Meatailt Dhubh

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg

'S e seòrsa cèol meatailt a th'ann am meatailt dhubh, a thòisich anns na 1980an agus 1990an, gu h-àraidh anns an Nirribhidh. Thànaig an cèol seo bho meatailt bàis, (a thàinig bho meatailt slaic), agus bho dhaoine dhen bheachd nach robh meatailt bàis cràicte gu leòr.

Tha an darna chuid dhen bheachd gur e an stoidhle-chiùil fhèin a nì meatailt dhubh sònraichte agus a' chuid eile dhen bheachd gur e na faclan agus an fheallsanachd a tha sònraichte mu dheidhinn, ge b' e dè an stoidhle-chiùil.

Thànaig an t-ainm meatailt dhubh bho black metal ann am Beurla, abairt a nochd air clàr aig Venom, còmhlan Breatannach. Ged a thug Venom an t-ainm air an stoidhle-chiùil seo, cha chluicheadh iad an aon seòrsa ceòl ri còmhlanan mar Mayhem agus Immortal mar eisimpleir. Cha robh an seinn aca den seòrsa sgreuchail a chleachdas mòran còmhlanan meatailt dhubh. Bha còmhlanan mar Hellhammer/Celtic Frost, Mercyful Fate agus gu h-àraidh Bathory glè chudthromach ann an toiseach meatailt dhubh.

Thòisich meatailt dhubh le còmhlanan às an Nirribhidh, mar Darkthrone, Satyricon, Mayhem, Emperor, Immortal agus Burzum. Chleachd iad criomagan bho mheatailt chumanta agus bho cheòl clasaigeach, airson seòrsa ceòl a chruthachadh a bha gu math borb ach àlainn aig a' cheart uair, le faclan an aghaidh Crìosdachd, agus cuideachd a-mach air creideamhan Pàganach no Satanach gu tric.

Chleachdadh cuid dhe na còmhlanan seo corpse paint: a' peantadh an aodann dubh agus geal gus coltas bàis a riochdachadh. Chleachdadh iad far-ainmean cuideachd, ainmean ceangailte ris na Lochlannaich, neo ri bàs.

An Cèol[deasaich | deasaich an tùs]

Seo cuid dhe na feartan a tha ceangailte ri meatailt dhubh:

- Giotàran gu math luath.

- Faclan glè eu-dòchasach, a tha an aghaidh Crìosdachd, neo/agus a-mach air Pàganach neo Satanach.

- Aig an toiseach, bha na clàrachaidhean fhèin gu math mi-shoilleir, airson adhbharan feallsanachdail, mar ràdh aghaidh an gnìomhachais-chiùil, no dìreach as adhbhar cion airgid. Tha cuid, mar Darkthrone, fhathast a' cleachdadh na stoidhle-clàrachaidh seo.

- Mar as tric, bidh na drumaichean gu math luath agus na drumairean a' cleachdadh blast beats. Ach uaireannan, airson buaidh shònraichte, thèid am buail nas slaodaiche.

- Uaireanan tha meur-chlàr air a'cleachdach, gu h-araidh nuair a tha an cèol nas simphineadh ann an fuaim ('s e eiseamplear math de seo an comhlan Dimmu Borgir).

- Seinn gu math àrd, sgreuchail (tha seo a deanabh e dioramh a'cluinntin na faclan, uaireanan). Ach tha moran comhlanan a'cleachdadh stoighlean diofairte, nas tradiseanta neo co ceangailte rith seorsan eile de meatailt.

- Chan eil an rithim cho cudromach rith ann an seorsan eile de meatailt, mar meatailt marbh.


Eachdraidh[deasaich | deasaich an tùs]

Mar a tha air ag radh mar tha, bha Venom glè chudthromach gu meataild dubh, ged nach eil an ceol aca direach an aon rud.

' S e an duine as cudthromach gu meatailt dubh, aig an toiseach, Øystein Aarseth (a bha a'cleachdadh an t-ainim Euronymous). Bha e a'cluich an giotar airson an comhlan Mayhem. ' S e Aarseth agus an "inner circle" - na duine a bha as cudtromach anns an sealladh - a bha as cudthromach ann an meatailt dubh aig an toiseach. Bha iad a'coinneachadh aig an bùth aige, Helvete (ifrinn). Ann an 1993, muirt Varg Vikernes e, a'cur sgian ann barrachd a fichead tursan (ach tha Vikernes fhathast ag ratha nach robh e ach mu coig tursan, agus thuit Aarseth air glainne bristeadh). Thuair Vikernes 21 bliadhna anns a phriosan, agus latha an diugh chan eil e pairt den sealladh meatailt dubh, a-nis co ceangailte rith comhlanan Nazi. ' S e s'docha air t-saileabh air Vikernes a tha daoine ann a tha a'smaointin air meatailt dubh mar ceol neo Nazi, ged gur e direach pairt beag den sealladh a tha comhlanan mar sin, agus tha a bhor cuid a'cur astar eadar iad fheinn agus smaointin Nazi.

Aig an toiseach, agus latha an diugh, bha an sealladh meatailt dubh gle an adhaidh creideamh Chrìosdach, agus ag iarraidh an Nirribhidh a'dol air ais gu na ciad creideamhan aice. Aig deireadh na 1980an agus toiseach na 1990an, losg daoine anns an sealladh meatailt dubh air eaglaisean (ann an Nirribhidh, tha moran eaglaisean air a'deanabh le fiog).

Thanaig meatailt dubh suas anns na naidhdean a-rithist nuair a losg an seinnadair de Mayhem air e fheinn, a sealltain co ceart 's a bha an t-ainim ciul aige: Death. Sgriobh e litir ag ratha gu robh e duilich mu dheidhinn an fhuill, agus thug Aarseth dealbhan den cuirp, a bha air a cleachdadh air aon de na claran aig Mayhem.

Latha an diugh, chan eil an ainneart seo pairt mòr de meatailt dubh, le a bhor cuid de comhlanan direach a'deanabh an ceol, agus a stad air na rudan eile a tha ceangailte ris an ceol. Tha moran de na comhlanan a bha ann aig an toiseach fhathast an seo. Cuideachd, tha comhlanan bho duthaichean eile nas cudthromach anns an sealladh latha an diugh, gu h-araid an An t-Suain, Suòmaidh, agus dùthchannan anns an Eòrpa an Ear. Tha barrachd diofar fuaimean anns an ceol a-nis, le ceol tradiseanta, techno, ceol classigeach, agus moran eile, a nis air a cur comhladh ris an fuaim tradiseanta airson meatailt dubh.