Jump to content

Tè-bhuairidh

O Uicipeid
Mata Hari, dannsair-drùise agus beachdadair air dhearbhadh; rinn e a h-ainm co-chiallach le tè-bhuairidh fad a' Chogaidh Mhòr.

Tha an tè-bhuairidh, A' Bhean Bhàsmhor, no an leòdag, 'na gnàth-charactair. 'S e ban-shlaoightear a th' innte mar as trice, cleachdadh an cumhachd na drùise a ghlacadh an gaisgeach agus gu tric ga bheirsinn ri milleadh. Nuair tha i air nochdadh, chan urrainn dhi sàsaichte a bhith gu feòlmhor. Ged tha i mar as trice air nochdadh ri slaoightear, th' an tè-bhuairidh cuideachd àitheanta a bhith 'na h-anagaisgeach ann an roinn nan sgeulan agus air uairibh eadhon bana-ghaisgeach aithreachail. Gu coitcheann an-dràsda, th' an prìomh-choltas air fhaicinn ri caractar gum tèid gun sgur thar an lìn eadar math is olc.

Mar as trice, tha tè-bhuairidh air chluiche le cumhachdach guth leth-àrd. Gu tric, tha i 'na coimeas no nàmhaid na rìbhinne soineannta no na rìbhinne fo claoidh.