Chambers Encyclopedia

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg

B' e "Faclair de Eòlas Coitcheann", air a dheanamh suas de deich Ròl agus mu deidhinn 800 sliosan (1) anns gach ròl, a bha an gach iris de Chambers Encyclopedia. B'e an taigh-fhoillseachaidh ainmeil W. R. Chambers à Dhun-Eidinn, a bha aig cul a' gnathach agus a thug a h-ainm dha. Is sar cuairt-iuil a bha ann, a sheasadh ri co-mheas le na cuairt-iuilibh bu chudthromach anns an t-saoghail, air taobh an domhainnead agus an leud de na altan a bha ann.

Fhoillseachadh a' chiad iris ròl air ròl, rè mu deidhinn seachd bliadhnaichean eadar 1877 agus 1884. Bha feallsanachd aig Chambers bho thus, gum biodh na altan anns a' Chuairt-Iuil aca domhainn gu leor gun gabhadh an leughadair greim air prionnsabalan de cuispearaibh. Bha fior-dhealbhan pongail agus co-ionnanan matamataig a' nochdadh an altaibh air teicneòlasaibh mar eisimplir.

Fhoillseachadh an dara iris, an "Century Edition", anns an 20mh cheud anns na beagan bliadhnaichean a roimhe a' chogadh mhor. Is docha gur e seo an cuairt-iuil as fhearr a fhoillsich Chambers riamh. Chaidh ath-bhualadh air an cuid bu mhotha de na fior dealbhan 'on chiad iris, agus bha pailteas de foirmle matamataig fhadhast a' nochdadh far an robh iad bunteannach ris a' chuise, agus bha earranan feumail air teicneólasan ur, coltach ri redio. Bha saidheansan coltach ri ceimidh air leum air adhart anns an eadar-uine agus aig bun-ire bha iad an iomadh doigh freagarach ri "reference ginearalta" eadhan anns na 1970'n.

Chaidh clòdh-bhualadh air an "New Edition" ann an 1935 aig an University Press an Dun-Eidinn. Bha cuid mhath de na h-aistean air an sgriobhadh as ùr airson an ti seo. Ri suil an XXImh linn (2008), tha pairtean den cuairt-iuil seo a' comharrachadh an mi-chinnte politigeach de Eòrpa eadar an da chogadh mhòr. Air taobh na h-altan air cuspairean teicneòlachd, chan eil na h-altan cho puingeil anns an fharsuinneachd as a bha iad anns an iris a roimhe. Bha amas air gluasad, bho gearr-leasanan inntrigidh do aistean mu deidhinn gach cuspair. (2)(3)

  • (1) Tha 2 slios ri gach duilleag.
  • (2)Chan eil fios aig an sgriobhadair aig an ire seo, gun deachaidh neo nach deachaidh fhoillseachadh air iris eile as deidh 1935.
  • (3) Citation ginearalta airson chiad dreuchd den alt seo 9 Mhairt 2008: P.E. Ó Donnghaile.