Geilleagar na h-Éireann

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg

Nuair a dh'fhuair na 26 chontae de Saorstait na h-Eireann saorsa bho Sasunn ann an 1921, bha eaconomaidh na h-Eireann gu ire mhor steidhichte air tuathanas. Suidheachadh a bha air an leasachadh tro an dara leth den 19mh linn, agus gniomhacasan giollachaidh na h-Éireann a' fuilling an comh-fharpais le giollachadh Sasunnach.

Cho anamoch ri 1951, bha 73% de rath duthchail na h-Éireann a' crochadh air àiteachas neo giollachadh de bathar ceangailte ri aiteachas. Re na 1950'n thoisich Eireann iomairt a tharruinn in-bheisticheadh chun tire, iomairt a bhuann leasachadh de geilleagar giollachais eadar 1960 agus 2000.

Làn-thoradh Dùthchail na h-Éireann eadar 1993 is 1999

Ro deireadh na 1990'n thoisich gniomhacasan seirbhis a dol an meud an Eireann, agus le sluagh na h-Eireann a' fas, bha gannad de taigheadas. As deidh 2003, bha atharrachadh bun-aiteach an geilleagar na h-Eireann, agus lean fiabhas togail leis a' mhargaid airson taigheadas agus ionadan malairt ag eirigh aig luathsnach do-sheasmhach. Ranaig prisean taigheadas sgurr ann an 2006. Roimhe 2008 bha bancaichean na h-Eireann a' sas an margaidean fiach-taigheadas nan Staitean Aonaichte, agus nuair a thuit margaid maoinichidh nan Staitean Aonaichte lean tuiteam gu h-obann san margaidh airson taighean, fearann agus buithtean ann an Eireann.

Dh'aobharaich seo crionadh an Eaconomaidh na h-Eireann, agus anns an t-Sultain de 2008, bha cunnart gun tuiteadh coras bancaireachd na duthcha a-mach as a cheile. Thug an Riaghaltais gealladh taic de luach Eu 400,000,000,000 do luchd-sabhalaidh le argaid aig na bancaicheanagus thoisichan riaghaltas agus ughdarrasan ionadail a ghearradh tuarasdailean de seirbhisich pobalachd, polasaidh a lean iomadh gniomhacasan priobhaideachd anns a' bhad.

Cha mhor nach deach Eire banc-bhriste an Sultain 2010, agus air 28 Samhuinn 2010, dh'aontaich Minisdeirean Maoinchidh nan Staitean 'san Aonadh Eorpach comhla le Lar-banca na h-Eorpa ri pasgan maoineachaidh do Riaghaltas na h-Eireann de Eu 85,000,000,000 aig riadh de 5.7%.