An Teachdaire Ùr Gaidhealach

O Uicipeid

B' e iris mìosail Gàidhlig a bh' anns an Teachdaire Ùr Gàidhealach a nochd ann an Glaschu, Alba.

Chaidh fhoillseachadh an toiseach anns an t-Samhain 1835, no mar a nochd e air an iris, 'Ceud Mhios a' Gheamhraidh'. Cha do nochd ach 9 àireamhan.

B' e am fear deasachaidh Lachlan MacIlleEathain. Chaidh gach àireamh a reic airson 6 sgilean.[1]

Àireamhan[deasaich | deasaich an tùs]

 1. An Samhain 1835, 'Ceud Mhios a' Gheamhraidh'
 2. An Dùbhlachd 1835
 3. Am Faoilleach 1836
 4. An Gearran 1836 (cha do nochd iris sa Mhàrt)
 5. An Giblean 1836
 6. An Cèitean 1836
 7. An t-Ògmhios 1836
 8. An t-Iuchar 1836
 9. An Lùnastal 1836

Àireamh I. Ceud Mhios a' Gheamhraidh, 1835[deasaich | deasaich an tùs]

 • Roimh-radh (d. 1-2)
 • Failte do'n Teachdair' Ur (d. 3-5)
 • Guth O Mhactalla (d. 5-6)
 • Searragan Uisge, no Buideil Uisge Rioghachdan na h-Aird-an-Ear (d. 6-9)
 • Toimhseachain, air neo dubh-Fhocail, nan Innseanach (d. 8-11)
 • Crotachan na Beinne (d. 11-14)
 • Dan Spioradail (p. 15), Bas a' Chriosduidh (d. 15-16)
 • Blar Hohenlinden (d. 16-17)
 • Na Peathraichean (d. 17-19)
 • Na Coig Spilgeinean Grain (d. 19-20)
 • Melchiedec (d. 21-22)
 • A' Mhuileid agus an Asal (d. 22)
 • Sgeul mu Bholtaire an t-Ana-creideach (d. 23)
 • An Duine Sona (d. 23)
 • Math air a Thoirt o h-Olc (d. 23)
 • Mion-chunntas mu'n Bhiobull (d. 23)
 • Sgiorradh Muladach (d. 24)
 • Freagraidhean D' ar Cairdibh (d. 24)

Iomraidhean[deasaich | deasaich an tùs]

 1. MacLean, Donald. 1915. Typographia Scoto-Gadelica (Edinburgh: J. Grant) d.311. Air archive.org

Faic cuideachd[deasaich | deasaich an tùs]