Meadhan-Alba is Fìobha

D[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Susan Deacon Pàrtaidh Làborach Dùn Èideann an Ear agus Musselburgh
Lewis Dòmhnallach Pàrtaidh Làborach Meadhan Obar Dheathain
Seumas Dùbhghlas-Hamalton Tòraidh Lodainn

E[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Eilidh Eadie Pàrtaidh Làborach Dùn Phàrlain an Ear
Fearghas MacEoghainn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Inbhir Nis an Ear, Inbhir Narann agus Loch Abar
Mairead NicEoghainn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Moireabh

F[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Linda Fabiani Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba Mheadhanach
Cailean Fox Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Lodainn
Murchadh Friseal Tòraidh Meadhan-Alba is Fìobha

G[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Phil Gallie Tòraidh Alba a Deas
Cairistìona Ghreumach Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba a Deas
Rob MacGiobain Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba A' Ghaidhealtachd agus na h-Eileanan
Karen Gillon Pàrtaidh Làborach Dail Chluaidh
Marlyn Glen Pàrtaidh Làborach Ear-thuath na h-Alba
Trish Godman Pàrtaidh Làborach Siorrachd Rinn Friù an Iar
Annabel Goldie Tòraidh Alba an Iar

H[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Roban Harper Pàrtaidh Uaine na h-Alba Lodainn
Pàdraig Harvie Pàrtaidh Uaine na h-Alba Glaschu
Iain Home Robasdan Pàrtaidh Làborach Lodainn an Ear
Janis Hughes Pàrtaidh Làborach Glaschu An Ruadh Ghleann
Fiona Hyslop Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Lodainn

I[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Adhamh Ingram Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba a Deas

J[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Gòrdan Jackson Pàrtaidh Làborach Glaschu Baile a' Ghobhainn
Sylvia Jackson Pàrtaidh Làborach Sruighlea


L[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Carolyn Leacaidh Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Alba Mheadhanach
Ridseard Lochhead Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Ear-thuath na h-Alba
Seòras Lyon Pàrtaidh Liberalach Democratach Earra-Ghaidheal agus Bòid

Mac[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Iain Mac a' Ghobhainn Pàrtaidh Liberalach Democratach Fìobha an Ear-Thuath
Brùs Mac a' Phì Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba an Iar
Tom Mac an Aba Pàrtaidh Làborach Hamalton a Deas Ministear airson Iomhnas
Frang Mac an Bhiataigh Pàrtaidh Làborach Glaschu Baile Sheadna
Coinneach Mac an Tòisich Pàrtaidh Làborach Coille an Ear
Moireach Mac an Tòisich Tòraidh Alba an Iar
Des Mac an Ultaigh Pàrtaidh Làborach Bruaich Chluaidh agus Muileann Dhaibhidh
Brian MacAdhaimh Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Obar Dheathain a Tuath
Coinneach MacAsgaill Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Lodainn
Mìcheal MacBhàtair Pàrtaidh Làborach Glaschu Coille Chart
Seac MacConaill Pàrtaidh Làborach Tobar na Màthar agus Wishaw Priomh-mhistear
Dàibhidh MacDhàibhidh Tòraidh Ear-thuath na h-Alba
Ùisdean MacEanraig Pàrtaidh Làborach Pàislig a Deas
Ailig MacFhearghais Tòraidh Gall-Ghaidhealaibh agus Bràigh Nid
Dòmhnall MacGoraidh Pàrtaidh Liberalach Democratach Alba Mheadhanach
Jamie MacGriogair Tòraidh A' Ghaidhealtachd agus na h-Eileanan
Ailig MacIain Tòraidh Ear-thuath na h-Alba
Anndra MacilleChiar Pàrtaidh Làborach Cille Brìde an Ear
Raibeart MacilleDhuinn Pàrtaidh Liberalach Democratach Glaschu
Dàibhidh MacillEidich Tòraidh Dùn Èideann Pentlands
Mìcheal MacMhathain Pàrtaidh Làborach Hamalton a Tuath agus Bellshill
Mìcheal MacMhathain Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba Mheadhanach
Donnchadh MacNèill Pàrtaidh Làborach Grianaig agus Inbhir Chluaidh
Stiùbhart MacSuail Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba an Iar
Ailean MacUilleim Pàrtaidh Làborach Coineagan a Tuath

M[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Tricia Màrabhaig Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Meadhan-Alba is Fìobha
Caimbeul Màrtainn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba an Iar
Pòl Màrtainn Pàrtaidh Làborach Glaschu Springburn
Seumas Mather Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba A' Ghaidhealtachd agus na h-Eileanan
Cairistìona May Pàrtaidh Làborach Meadhan Fìobha
Elaine Mhoireach Pàrtaidh Làborach Dùn Phris
Nanette Milne Tòraidh Ear-thuath na h-Alba
Mairead Mitchell Tòraidh Alba Mheadhanach
Alasdair Moireasdan Pàrtaidh Làborach Na h-Eileanan Siar
Brian Monteith Tòraidh Meadhan-Alba is Fìobha
Alasdair Morgan Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba a Deas
Dàibhidh Mundell Tòraidh Alba a Deas

Ni[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Rosemary Ní Bhroin Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Alba a Deas
Rosaidh Ní Chathàin Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Glaschu
Frangag Ní Chorràin Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Alba an Iar
Mairead Ní Chorràin Pàrtaidh Làborach Glaschu Baillieston
Màiri Ní Mhaolagàin Pàrtaidh Làborach Gleann Iucha
Màiri Ní Sgannlàin Tòraidh A' Ghaidhealtachd agus na h-Eileanan

Nic[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Elaine Nic a' Ghobhainn Pàrtaidh Làborach Coatbridge agus Chryston
Seòna Nic a' Bhàird Pàrtaidh Uaine na h-Alba Ear-thuath na h-Alba
Mairead Nic a' Ghobhainn Pàrtaidh Liberalach Democratach Dùn Èideann an Iar
Sìne Nic an Tuairneir Neo-eisimeileach Srath Cheilbhin agus Cille Phàdraig Ùr
Wendy Nic Alasdair Pàrtaidh Làborach Pàislig a Tuath
Margo Nic Dhòmhnaill Neo-eisimeileach Lodainn
Marilyn NicDhunLèibhe Pàrtaidh Làborach Cathair Challdainn
Patricia NicFhearghais Pàrtaidh Làborach Glaschu Maryhill Ministear airson Turasachd, Cultar agus Spòrs
Cèit NicillEathain Pàrtaidh Làborach Dùn Dèagh an Iar
Sandra NicilleBhàin Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Glaschu
Maureen NicilleMhaoil Pàrtaidh Làborach A' Ghaidhealtachd agus na h-Eileanan
Seonag NicLaomainn Pàrtaidh Làborach Glaschu Pollok
Pauline NicNèill Pàrtaidh Làborach Glaschu Ceilbhin
Cathaidh NicSheumais Pàrtaidh Làborach Carraig, Cumnag agus Srath Dhùin Ministear airson Ceartas
Mairead NicSheumais Pàrtaidh Làborach Cill Mhearnaig agus Lughdan

N[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Ailig Nèill Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Alba Mheadhanach

Ó[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Dennis Ó Ceannubhàin Neo-eisimeileach Eaglais Bhreac an Iar
Ros Ó Finnaí Pàrtaidh Liberalach Democratach Alba an Iar Ministear airson Àrainneachd agus Leasachadh Dùtcha
Bristow Ó Maoldúin Pàrtaidh Làborach Baile Dhùn Lèibhe
Tomaidh Ó Sirideàin Pàrtaidh Sòisealach na h-Alba Glaschu

O[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Irene Oldfather Pàrtaidh Làborach Coineagan a Deas

P[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Peadar Peacock Pàrtaidh Làborach A' Ghaidhealtachd agus na h-Eileanan Ministear airson Foghlam and Daoine Òg
Cathaidh Peattie Pàrtaidh Làborach Eaglais Bhreac an Ear
Mìcheal Pringle Pàrtaidh Liberalach Democratach Dùn Èideann a Deas
Jeremy Purvis Pàrtaidh Liberalach Democratach Srath Thuaidh, Eadaraig agus Srath Labhdair

R[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Nora Radcliffe Pàrtaidh Liberalach Democratach Gòrdan
Seòras Reid Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Ochaill
Seòna Robasdan Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Dùn Dèagh an Ear
Eòghan Robasdan Pàrtaidh Liberalach Democratach Rosbrog agus Siorrachd Bearuig
Iain Fearchar Rothach Pàrtaidh Liberalach Democratach Ros, An t-Eilean Sgitheanach agus Inbhir Nis an Iar
Mìcheal Rumbles Pàrtaidh Liberalach Democratach Siorrachd Obar Dheathain an Iar agus Cinn Chàrdainn
Marc Ruskell Pàrtaidh Uaine na h-Alba Meadhan-Alba is Fìobha

S[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Eleanor Scott Pàrtaidh Uaine na h-Alba A' Ghaidhealtachd agus na h-Eileanan
Iain Scott Tòraidh Inbhir Air
Tàmhais Scott Pàrtaidh Liberalach Democratach Sealtainn Leas-mhinistear an Ionmhais agus Seirbheisean Poblach
Calum Siosalach Pàrtaidh Làborach Dùn Èideann a Tuath agus Lìte
Nicol MacStèaphain Pàrtaidh Liberalach Democratach Obar Dheathain a Deas Ministear na Còmhdhail
Stiùbhart MacStiophain Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Banbh is Buchan
Seumas Stone Pàrtaidh Liberalach Democratach Gallaibh, Cataibh agus Ros an Ear
Nicola Sturgeon Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Glaschu Leas-cheannard dhen Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Iain Swinburne Pàrtaidh Sean Duine Aonachd na h-Alba Alba Mheadhanach


Iain MacShuibhne Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Taobh Tatha a Tuath

U[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Seumas Uallas Pàrtaidh Liberalach Democratach Arcaibh Leas-Phrìomh-Mhinistear

W[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Pàrtaidh Roinn-phàrlamaid Fiosrachadh eile
Anndra Welsh Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba Aonghas
Karen Whitefield Pàrtaidh Làborach Àrd Ruigh agus Shotts