Ò Canada

O Uicipeid

'S e Laoidh Nàiseanta Chanèidieanach a tha ann an Ò Canada. Seo an teacsa anns a' Ghàidhlig:


Ò Chanada, Dùthaich nan gaisgeach còir. Crùn air do cheann, De dhuilleag dhearg is òir.

Bho chuan gu cuan le òran binn, Do chliù nì sinn a luaidh,

Fo dhìon do sgéith tha saorsa ghrinn Nach spìon an namhaid uainn.

O Chanada Dùrachd ar cridh'

Sonas le sìth is maitheas Dhè d'ar tìr.

Sonas le sìth is maitheas Dhè d'ar tìr.