An t-Impireachd Bheasantian

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search
Βασιλεία Ρωμαίων


Impireachd (Beasantian) an Ròimh

Byzantine imperial flag, 14th century, square.svg
(Bratach an Impireachd anns na linntean mu dheireadh)
Byzantine Palaiologos Eagle.svg
(An samhaltan ìmpireil)
EasternRomanEmpire.png
An t-Impireachd Bheasantian aig an ìre is cùmhachdach c. 550.
Chaidh talamhan purpaidh fo cheannsail fo riaghail Justianian I.
facal-suaicheantais:
Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων
(Greek: "Rìgh nan Rìgh a riaghladh tarsainn Uachdaran")[feum air teisteanas]
Cànain Oifigeil Greugais (còmhla-ri Laideann anns na linntean thràth)
Prìomh-bhaile Constantinople
Creideamh Oifigeil Crìosdaidheachd Ghreugach
Ceann na Stàite Impire
Ceann an Riaghaltas Megas Logothetes, agus nas fhadalach Megas Doux
Ceannsal Seanaid Beasantian, shuas ris an 13mh linn
Àrainn
 - Gu Leir

 - % Uisge

2.7 millean cm² aig an ìre is motha
 ?%
Sluagh ca. 34 millean naur a chaidh a stèidheachadh anns an 4mh linn
Stèidheachadh Gu tradiseanta le stèidheachadh Constantinople mar prìomh-bhaile Impireachd an Ròimh 11 an Ceitean, 330 AC
Crìoch Nuair a ghlach Impireachd nan Otomanach Constantinople air an 29 den Cheitean, 1453 AC
A Chiad Impire Constantine Mhòr (306 - 337 AC)
Impire mu dheireadh Constantine XI (1449 - 1453 AC)
Airgead Solidus, Hyperpyron
edit

'S e An t-Impireachd Bheasantian (ainm Greugach: Βασιλεία τῶν Ρωμαίων - Basileia tōn Romaiōn), gu tric dìreach Beasantian no 'sa Bheurla "Byzantium", an t-ainm a tha againn mar is àbhaist (bhon an 19mh linn) air Impireachd Earrach an Ròimh anns an t-Aois Mheadhanach. Tha an Impireachd sònraichte agus air leth bho Impireachd an Ròimh (ann an taobh a Siar na Roinn Eòrpa) oir bha e air a shocrachadh air Constantinople agus 's e Greugais, seach sean Laideann, an cànan a bha na h-uaislean, an riaghaltas agus a mhòr-chuid den t-sluagh a cleachdadh. Ged a tha an Impireachd seo leantainneach, a-rèir riaghaltas agus stèidheachadh co-dhiù, ri Impireachd an Ròimh ann an taobh siar a Roinn Eòrpa bi daoine a dèanamh eadar-dhealachadh eadarra mar is tric oir gu bheil iad atharraichte ann an iomadh dhoimh a-rèir aois, cànan agus dualchas. Chaidh ainmeachadh mar "Impireachd nan Greugaich" airson a chuid mhòr de bheatha anns an Roinn Eòrpa mar is coireach ri cho cumhachdach 'sa bha an t-sluagh agus dualchas Greugach ann.

Chan eil co-aonta ann mu cuin a thòisich an aois Bheasantian. Bi feadhainn ga cheangail ri riaghail an t-Impire Diocletian (284-305), a chruthaich iomadach atharrachan anns an riaghaltas agus 'sann mar seo a chaidh Impireachd an Ròimh a ghearradh ann an dà leth; pars Orientis (an leth Earrach) agus pars Occidentis (an leth Siarach). Tha feadhainn den bheachd gur e Constantine I a chiad Impire Beasantian. Bi feadhainn a cuir toiseach an Impireachd sònraichte ann an riaghail Theodosius I (379-395) agus le buaidh Chrìosdaidheachd tarsainn air an Creideamh Romanach, air a neo a leantainn a bhàs ann an 395 leis an dealachadh den Impireachd. Tha buidhean eile ann a bhios ga cheangail ri 476 oir gur ann 'sam bliadhn' ud a leig an Impire mu dheireadh san Iar, Romulus Augustus, às a dhreuchd agus mar sin a fàgail an cumhachd ìmpireil le Impire an Ear a-mhàin. Tha aon beachd eile ann gur e ath-chruthachadh an Impireachd ann an aois Heraclius (mu 620) nuair a fhuair Greugais inbhe mar cànan oifigeil agus a chuid mhòr chogadh agus strì ris an robh an Impireachd ceangailte a gabhail àite 'san Ear. Gun diofar de am beachd a ghabhas neach, chaidh an atharrachadh air adhart beag air bheag agus an 330, nuair a stèidhich Constantine prìomh-bhaile ùr airson an impireachd na ainm fhèin - Constantinople, bha cumhachd an cànan agus cultar Greugach a sgaoileadh (Hellenization 'sa Bheurla) mu tha.